• Nadpis

    • Základná škola, Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves


      

      

      

                                  ŠKOLSKÝ PORIADOK                               
      

     2019/2020


      


      

      

      

      

     Čl. 1

     Úvodné ustanovenia

     Riaditeľka Základnej školy Záhorská Ves, Hlavná 31 podľa § 153 ods. 1 Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky 320/2008 Z.z. o základnej škole v znení Vyhlášky č. 224/2011 Z.z.

     vydáva

     Školský poriadok Základnej školy Záhorská Ves,

     Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves.

      

     Čl. 2

     Organizácia a podmienky prevádzky základných škôl (aktualizované 22. 5. 2020)

     Všeobecné ustanovenia

     Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania Zákona 245/2008 Z.z.     o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu      v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

     Školský poriadok predstavuje súhrn pravidiel spolužitia celého školského kolektívu žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a zákonných zástupcov žiakov, ktorých dodržiavanie prispieva k napĺňaniu základného poslania školy.

     Školský poriadok ustanovuje:

     1. práva a povinnosti žiakov školy a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá  vzájomných vzťahov medzi žiakmi školy a ich vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy;

     2. zásady prevádzky a vnútorný režim školy;

     3. podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov školy a ich ochrany           pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím;

     4. podmienky nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje;

     5. spôsob hodnotenia a klasifikácie žiakov.

      

     Čl. 3

     Práva a povinnosti žiakov

     3.1 Práva žiakov

     Žiak má právo na:

     - rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu bez ohľadu na  rasu, farbu pleti, pohlavie, reč, náboženstvo, národný a sociálny pôvod, majetkové alebo iné postavenie jeho zákonných zástupcov, ich politické a iné presvedčenie,

     - bezplatné povinné vzdelanie v základnej škole,

     - vzdelanie v štátnom jazyku,

     - individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,

     - bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,

     - úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

     - poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním (triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora prevencie a členov vedenia školy),

     - výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

     - organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

     - úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

     - na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom školským vzdelávacím programom,

     - na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

     - na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených  § 24 Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)     a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

     - náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi.

      

      

      

     3.2 Povinnosti žiakov

     Žiak je povinný:

     - neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy                   a vzdelávania,

     - dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,

     - chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu              a     vzdelávanie,

     - chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané,

     - pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,

     - konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

     - ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,

     - rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

      

     Čl. 4

     Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov

     4.1 Práva zákonných zástupcov žiakov

     Zákonný zástupca žiaka má právo:

     - vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovnovzdelávacej sústavy,

     - žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie            a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade                s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,

     - oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom a školským poriadkom,

     - byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

     - na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

     - zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy,

     - vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu prostredníctvom rady školy,

     - byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy.

     4.2 Povinnosti zákonných zástupcov žiakov

     Zákonný zástupca žiaka je povinný:

     - vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

     - dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

     - dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

     - informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

     - nahradiť škodu, ktorú jeho dieťa úmyselne zavinilo,

     - prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom,

     - oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti svojho dieťaťa v škole,

     - rodič sa môže kontaktovať s vyučujúcim: a) po predchádzajúcom telefonickom dohovore;

                                                                            b) prostredníctvom e-mailu;

                                                                            c) prostredníctvom žiackej knižky;

                                                                             d) edupage stránky;

     - vstup do budovy, okrem dohodnutého stretnutia, sprevádzania dieťaťa k lekárovi, sprevádzania dieťaťa  – prváka v adaptačnom období (september), nie je povolený.

      

      

      

      

     Čl. 5

     Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov

     5.1 Práva pedagogických zamestnancov

     Pedagogický zamestnanec má právo na:

     - zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na svoju ochranu pred násilím zo strany žiakov, zákonných zástupcov žiakov a iných osôb,

     - ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti,

     - účasť na riadení školy prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch školy,

     - predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho programu,

     - výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj žiakov a rozvoj ich kompetencií,

     - kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj,

     - objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti.

     5.2 Povinnosti pedagogických zamestnancov

     Pedagogický zamestnanec je povinný:

     - chrániť a rešpektovať práva žiaka a jeho zákonného zástupcu,

     - zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave žiakov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku,

     - rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na jeho osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie,

     - podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie o žiakovi,

     - usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu žiaka,

     - pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti,

     - podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu,

     - udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania,

     - vykonávať pedagogickú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami    a cieľmi školského vzdelávacieho programu,

     - poskytovať žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi poradenstvo spojené s výchovou                a vzdelávaním,

     - pravidelne informovať žiaka a jeho zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy    a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú,

     - nežiadať dary,  neprijímať dary,  nenavádzať iného na poskytovanie darov a  nezískavať iné výhody v súvislosti s poskytnutím výhody inej osobe pri výkone pedagogickej činnosti. To sa nevzťahuje na obvyklé dary poskytované zvyčajne pri výkone pedagogickej činnosti, napríklad na prijatie daru pri príležitosti Dňa učiteľov, skončenia školského roku.

      

     Čl. 6

     Pravidlá vzájomných vzťahov žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy

           Práva ustanovené v školskom poriadku sa zaručujú rovnako každému žiakovi v súlade     so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenom zákonom č. 365/2004 Z.z. (antidiskriminačný zákon). Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania. Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského poriadku musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého žiaka. Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že bola podaná prostredníctvom jeho  zákonného zástupcu na iného žiaka, pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy sťažnosť, žaloba alebo návrh na začatie trestného stíhania.

            Žiak, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté        v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať prostredníctvom jeho zákonného zástupcu právnej ochrany na súde podľa zákona č. 365/2004 Z.z. (antidiskriminačný zákon). Škola nesmie žiaka postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje v zmysle tohto zákona svoje práva.

            Škola  - ako zamestnávateľ  - je povinná v pracovnoprávnych vzťahoch zaobchádzať        s pedagogickými zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.

      

      

      

      

      

     Čl. 7

     Zásady prevádzky a vnútorný režim školy

     7.1 Zásady prevádzky

     7.1.1 Organizácia vyučovania

     Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Školský rok sa člení na obdobie školského vyučovania a obdobie školských prázdnin.  Školský rok 2019/2020 bude organizovaný

     takto:

     Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).

     Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).

     Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok) a skončí sa      30. júna 2020 (utorok).

