• Nadpis

    • Čitateľská gramotnosť

     Ako by povedal Albert Einstein: „Ak chcete, aby boli vaše deti inteligentné, čítajte im rozprávky. Ak chcete, aby boli vaše deti viac inteligentné, čítajte im viac rozprávok.“

     Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad pre schopnosť efektívne sa učiť. Považujú sa za existenčnú a základnú schopnosť vzdelaného človeka. Čítanie podporuje a vytvára u človeka schopnosti tvorivého myslenia, obohacuje životnú filozofiu a zdokonaľuje schopnosť riešiť a zvládať osobné problémy na základe otvoreného myslenia. Nedostatočná, nevyzretá čitateľská (a informačná) gramotnosť môže viesť k vážnym problémom pri štúdiu, ako aj pri uplatňovaní nárokov na trhu práce.

     S rozvojom technológií a vedomostnej spoločnosti sa postupne vzťah detí k čítaniu zmenil. Jednou z príčin celosvetového trendu zhoršujúcich sa výsledkov žiakov v medzinárodnom testovaní PISA je existencia fenoménu bibliofóbie alebo tzv. a-gramotnosti u žiakov a mládeže. Je to rozhodnutie nečítať napriek schopnosti čítať – trvalá ľahostajnosť voči knihám a čítaniu. Výskumy dokazujú, že pri čítaní z obrazovky mozog vykazuje iné neurostimulácie ako pri kontakte s fyzickou knihou. Nie je teda čítanie ako čítanie. Klesá schopnosť detí čítať kultivovane, teda hlbšie prenikať do textu, porozumieť napríklad symbolickému jazyku, vedieť vnímať a zamýšľať sa nad textom, nie len hľadať informácie a kľúčové slová. Čoraz viac ľudí má problém so základnými jazykovými zručnosťami ako je slovná zásoba a jej používanie v rôznych komunikačných situáciách. Mládež sa stáva tzv. funkčne či sekundárne negramotnou, čo môže spôsobiť zníženie vzdelanosti a konkurencieschopnosti spoločnosti. Ľudia sa tiež môžu stať viac ovplyvniteľnými manipuláciou, reklamou či populistickými kampaňami.

     Čitateľská gramotnosť je komplexný súbor čitateľských zručností, pomocou ktorého sa dá rozvíjať schopnosť človeka učiť sa učiť. Ide o schopnosť spracovať text tak, aby si žiak vedel z neho vybrať to podstatné, čo potrebuje k štúdiu. ZŠ Záhorská Ves uskutočňuje viacero podujatí a aktivít, ktorých cieľom je zábavnou formou viesť deti ku kladnému vzťahu k čítaniu a neustále vyvíjať a zdokonaľovať ich čitateľskú gramotnosť. Medzi úspešné aktivity týkajúce sa rozvoja čitateľskej gramotnosti našej školy patria:

     • každoročné úspešné zapájanie sa v rámci celej školy do projektu HOVORME O JEDLE
     • čitateľsko-výtvarné súťaže „Čitateľský oriešok“, „Záchrana som ja“
     • zapájanie sa do recitačných súťaží Šaliansky Maťko, Zúbkove pramene
     • zapájanie sa do česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“
     • súťaže Všetkovedko, iBOBOR
     • návštevy knižného veľtrhu Bibliotéky
     • exkurzie žiakov do Uhranského múzea, zoznámenie sa s knihami O. Šimkoviča
     • návštevy Obecnej knižnice v Záhorskej Vsi
     • besedy s významnými osobnosťami „Kreslo pre hosťa“
     • Andersenov večer – noc v škole spojená s čítaním a súťažami pre žiakov
     • popoludnie so starými rodičmi spojené s dramatizáciou rozprávky deťmi a čítaním rozprávok starými rodičmi
     • ,,Veľkí čítajú malým" - žiaci 2. stupňa čítajú žiakom 1. stupňa
     • príprava programov na vystúpenie k Mesiacu úcty k starším, vítanie Mikuláša, Vianočnú besiedku, ku Dňu Matiek, stavanie mája
     • Vianočná pošta, Valentínska pošta
     • zriadenie čitateľského kútika s možnosťou vypožičania si školských kníh
     • každoročné výstavky kníh spojené s predajom kníh v čitateľskom kútiku
     • čítanie mimočítankovej literatúry na vyučovaní
     • odoberanie detských časopisov v každej triede 1. stupňa
     • využívanie metód tvorivej dramatizácie na hodinách dramatickej výchovy
     • divadelné predstavenia v škole podľa aktuálnej ponuky
     • návštevy detského divadelného predstavenia v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava      v Bratislave
     • podporovanie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti čitateľskej gramotnosti žiakov

     Čitateľská gramotnosť a komunikačná spôsobilosť sa netýka len jazykov. Je rozvíjaná v rámci všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetov. Vzhľadom na nižší počet žiakov v triedach sa do vyučovacieho procesu častejšie zaraďujú práce vo dvojiciach, skupinách a využíva sa diferenciácia úloh pre žiakov podľa ich schopností.

     Na záver citát Umberta Eca podporujúci čítanie s porozumením: “Knihy nie sú na to, aby ste im verili, ale sú predmetom bádania. Keď prechádzame knihou, nemali by sme sa pýtať, čo v nej je, ale zvažovať, čo to znamená.”


     Mgr. Zuzana Tichá