Venujte 2% z dane vašim deťom! Ďakujeme!

Navigácia

Úspechy a aktivity 2014/2015

Nadpis

Základná škola Záhorská Ves, Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves

Úspechy a aktivity 2014/2015

 • všetky súťaže uvádzame na úrovni obvodných, okresných a celoslovenských kôl, školských súťaží je veľké množstvo,

 

 1. vedomostné :      Matematický klokan

Daj si čas – televízna populárno-vedomostná súťaž v RTVS – zvíťazili sme,

Šachový turnaj na úrovni okresu,

Hviezdoslavov Kubín – Zúbkove pramene (prednes poézie a prózy): obvodné kolo – zo 4 súťažiacich z našej školy nasledovné umiestnenie: 1. miesto, 3. miesto, Čestné uznanie, okresné kolo – Čestné uznanie,

Čitateľský oriešok (čítanie s porozumením + výtvarné spracovanie príbehu) – na celoslovenskej úrovni úspešné 4 práce z 1. stupňa,

Európa v škole – na úrovni okresného kola ocenených 6 literárnych a multimediálnych prác, 4 práce – postup do celoslovenského kola,

Šaliansky Maťko (prednes slovenskej povesti) – 2. miesto v okresnom kole,

Všetkovedko – na celoslovenskej úrovni získanie titulov – Všetkovedko a Všetkovedkov učeň,

Olympiáda v nemeckom jazyku – 2. miesto na úrovni okresného kola,

Olympiáda v anglickom jazyku – úspešný riešiteľ na úrovni okresného kola,

Olympiáda v slovenskom jazyku - úspešný riešiteľ na úrovni okresného kola,

Súťaž vlastná literárna tvorba – celoslovenská úroveň: Škultétyho rečňovanky, Cena Andreja Chudobu,

Vyučovanie anglického jazyka zahraničnými lektormi,

Projekt Interkulturálne vzdelávanie v nemeckom jazyku,

Súťaž v informatike – iBobor na celoslovenskej úrovni.

 

 1. športové:            Turnaj vo futsale – 2. miesto v okresnom kole,

                                   Jednota futbal cup 2015 – 4. miesto v okresnom kole,

                                   Turnaj priateľstva vo futbale – organizátor ZŠ Záhorská Ves, hostia: základné školyz okolia, naša                                        škola: 2. a 4. miesto,

                                   Basketbalový turnaj,

            McDonald´s Cup v malom futbale – 1. miesto v skupine + postup do   okresného kola,

           Lyžiarsky výcvik Skalka pri Kremnici,

           Vianočný futbalový turnaj,

           Florbalový turnaj,

           Cezpoľný beh na úrovni okresu.

 

 1. populárno-vedomostné:    Stretnutie s Andersenom,

 Očová – výchovný koncert,

Škola v prírode Homôlka,

Maškarný ples,

Valentínska pošta,

divadelné predstavenie Princezná so zlatou hviezdou,

divad. predstavenie v DPOH v Bratislave: Tri   prasiatka,

exkurzia v ZOO Bratislava,

Workshop o animovaných filmoch, Kultúrní domeček Malacky,

Múzeum Michala Tillnera, Malacky,

Vianočný piškvorkový turnaj,

Európske Vianoce – výchovný koncert,

Testovanie 5-2014,

Testovanie 4-2015,

Komparo – skúšobné testovanie,

Cirkusové predstavenie Jacko,

Exkurzia: Mohyla M.R. Štefánika, Bradlo,

Posedenie so starými rodičmi,

Pantomíma Supermarket,

divadelné predstavenie Žihadlo,

Letný tábor – Skalka pri Kremnici, v spolupráci s miestnym pánom farárom.

 

 1. environmentalistika, zdravý životný štýl:

                                                                      Deň jablka,

                                                                      Deň mlieka,

                                                                      Deň vody,

                                                                      Deň Zeme,

                                                                      Zázraky z odpadu - 1. miesto v okresnom kole,

                                                                      Zážitková ekovýchova – DAPHNE,

                                                                      Hravo ži zdravo – 2. miesto v krajskom kole,

                                                                      Týždeň zdravej výživy,

                                                                      Na skládky nie sme krátki! – blokové vyučovanie: Občianske združenie                                                                               TATRY,

                                                                      Projekt Recyklohry,

                                                                      Zdravé zúbky – prednáška, aktivity, demonštrácia

                                                                      Zber papiera – priebežne + 2x do roka nárazovo,

                                                                      Deň ústneho zdravia.