     Prázdniny

      jesenné:                     30.10. 2019 – 31.10. 2019 ( 4.11.)

      vianočné:                   23.12. 2019 – 7.1. 2020  ( 8.1.)

      polročné:                   3.2. 2020 ( 4.2.)

      jarné:                         17.2. 2020 – 21.2. 2020 ( 24.2.)

      veľkonočné:              9.4. 2020 – 14.4. 2020 ( 15.4.)

      letné:                         1.7. 2020 – 31.8. 2020 (2.9.)

      

     V období školského vyučovania môže riaditeľka školy poskytnúť žiakom zo závažných, najmä organizačných a prevádzkových, dôvodov najviac päť dní voľna.

     Vyučovanie sa začína o 8.00 hod. Vyučovacia hodina sa začína a končí melódiou. Trvá 45 minút a nemožno ju bezdôvodne predlžovať ani skracovať.

     Poradie a dĺžky prestávok:

     po 1. vyučovacej hodine     8.45 – 8.50

     po 2. vyučovacej hodine     9.35 – 9.45

     po 3. vyučovacej hodine   10.30 – 10.50

     po 4. vyučovacej hodine   11.35 – 11.45

     po 5. vyučovacej hodine   12.30 – 12.35

     po 6. vyučovacej hodine   13.20 – 13.25

     Prestávka po druhej vyučovacej hodine je určená na konzumáciu desiatej, prestávka po tretej vyučovacej hodine slúži na relaxáciu. V prípade priaznivého počasia ju žiaci trávia                na školskom dvore.

     Obedňajšia prestávka pre žiakov prvého a druhého ročníka sa začína najneskôr po piatej vyučovacej hodine a pre žiakov tretieho až deviateho ročníka najneskôr po šiestej vyučovacej hodine v rozsahu minimálne 30 minút, v deň TSV pre žiakov piateho až deviateho ročníka    po siedmej vyučovacej hodine.

     Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a predmetoch ustanovujú učebné plány školského vzdelávacieho programu.

     V prvom ročníku sa vyučuje najviac trikrát v týždni v jednom slede päť vyučovacích hodín,    v druhom ročníku v jednom slede päť vyučovacích hodín, v treťom ročníku a vo štvrtom ročníku v jednom slede najviac dvakrát v týždni šesť vyučovacích hodín, v piatom ročníku až deviatom ročníku v jednom slede najviac šesť vyučovacích hodín. Žiaci piateho ročníka a šiesteho ročníka môžu mať v jednom dni v týždni najviac sedem vyučovacích hodín, žiaci siedmeho ročníka až deviateho ročníka môžu mať iba v jednom dni v týždni najviac osem vyučovacích hodín.

     Proces výchovy a vzdelávania v škole sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín. Pri jeho zostavovaní sa prihliada na charakter dennej a týždennej fyziologickej výkonnosti žiakov,     na pedagogické, hygienické a pracovné požiadavky žiakov a pedagogických zamestnancov. Jednotlivé učebné predmety sa do rozvrhu rozdeľujú rovnomerne a vyučujú sa                       po jednotlivých vyučovacích hodinách. Rozvrh hodín schválený riaditeľkou školy, po jeho prerokovaní v pedagogickej rade, je zverejnený v každej triede, zborovni školy a na webovom sídle školy.

     Škola organizuje ako súčasť vyučovania exkurzie, výchovno-vzdelávacie programy, výchovné koncerty, školské výlety, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik a školy v prírode. Riaditeľka školy ich zaraďuje do plánu práce školy na základe návrhov vedúcich metodických orgánov a triednych učiteľov. Organizujú sa s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka, pričom v jednom informovanom súhlase môže zákonný zástupca vyjadriť súhlas            s uskutočnením viacerých aktivít.

     Pre žiakov prvého až štvrtého ročníka sa v školskom roku môže organizovať jeden jednodňový výlet, pre žiakov piateho až deviateho ročníka dva jednodňové výlety alebo jeden dvojdňový výlet. Žiakom piateho až deviateho ročníka možno školský výlet predĺžiť  o dva dni pracovného pokoja.

     Plavecký výcvik sa organizuje v rozsahu 20 vyučovacích hodín pre žiakov 1. stupňa.

     Lyžiarsky výcvik sa pre žiakov 2. stupňa organizuje formou týždenného sústredenia  v lyžiarskom stredisku.

     Škola v prírode sa uskutočňuje spravidla pre žiakov 1. stupňa, v rekreačných zariadeniach v rozsahu 5 – 10 dní.

      

     7.1.2 Materiálno-technické podmienky vyučovania

     V škole sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v triedach, v odborných učebniach,                   v telocvični a na multifunkčnom ihrisku školy.

     Triedy jednotlivých ročníkov sa označujú rímskymi číslicami. Triedy toho istého ročníka sa rozlišujú priradením veľkého písmena k číslici (A,B,C,D).

     Umiestnenie odborných učební:

     počítačová učebňa – 1. poschodie

     jazyková učebňa - suterén

     IKT učebňa I. - suterén

     IKT učebňa II. –  III.A 

     učebňa biológie - IKT učebňa 

     učebňa techniky - suterén

      

     7.1.3 Ďalšie podmienky výchovy a vzdelávania

     V škole je zakázaná:

     • činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia,
     • reklama, ktorá je v rozpore s princípmi a obsahom výchovy a vzdelávania alebo           s ďalšími negatívnymi činnosťami spojenými s výchovou a vzdelávaním,
     • reklama a predaj výrobkov ohrozujúcich zdravie, psychický alebo morálny vývin žiakov,
     • poskytovanie alebo sprístupňovanie informácií alebo zneužívanie informačných prostriedkov, ktoré by mohlo viesť   k narušeniu mravnosti.

      

      

      

     7.2 Vnútorný režim školy

     7.2.1 Pravidlá správania sa žiaka – príchod do školy

     Žiak prichádza na vyučovanie v čase od 7.45 hod do 7.55 hod. Za tri bezdôvodné príchody  do školy po 8.00 hod. má žiak jednu neospravedlnenú hodinu.

     Ak žiak príde skôr ako o 7.45 hod., nevchádza do budovy školy. Skorší príchod je možný len v prípade nepriaznivého počasia, kedy školníčka  školy zhromaždí žiakov vo vestibule           na prízemí.

     Žiak po vstupe do budovy školy odchádza k šatňovým skrinkám alebo vešiakom, kde si odloží vrchné oblečenie a prezuje sa do hygienicky vhodných prezuviek. Prezuvkami nemôže byť športová obuv určená na hodiny telesnej výchovy, obuv s čiernou, podlahu znečisťujúcou podrážkou, ani obuv ohrozujúca bezpečnosť a zdravie žiaka alebo jeho okolie. Žiak sa prezúva aj na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť.

     Žiak sa premiestni čo najskôr do triedy. 

     Žiakom je zakázané chodiť do školy na kolobežke, skateboarde, kolieskových korčuliach.

     7.2.2 Pravidlá správania sa žiaka – vyučovací proces

     Žiak na každú vyučovaciu hodinu prichádza včas, po zazvonení sedí na mieste určenom zasadacím poriadkom. Presadiť sa môže len so súhlasom vyučujúceho príslušnej hodiny. Žiak si na každú vyučovaciu hodinu nosí potrebné učebnice, zošity, učebné pomôcky a žiacku knižku. Žiak sa na začiatku a konci vyučovacej hodiny pozdraví s vyučujúcim povstaním. Takisto pri vstupe dospelej osoby a pri jej odchode sa zdraví povstaním. Výnimkou je vyučovanie v odbornej učebni a v telocvični. Žiak na každej vyučovacej hodine  slušne sedí, aktívne pracuje a zapája sa do vyučovacieho procesu. Nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje. Ak chce odpovedať, alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky.                                                                                                                                              

     Žiak, ktorý sa z objektívnych a závažných dôvodov nestihol pripraviť  na vyučovanie, sa ospravedlní na začiatku vyučovacej hodiny. Počas vyučovacej hodiny už vyučujúci nemusí zohľadniť jeho ospravedlnenie.

     Žiak počas vyučovacej hodiny nesmie jesť, piť a zaoberať sa aktivitami nesúvisiacimi              s hodinou.  Žiak počas vyučovania udržiava v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu             a ostatné školské priestory.  Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov (BOZP). Žiak sa v odborných učebniach a telocvični počas vyučovacej hodiny riadi pokynmi vyučujúceho a dodržiava osobitné predpisy  – prevádzkový poriadok, zásady BOZP a protipožiarne predpisy.

     Žiak má počas vyučovania mobilný telefón vypnutý a odložený v aktovke. Žiak nesmie počas vyučovania používať mobilný telefón, ani sa s ním hrať. Ak poruší tento príkaz, je povinný vypnutý mobilný telefón odovzdať vyučujúcemu, ktorý túto skutočnosť zapíše                       do klasifikačného záznamu a oznámi zákonným zástupcom žiaka prostredníctvom žiackej knižky. Po skončení vyučovania vyučujúci vráti mobilný telefón žiakovi. Za opakované porušenie tohto zákazu je triedny učiteľ oprávnený udeliť žiakovi výchovné opatrenie. Žiak môže mobilný telefón použiť v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti zákonného zástupcu so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľky školy, prípadne jej zástupkyne. Zákaz platí i pre používanie tabletu, i-Podu a podobných informačných technológií.

     Žiak má zakázané vyhotovovať akékoľvek fotografie, audio a videozáznamy počas celého vyučovania a vo všetkých objektoch školy, vrátane areálu školy.

     7.2.3 Pravidlá správania sa žiaka – prestávky

     Žiak využíva: a) päťminútové prestávky na prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu, na použitie WC, na presun do odborných učební a telocvične;  b) desaťťminútovú prestávku od 9.35       do 9.45 h   na desiatovanie v triede, pričom odpadky okamžite zahodí do koša na odpadky      a neskladuje ich v lavici, c) dvadsaťminútovú prestávku od 10.30 do 10.50 h na relaxáciu;       v prípade priaznivého počasia vychádza  disciplinovane na školský dvor,  pričom dodržiava pokyny pedagogického dozoru.

     Žiak má počas prestávok zakázané:

     behať po triede, chodbách, školskom dvore, opustiť školskú budovu  a areál školy, prechádzať medzi poschodiami, neodôvodnene sa zdržiavať na WC, poškodzovať jeho zariadenie, otvárať okná, vyhadzovať z okien rôzne predmety, obťažovať okoloidúcich nevhodným správaním.

     7.2.4 Pravidlá správania sa žiaka – odchod zo školy

     Žiak po skončení vyučovania urobí poriadok v lavici a jej okolí, vyloží stoličku na lavicu, vezme si svoje veci a podľa pokynov vyučujúceho sa na chodbe prezuje a oblečie. Prezuvky si vloží do vrecka a zavesí na vešiak (1. stupeň), uloží do skrinky (2. stupeň) alebo pod lavičku. V sprievode vyučujúceho opustí budovu školy. Žiak, ktorý sa stravuje v školskej jedálni, sa v sprievode vyučujúceho presunie do školskej jedálne, v ktorej sa riadi jej prevádzkovým poriadkom a pokynmi pedagogického dozoru. Žiak, ktorý sa nestravuje             v školskej jedálni, opustí po skončení vyučovania ihneď areál školy. Je zakázané po skončení vyučovania, resp. po skončení stravovania v ŠJ zdržiavať sa v budove školy a v celom areáli školy.

     7.2.5 Pravidlá správania sa žiaka – odborné učebne, telocvičňa, ŠKD a ŠJ

     Pravidlá správania sa žiaka sú obsiahnuté v ich prevádzkových poriadkoch, ktoré sú prílohou školského poriadku.

     7.2.6 Pravidlá správania sa žiaka –záujmová činnosť

     Pre záujmovú činnosť platia pravidlá správania sa ako v dopoludňajšom vyučovaní                 s výnimkou, že žiak čaká na vedúceho záujmovej činnosti pri zadnom vchode školy                 a nevstupuje do budovy školy.

     7.2.7 Pravidlá správania sa žiaka – mimoškolský čas

     Žiak sa v mimoškolskom čase správa tak, aby nepoškodzoval dobré meno školy a v súlade      s dobrými mravmi.

     7.2.8 Úlohy týždenníkov

     Triedny učiteľ určuje každý týždeň dvom žiakom triedy službu týždenníkov.