 

 1. ochrana zdravia, prevencia, bezpečnosť:

Projekt PZ Gajary – Správaj sa normálne

DOD Hasičský a záchranný zbor, Malacky

Nebezpečenstvo drog – beseda,

Cesta do tmy – divadelná inscenácia s protidrogovou tematikou, Kultúrní domeček Malacky,

Finančná gramotnosť – blokové vyučovanie,

Ochrana života a zdravia – blokové vyučovanie,

Záchranná služba – demonštrácia záchranárskych prác – ZZS Bratislava,

Hasičský a záchranný zbor Záhorská Ves – demonštrácia hasičských prác,

Detský čin roka – účasť v detskej porote.

 

 1. spolupráca s obecným úradom, miestnymi organizáciami:

                                           Vítanie Mikuláša pred OÚ – kultúrny program,

                                           Deň matiek – kultúrny program,

                                           Mesiac úcty k starším - kultúrny program,

                                           Jeseň života – návšteva s kultúrnym programom a darčekmi: Mesiac úcty k starším, Vianoce,                                                Deň matiek,

                                           Spolupráca s MŠ – DOD, Vítanie jari, Zápis do 1. ročníka, Pasovanie škôlkarov za prvákov,

                                           Novoročný koncert v Kostole sv. Michala – kultúrny program,

                                          Stavanie máje – kultúrny program,

                                          Oslobodenie obce – kultúrny program,

                                          Spomienka na Ľudovíta Štúra – kultúrny program,

                                          Deň Zeme – čistenie obce,

                                          Čistička odpadových vôd v obci – exkurzia,

                                          Sami sebe – Jednota dôchodcov – kultúrny program,

                                          Deň vojnových veteránov – Jednota dôchodcov – kultúrny program,

                                          Výstava strašidelných tekvíc – DI Slniečko,

                                          Súťaž v streľbe Poľovnícke združenie Rozkvet,

                                          Hasičský a záchranný zbor Záhorská Ves – halová súťaž,

                                          Slovenská pošta – exkurzia.

 1. spolupráca s družobnými školami:

 

Vítanie jari – Volkschule (VS) Angern, žiaci 1. stupňa,

Vianočná Bratislava – stretnutie pedagógov ZŠ Záhorská Ves a VS Weikendorf,

Technické múzeum, Schönbrunn Viedeň – žiaci 2. stupňa ZŠ Záhorská Ves a Hauptschule (HS) Gänserndorf,

Skanzen v Rakúsku – stretnutie pedagógov,

blokové vyučovanie,

športové dopoludnie – VS Angern,

futbalový turnaj Volksbank cup – VS Angern,

stolno-tenisový turnaj – VS Angern.

 

 

 1. Doplňujúce informácie:

 

 • ŠKD: 6.45 – 16.30 h,
 • : Novinárik, čítanie s porozumením, florbal 1. a 2. stupeň, minifutbal 1. a 2. stupeň, pohybové hry, výtvarný krúžok 1. a 2. stupeň, hasičský, basketbalový, hravá nemčina, fotografický, šachový,
 • špeciálne triedy: 2 – 1. a 2. stupeň,
 • záškoláctvo: 1-2 žiaci, pohovor s rodičmi,
 • počet žiakov zo sociálne-znevýhodneného prostredia: 33, príspevky na stravu a učebné pomôcky, výtvarné potreby, športové potreby, príspevok na PZ,
 • prijímačky na SŠ: väčšina deviatakov umiestnená, z 12 žiakov IX.A triedy je 6 žiakov v hmotnej núdzi (HN), väčšina na SŠ prijatá, 2 žiaci v HN idú   na prijímacie pohovory na cirkevné gymnázium v Malackách,
 • športové úspechy školy predovšetkým vďaka žiakom zo sociálne- znevýhodneného prostredia, viď webová stránka školy: http://zszahorskaves.edupage.org/,
 • spolupráca s rakúskymi školami.

 

 

 

 

                                                           PaedDr. Ivica Pupiková

 

 

Záhorská Ves 15.6.2015

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Záhorská Ves
  Hlavná 143/31, 900 65 Záhorská Ves
 • 034/7780288;
  PaedDr. Ivica Pupiková, riaditeľka školy:
  0907 701 659, ivica.pupikova@zszv.sk
  Pavlína Janotková, zástupkyňa riaditeľky školy:
  0905 309 900, pavlina.janotkova@zszv.sk
  Veronika Šimkovičová, vedúca ŠKD:
  0908 730 598, veronika.simkovicova@zszv.sk
  Martina Schneiderová, vedúca ŠJ:
  0905 100 445, martina.schneiderova@zszv.sk

Fotogaléria