     Týždenníci sú povinní:

     - zabezpečiť pred začiatkom vyučovania kriedu do učebne, dbať počas vyučovania na jej dopĺňanie podľa potreby na vyučovacích hodinách;

     - nahlásiť na začiatku každej vyučovacej hodiny vyučujúcemu mená neprítomných žiakov;

     - pomáhať vyučujúcemu s prenášaním učebných pomôcok;

     - počas prestávky umyť školskú tabuľu, dozerať na poriadok a čistotu v triede, dbať na šetrenie elektrickou energiou a vodou;

     - spolupracovať s vyučujúcim vykonávajúcim počas prestávky pedagogický dozor a okamžite ho informovať o nevhodnom správaní sa spolužiakov;

     - nahlásiť akékoľvek poškodenie inventára učebne, stien, okien alebo iného zariadenia vyučujúcemu, triednemu učiteľovi, prípadne zástupkyni riaditeľky školy;

     - dbať, aby  učebňa zostala po skončení vyučovania v poriadku  – vyložené stoličky, zatvorené okná, zotretá tabuľa, zhasnuté svetlá, zatvorená voda, smeti v koši, v prípade separovaného odpadu v nádobách na triedený odpad.

      

     Čl. 8

     Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov školy a ich ochrany       pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

     8.1 Pravidlá BOZP – vyučovacia hodina

     Za bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov na vyučovacej hodine je zodpovedný vyučujúci. Vyučujúci je povinný:

     - dodržiavať harmonogram zvonenia na hodinu a jej ukončenia,

     - osobne sprevádzať žiakov z hlavnej budovy  a naspäť, ak si to vyžaduje organizácia vyučovacieho procesu,

     - osobne sprevádzať žiakov do iného určeného miesta, kde sa koná vyučovanie, resp. výchovná činnosť (KD, OcÚ, Uhranské múzeum.); ak sa žiaci pohybujú po verejných komunikáciách, pedagogický zamestnanec je povinný dbať na predpisy o cestnej premávke,

     - dbať na bezpečnú organizáciu činnosti a aktivít na hodine telesnej a športovej výchovy,

     - viesť žiakov k uvedomelej pracovnej disciplíne na vyučovacej hodine a k dodržiavaniu školského poriadku.

     8.2 Pravidlá BOZP – prestávky

     Za bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov pred vyučovaním a cez prestávky zodpovedá určený pedagogický dozor. Pedagogický zamestnanec vykonávajúci pedagogický dozor je povinný:

     - vykonávať pedagogický dozor podľa určeného harmonogramu dozorov schváleného riaditeľkou školy,

     - pedagogický dozor sa začína 15 minút pred začiatkom dopoludňajšieho vyučovania a končí sa o 14.10 h, resp. odchodom žiakov zo školy, po skončení vyučovania,

     - neustále sa pohybuje v celom určenom priestore a kontroluje činnosť žiakov v triedach,       na chodbách, WC;

     - dbá, aby boli okná v triedach zatvorené a dvere počas prestávok otvorené do chodby,

     - kontroluje prezúvanie žiakov,

     - zabezpečuje, aby žiaci udržiavali čistotu a poriadok v triedach a na chodbách,

     - kontroluje dodržiavanie hygienických zásad žiakmi (desiatovanie, používanie WC),

     - kontroluje dodržiavanie školského poriadku a zásad slušného správania,

     - kontroluje výkon činnosti týždenníkov,

     - operatívne rieši vzniknuté problémy, informuje o nich triedneho učiteľa, resp. vedenie školy.

     Za vypracovanie harmonogramu pedagogického dozoru je zodpovedná zástupkyňa riaditeľky školy, ktorá zabezpečuje i jeho aktualizáciu a kontroluje ho.

     Rozvrh pedagogického dozoru je zverejnený v zborovni, v školskej jedálni.

     Každý pedagogický zamestnanec je povinný oboznámiť sa s rozpisom náhradného dozoru pred odchodom zo školy, resp. ráno, po príchode do školy.

     8.3 Pravidlá BOZP – výlety, exkurzie, výcviky, škola v prírode, vychádzky

     Pri odchode na vychádzku je pedagogický zamestnanec školy, ktorý odchádza  so žiakmi mimo budovu školy povinný oznámiť riaditeľke školy alebo jej zástupkyni cieľ a miesto vychádzky, počet žiakov a predpokladaný návrat do školy a zapísať opustenie budovy             a predpokladaný návrat do školy do Knihy vychádzok umiestnenej vo vstupnej hale školy.

     Pred uskutočnením výletu, exkurzie, výcviku (lyžiarsky a plavecký) a školy v prírode napíše pedagogický zamestnanec riaditeľke školy ako poverený vedúci akcie záznam o organizácii akcie a poučení žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia (tlačivo ŠEVT Návrh na pedagogicko-organizačné zabezpečenie akcie). Prílohou záznamu je menný zoznam účastníkov akcie, univerzálny informovaný súhlas zákonných zástupcov (uložený v riaditeľni), zoznam žiakov, ktorý sa na uvedenej akcii nezúčastnia (tým sa zabezpečí náhradné vyučovanie). Záznam s prílohou odovzdá poverený vedúci riaditeľke školy na schválenie.

     Súčasťou poučenia žiakov je:

     - program školskej akcie,

     - organizačné zabezpečenie akcie,

     - správanie sa na školskej akcii (v mestách, na prehliadke, na prechodoch, v navštívených objektoch, pri vodných tokoch, jaskyniach, pri kúpaní, lyžovaní a iných športoch, v horách,    pri výstupoch, v búrke a pod.),

     - primeraný výstroj (vhodné oblečenie, obuv, batožina, vybavenie a zásoby).

     Pedagogický dozor sa začína 15 minút pred časom určeným na príchod žiakov do školy, končí rozchodom žiakov pred budovou školy. Pri návrate v mimoškolskom čase končí dozor vyzdvihnutím posledného žiaka jeho zákonným zástupcom.

     Pri školskej akcii v meste pripadá na jedného pedagogického zamestnanca najviac 25 žiakov, pri školskej akcii mimo mesta pripadajú na tento počet dvaja pedagogickí zamestnanci.

     Pri akciách do zahraničia pripadá na jedného pedagogického zamestnanca najviac 15 žiakov.

     Na školské akcie, počas ktorých sa používajú dopravné prostriedky, poverený vedúci zabezpečí vyhradené autobusy alebo samostatné oddelenia v železničných vozňoch. Školský zájazdový autobus musí byť označený viditeľným nápisom Školský zájazd. V autobuse musia žiakov sprevádzať najmenej dvaja sprievodcovia.

     Harmonogram školskej akcie musí byť zostavený tak, aby sa zabezpečila primeraná regenerácia vodiča a žiakov.

     Pri výletoch do hôr musia pedagogickí zamestnanci so žiakmi postupovať podľa určených turistických značiek, nedovolia žiakom využívať skratky, vyhýbajú sa letným snehovým poliam. Horolezecké túry sú zakázané.

     Plavecký výcvik škola organizuje zmluvne v spolupráci s AD HOC Malacky v plavárni Malina Malacky. Organizačne plavecký výcvik zabezpečuje  zástupkyňa riaditeľky školy, realizáciu plaveckého výcviku zabezpečuje prostredníctvom inštruktorov AD HOC Malacky. Plavecký výcvik sa uskutočňuje len vo vyhradenom priestore krytého bazéna do výšky vodnej hladiny 1,2 metra. Pod dozorom jedného inštruktora môže do bazénu vstúpiť najviac 10 žiakov.

     V rámci výletov a škôl v prírode je povolené kúpanie a člnkovanie len pri dodržaní nasledujúcich pravidiel:

     - kúpanie je povolené len na kúpaliskách schválených úradom verejného zdravotníctva, kúpanie v prírodných tokoch je zakázané,

     - do vody môže vstúpiť najviac 10 žiakov pod dozorom jedného pedagogického zamestnanca. Pedagogický zamestnanec musí vedieť plávať a poskytnúť prvú pomoc,

     - žiaci, ktorí nevedia plávať, sa môžu zdržiavať len v priestore mimo bazéna, pod dozorom pedagogického zamestnanca,

     - člnkovanie je povolené len v stojatých vodách a na strážených vodných plochách tam, kde to štatút riek povoľuje,

     - na člne musí byť sprievodca, ktorý je dobrým plavcom,

     - pri člnkovaní musí mať každý žiak na sebe záchrannú vestu,

     - pri zvýšenom stave vody sa člnkovanie a prevoz na verejnom dopravnom prostriedku zakazuje.

     Lyžiarsky výcvik vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady       na vyučovací predmet telesná výchova alebo iný pedagogický zamestnanec s osvedčením       o spôsobilosti viesť lyžiarsky výcvik. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov. Zdravotnú starostlivosť počas výcviku zabezpečuje jeho vedúci spolu so zdravotníckym zamestnancom odborne spôsobilým na výkon zdravotníckej starostlivosti. Lyžovanie je povolené len v určitých priestoroch na lyžovanie, zohľadňujúcich vekové a telesné schopnosti žiakov.

     Do školy v prírode na 24 žiakov viacerých ročníkov 1. stupňa vysiela škola jedného učiteľa     a dve vychovávateľky, na 25 žiakov druhého až deviateho ročníka sa vysielajú dvaja učitelia   a jeden vychovávateľ. Zdravotnú starostlivosť vykonáva v škole v prírode školou zabezpečený zdravotnícky zamestnanec odborne spôsobilý na výkon zdravotníckej starostlivosti.

     8.4 Pravidlá BOZP – povinnosti žiakov

     Žiak je povinný v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia dodržiavať pokyn na správanie sa podľa čl. 7.2 školského poriadku:

     -  žiak je preukázateľným spôsobom oboznámený so školským poriadkom v prvý deň školského roka;

     - žiak je preukázateľným spôsobom oboznámený s prevádzkovým poriadkom odborných učební a telocvične na prvej hodine daného predmetu;

     - žiak, ktorý bol v tom čase neprítomný (podľa triednej knihy), bude triednym učiteľom, resp. vyučujúcim daného predmetu poučený dodatočne a bude to zaznamenané v poznámke            v triednej knihe;

     - žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov,  preto je zakázané: priniesť do školy a na školskú akciu mimo školy cigarety, príp. fajčiť; priniesť do školy a na školskú akciu mimo školy alkoholické nápoje, príp. ich piť; priniesť do školy a na školskú akciu mimo školy zdraviu škodlivé látky, energetické nápoje, príp. ich požívať; nosiť  do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov (rezné predmety, pyrotechniku a pod.).

     V prípade účasti žiaka na školskej exkurzii, výlete alebo inej aktivite môže pedagogický zamestnanec skontrolovať žiakovi batožinu pred odchodom, či sa v nej nenachádzajú alkoholické nápoje, drogy alebo nebezpečné prostriedky. V prípade podozrenia môže triedny učiteľ prezrieť žiakovi i školskú tašku, či sa v nej nenachádzajú predmety a prostriedky, ktoré je zakázané nosiť do školy.

     8.5 Pravidlá BOZP – uvoľňovanie žiaka z vyučovania

     8.5.1 Uvoľňovanie žiaka zákonným zástupcom

     Žiak je z prebiehajúceho vyučovania uvoľnený a odchádza zo školy zásadne len v sprievode zákonného zástupcu. O uvoľnenie požiada zákonný zástupca triedneho učiteľa,  v prípade jeho neprítomnosti vedenie školy.                O uvoľnenie z vyučovania na 1-2 dni požiada zákonný zástupca triedneho učiteľa. O uvoľnenie z vyučovania na viac ako 2 dni písomne požiada zákonný zástupca riaditeľku školy. Písomnú žiadosť podá riaditeľke školy a informuje o tom triedneho učiteľa. Neočakávanú neprítomnosť žiaka na vyučovaní (najčastejšie choroba) oznámi zákonný zástupca ústne, telefonicky (034/7780280, 0907 701 659) alebo e-mailom (web školy) triednemu učiteľovi v prvý deň žiakovej neprítomnosti na vyučovaní, najneskôr do 48 hodín. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. Ospravedlnenie žiakovej neprítomnosti je zákonný zástupca žiaka povinný predložiť triednemu učiteľovi výhradne v písomnej podobe, resp. doložiť potvrdením lekára v žiackej knižke.

     V prípade častej absencie alebo podozrenia zo záškoláctva (napr. aj nákupy s rodičmi počas vyučovania!), je rodič povinný neúčasť žiaka v škole doložiť lekárskym potvrdením. Ak žiak zaspí na 1. vyučovaciu hodinu, zákonný zástupca je povinný žiaka poslať do školy a nenechávať ho doma celý deň.

     Žiaci s vážnymi zdravotnými problémami budú uvoľnení od cvičenia na hodinách telesnej a športovej výchovy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka a lekárskeho potvrdenia (predpísané tlačivo) dokazujúceho oprávnenosť tohto uvoľnenia.

      

     8.5.2 Uvoľňovanie žiaka na súťaže

     Vedomostné, umelecké, športové súťaže  – ak sú podporované školou  – sa berú ako neoddeliteľná súčasť vyučovania. Ak sa organizujú mimo školy, môže sa ich žiak zúčastniť len na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Učiteľ, ktorý sprevádza žiaka     na súťaž, uvedie do kolónky poznámky v triednej knihe poučenie o BOZP a informáciu           o účasti žiaka na súťaži. Počas neprítomnosti sa žiak zapíše do triednej knihy, pričom sa mu vykáže 0 vymeškaných hodín. Po skončení súťaže sa vráti do školy a pokračuje                     vo výchovno-vzdelávacom procese. Žiak je povinný zistiť si domáce úlohy a doučiť sa preberané učivo z predmetov, na ktorých sa nezúčastnil, do dvoch dní. Ak je uvoľnenie spojené s cestovaním v sprievode učiteľa, ktorý použije na prepravu vlastné osobné motorové vozidlo,  učiteľ je povinný: vyplniť cestovný príkaz a dať ho podpísať riaditeľke školy, ak trvá  pracovná cesta viac ako 5 hodín: získať informovaný súhlas zákonného zástupcu             k uvedenej prepravnej skutočnosti a mať uzatvorené havarijné poistenie vozidla a poistenie osôb vo vozidle.

     8.6 Pravidlá BOZP - postup pri školskom úraze

     Nahlásenie úrazu

     Akékoľvek poranenie alebo úraz vzniknutý v škole (v školskom klube detí, školskej jedálni     a na inom mieste slúžiacom pre výchovno-vzdelávací proces) je žiak povinný okamžite hlásiť vyučujúcemu alebo pedagogickému zamestnancovi vykonávajúcemu v danom priestore pedagogický dozor. Povinnosťou žiaka, ktorý bol svedkom úrazu spolužiaka, je tiež oznámiť to pedagogickému zamestnancovi.

     Ošetrenie žiaka

     Pedagogický zamestnanec poskytne zranenému žiakovi prvú pomoc. V prípade vážnejšieho poranenia, prípadne ohrozenia života privolá rýchlu zdravotnú službu na č. tel. 155, resp. 112.

     Nahlásenie úrazu zákonným zástupcom žiaka

     Telefonický kontakt je uvedený v triednom výkaze a v aSc Agende.

     Zdokumentovanie miesta úrazu

     Po zabezpečení prvej pomoci, resp. ošetrenia žiaka, ktorému  sa stal úraz, príslušný pedagogický zamestnanec zdokumentuje prostredníctvom fotoaparátu, resp. mobilného telefónu miesto úrazu. Toto zdokumentovanie miesta úrazu treba vykonať aj pri všetkých aktivitách konaných mimo školy.

     Spísanie svedkov úrazu

     Pedagogický zamestnanec vypočuje žiakov, ktorí boli svedkami úrazu, aby zistil okolnosti vzniku úrazu.

     Zapísanie do knihy úrazov

     Príslušný pedagogický zamestnanec po zdokumentovaní miesta úrazu a vypočutí svedkov zaznamená tieto skutočnosti do knihy úrazov, ktorá je uložená v zborovni školy. Záznam bude podkladom pre spísanie záznamu o registrovanom školskom úraze.

     Nahlásenie úrazu riaditeľke školy

     Riaditeľka školy zabezpečí spísanie záznamu o registrovanom školskom úraze za prítomnosti zákonného zástupcu žiaka, ktorému sa stal úraz, svedkov úrazu, pedagogického zamestnanca vykonávajúceho v čase úrazu na danom mieste pedagogický dozor, zástupcu odborovej organizácie na škole. Záznam sa vyhotoví v štyroch rovnopisoch   (1x pre školu, 1x pre zákonného zástupcu, 1x pre poisťovňu, 1x pre odborovú organizáciu). Riaditeľka školy zaeviduje registrovaný školský úraz prostredníctvom webovej aplikácie MŠVVaŠ                  do 7 kalendárnych dní od vzniku úrazu pre štatistické účely. Riaditeľka školy poučí zákonného zástupcu žiaka o spôsobe a postupe odškodnenia úrazu. Skompletizovanú dokumentáciu k odškodneniu úrazu zašle zmluvnej poisťovni. Riaditeľka školy určí výchovné a organizačné opatrenia na predchádzanie vzniku úrazu (kto a kedy bude za ich vykonanie zodpovedný, kto, kedy a ako ich splnenie skontroluje),

     8.7 Pravidlá BOZP – ochrana pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

     8.7.1 Záškoláctvo

     - triedny učiteľ každý deň skontroluje dochádzku žiakov;

     - v prípade, že žiak chýba jeden deň na vyučovaní, prípadne časť vyučovania, a na druhý deň po dni, kedy bol v škole neprítomný, neodovzdá triednemu učiteľovi relevantný písomný doklad (ospravedlnenku) podpísaný zákonným zástupcom, triedny učiteľ  písomne  vyzve zákonného zástupcu, aby mu zdokladoval dôvod neprítomnosti svojho dieťaťa na vyučovaní;

     - triedny učiteľ takýmto spôsobom postupuje i v prípade, ak žiak chýbal na vyučovaní viac ako jeden deň a zákonný zástupca do 48 hodín neoznámil triednemu učiteľovi (osobne, telefonicky, elektronickou poštou, písomne) dôvod neprítomnosti svojho dieťaťa v škole;

     - v prípade, že triedny učiteľ do siedmich pracovných dní odo dňa odoslania doporučenej zásielky zo školy nedostane od zákonného zástupcu relevantný doklad, označí tieto hodiny    v školskej dochádzke žiaka za neospravedlnené;

     - triedny učiteľ do troch pracovných dní nasledujúceho mesiaca odovzdá príslušnej zástupkyni riaditeľky školy písomnú správu o počte vymeškaných hodín za predchádzajúci mesiac. V správe uvedie celkový počet vymeškaných hodín, z toho ospravedlnených               a neospravedlnených, zistené problémy a spôsob ich doterajšieho riešenia;

     - zástupkyňa riaditeľky školy spracuje správy a odovzdá ich riaditeľke školy na vyjadrenie      a prijatie ďalších opatrení;

     - riaditeľka školy postupuje takto:

     1  – 14 neospravedlnených hodín za mesiac  - písomne pozve zákonného zástupcu do školy   na pohovor o nedbanlivej dochádzke jeho dieťaťa, spíše záznam;

     Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je zo strany školy potrebné konať vo veci:

     a) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, triedny učiteľ pripraví písomné oznámenie a riaditeľ školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,

     b) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie podľa § 6 ods. 4 a § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa § 31 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

     c) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo strany obce podať v zmysle § 211 TZ trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka    pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, 

     d) ak žiak má 3 neskoré príchody, do dochádzky sa mu uvedie 1 neospravedlnená hodina.

     8.7.2 Šikanovanie

     Šikanovaním rozumieme správanie jednotlivca alebo skupiny, ktorého zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené            a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa  z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť.

     Elimináciu akýchkoľvek prejavov šikanovania zabezpečujú:

     a) organizačné opatrenia

     - žiaci 1.2. a 3.ročníka sa vyučujú na 2. poschodí budovy, žiakom 2. stupňa je vstup do týchto priestorov zakázaný;

     - žiaci 7.,8. a 9. ročníka sa vyučujú na prvom poschodí budovy;

     - žiaci 4.,5. a 6. ročníka sa vyučujú na prízemí budovy;

     - do hlavnej budovy vchádzajú ráno žiaci hlavným vchodom;

     - pedagogický dozor sa vykonáva podľa harmonogramu, pričom pedagogický zamestnanec školy: 

       neustále monitoruje situáciu v triedach a ostatných priestoroch na určenom úseku,

     -  dbá, aby dvere na triedach boli pred vyučovaním i počas prestávok otvorené,

     -  kontrolu WC vykonáva pedagogický dozor osobne,

     b) výchovné opatrenia

     - triedny učiteľ od 1. ročníka vytvára, usmerňuje a upevňuje pozitívne rovesnícke vzťahy založené na priateľstve, tolerancii, vzájomnom pochopení a úcte. Eliminuje vyskytujúce sa konflikty medzi žiakmi prostredníctvom mediácie,

     - tvorba príjemnej, pozitívnej a bezpečnej školskej a triednej klímy je úlohou v rámci budovania kultúry školy všetkých pedagogických zamestnancov

     - koordinátorka prevencie a výchovná poradkyňa na začiatku školského roka zabezpečí           v spolupráci s CPPPaP  v Malackách formou dotazníka prehľad o aktuálnom stave školskej a triednej klímy v 2. – 9. ročníku;

     - na základe výsledkov z prieskumu sa v ohrozených triedach budú počas školského roka realizovať CPPPaP v Malackách aktivity a programy na zlepšenie rovesníckych vzťahov;

     - na jednej hodine informatickej výchovy a informatike poučiť žiakov o zásadách bezpečného používania internetu (prevencia kyberšikany – Ovce, zodpovedne.sk),

     c) postup riešenia prejavov šikanovania

     - pedagogický zamestnanec zabezpečí ochranu obete šikanovania a okamžite oboznámi           s touto skutočnosťou triedneho učiteľa;

     - triedny učiteľ buď sám alebo v súčinnosti s koordinátorkou  prevencie, výchovnou poradkyňou a vedením školy (podľa závažnosti skutku) realizuje individuálny rozhovor           s obeťou šikanovania;

     - triedny učiteľ buď sám, alebo v súčinnosti s koordinátorkou prevencie, výchovnou poradkyňou a vedením školy (podľa závažnosti skutku) realizuje individuálny rozhovor           s vinníkom šikanovania, pričom dbá, aby ich vzájomne nekonfrontoval, ale zabezpečí adekvátnych svedkov daného skutku;

     - spíše záznam s popisom mien, prostredia, času, spôsobu a príčiny daného skutku. Navrhne    v ňom možnosti riešenia. Záznam podpíše obeť, vinník i svedkovia skutku;

     - informuje zákonných zástupcov obete i vinníka šikanovania, pozve ich na pohovor,            na ktorom ich informuje o danom skutku,  o možnostiach riešenia, o výchovných opatreniach;

     - vyplní záznam o školskom úraze v prípade, že bol následkom šikanovania;

     - triedny učiteľ informuje o situácii riaditeľku školy. Riaditeľka školy je povinná                  bez zbytočného odkladu oznámiť prípad šikanovania oddeleniu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách.  V prípade, že vinník šikanovania dovŕšil v čase spáchania skutku štrnásty rok svojho života, oznámi riaditeľka školy túto skutočnosť i príslušnému útvaru Policajného zboru SR.

     8.7.3 Drogová prevencia

     Porušenie zákazu fajčenia vrátane zákazu nosenia cigariet do školy je porušením školského poriadku s možnosťou uloženia niektorého z výchovných opatrení, ktorým zároveň škola informuje zákonného zástupcu žiaka.

     Ak pedagogický zamestnanec zadrží žiakovi cigarety, spíše o tom záznam (dátum, čas, opis zadržaného predmetu, okolnosti  za akých bol zadržaný a kým, záznam podpísaný dvomi zamestnancami školy). Cigarety sa vrátia protokolárne zákonnému zástupcovi žiaka.

     Ak pedagogický zamestnanec zistí u žiaka požitie alkoholu, spíše o tejto udalosti zápisnicu     v prítomnosti svedkov. Uvedú sa v nej klinické príznaky, ktoré žiak prejavuje a ktoré vedú      k podozreniu z užitia alkoholu. Zápisnicu podpíšu dvaja zamestnanci školy.

     Ak je žiak v štádiu opitosti, v ktorom ohrozuje nielen seba, ale i svoje okolie a narušuje priebeh vyučovania, pedagogický zamestnanec zavolá rýchlu zdravotnícku pomoc                   a bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu.

     Ak pedagogický zamestnanec zadrží žiakovi alkohol, spíše o tom záznam (dátum, čas, opis zadržaného predmetu, okolnosti za akých bol zadržaný a kým, záznam podpísaný dvomi zamestnancami školy). Alkohol sa vráti protokolárne zákonnému zástupcovi žiaka.

     Výchovné opatrenia uložené školou možno kombinovať s oznámením záležitosti zákonným zástupcom žiaka a oznámením orgánom sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.

     Ak pedagogický zamestnanec zadrží žiakovi látku, o ktorej sa domnieva, že je omamná alebo psychotropná, túto látku vloží do obálky, ktorú zapečatí a uloží do uzamykateľnej skrinky.     O náleze spíše záznam, v ktorom uvedie dôkladný opis látky, kto ju našiel, kde, u koho            a za akých okolností. Záznam podpíše príslušný pedagogický zamestnanec, riaditeľka školy alebo jej zástupca a žiak, u ktorého bola látka nájdená, prípadne ten, kto látku odovzdal.         V prípade, že žiak, u ktorého bola látka nájdená, odmietne záznam podpísať, uvedie sa táto skutočnosť do záznamu. Nález sa odovzdá protokolárne polícii. O týchto skutočnostiach sa okamžite informuje zákonný zástupca žiaka.

     Ak pedagogický zamestnanec zistí (alebo má podozrenie), že žiak je pod vplyvom omamnej alebo psychotropnej látky, vyčlení ho z vyučovania, nadviaže kontakt so zákonným zástupcom žiaka a podľa potreby zavolá rýchlu zdravotnícku pomoc. Zákonný zástupca žiaka je povinný dostaviť sa do školy a žiaka prevziať. Riaditeľka školy ohlási tento priestupok orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately i polícii.

     Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

     Každý žiak musí byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, šikanovania, agresívnosti, krutosti a využívania pred fyzickými útokmi, nadávaním, ohováraním                  a ponižovaním. Toto právo si uplatňuje prostredníctvom ktoréhokoľvek zamestnanca školy, alebo na problém môže upozorniť školu jeho zákonný zástupca.

      Žiak môže žiadať o pomoc ktoréhokoľvek zamestnanca školy, zvlášť triedneho učiteľa.

      Zvýšený dozor vykonávajú učitelia najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu došlo, alebo         k nemu môže dochádzať.

      ZŠ úzko spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,      na ktoré sa môže v prípade potreby kontaktovať zákonný zástupca žiaka.

      Žiak má konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie (užívanie legálnych a nelegálnych drog)    a bezpečnosť ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove             a vzdelávaní.

      Každý žiak má právo byť chránený pred sexuálnym zneužívaním, vykorisťovaním                  a pred detskou pornografiou podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ       z 13.12.2011. Triedni učitelia zabezpečia informovanie žiakov o týchto rizikách                        a o možnostiach ochrany  pred nimi.

      Každé dieťa má právo na ochranu pred používaním narkotík a psychotropných látok                a pred zapojením do ich výroby a distribúcie. Žiakom je zakázané prechovávať a užívať legálne (tabak, alkohol) a nelegálne návykové látky v škole, v školských zariadeniach              a na akciách organizovaných školou.

      

     1. Postup pri riešení požitia alkoholu:

     Prítomný vyučujúci daný jav oznámi vedeniu školy. Vedenie školy kontaktuje zákonného zástupcu žiaka. Zabezpečí pre postihnutého prvú pomoc a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ak je to potrebné. V prípade neprimeraného, či neovládateľného agresívneho správania sa žiaka poskytne zamestnancom školy asistenciu polícia. Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a žiakovi sa udelí výchovné opatrenie. Výsledok riešenia priestupku sa oznámi zákonnému zástupcovi žiaka. Škola kontaktuje CPPPaP.

      

     2. Postup pri riešení fajčenia:

     O porušení školského poriadku sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní, svedkovia.        O porušení školského poriadku sa pošle oznam zákonnému zástupcovi žiaka. Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a uloží sa výchovné opatrenie. Zákonnému zástupcovi sa oznámi sankcia za porušenie zákazu fajčenia. Škola kontaktuje CPPPaP.

      

     3. Postup pri riešení užívania iných návykových látok:

     Pedagogický pracovník pri podozrení, že žiak je pod vplyvom nelegálnych návykových látok, alebo ich užíva, kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a príslušné oddelenie Policajného zboru SR. O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka. V prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku na pedagogickej rade a uloženie výchovného opatrenia.

     Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi. Škola kontaktuje CPPPaP.

      

     4. Postup pri riešení prechovávania nelegálnych návykových látok:

     Pedagogický pracovník vyzve podozrivého žiaka k vyloženiu návykovej látky z osobných vecí, nedotýka sa jej a okamžite kontaktuje príslušné oddelenie Policajného zboru SR a zákonného zástupcu. O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka. Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa uloží výchovné opatrenie. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka. Škola kontaktuje CPPPaP.

      

     5. Postup pri riešení prechovávania legálnych návykových látok:

     Pri nájdení legálnej návykovej látky (alkohol, tabak) u žiaka sa o tejto situácii spíše zápisnica, ktorá bude zaslaná zákonnému zástupcovi žiaka. Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa uloží výchovné opatrenie. Rozhodnutie pedagogickej rady    o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka. Škola kontaktuje CPPPaP.

      

     PREVENCIA PROTI ŠÍRENIU DROG:

      Pedagógovia primeranou formou počas vyučovania informujú žiakov o existencii legálnych         a nelegálnych drog, a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.

      Viesť žiakov k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov      pre život a zdravie.

      V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výučbové programy zakomponovať do vyučovania.

      Poskytovať žiakom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít,      a tým viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne, či nelegálne drogy nemali svoje miesto.

      Zabezpečiť v celom areáli prísny zákaz fajčenia.

      Dbať, aby sa do budovy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na žiakov.

      V prípade podozrenia šírenia legálnych či nelegálnych drog v prostredí ZŠ bezodkladne informovať vedenie školy.

      

     6. Postup pri riešení šikanovania:

     Šikanovanie je zámerné opakované ubližovanie druhému (či už fyzické alebo psychické) jednotlivcom alebo skupinou žiakov. Napr. bitie, strkanie, krádež, schovávanie a ničenie vecí, ohováranie, nadávky, vylúčenie zo spoločnosti ostatných. Jednorazové akcie sa väčšinou      za šikanovanie nepovažujú.

     Obeťou šikanovania je žiak:

      • slabý, ustráchaný, spravidla prehrávajúci pri prvom testovaní útočníkom,
      • s nízkym sebavedomím,
      • s odmietavým postojom k násiliu,
      • ťažko sa presadzujúci medzi vrstovníkmi,
      • nadmerne ochraňovaný rodičmi,
      • provokujúci svojím správaním,
      • v kolektíve neobľúbený.

      

      

      

      

     Postup triedneho učiteľa pri výskyte šikanovania v triede:

     1. V triede s výskytom šikanovania zistiť pomocou dotazníka závažnosť problému (anonymný dotazník).

     2. Pohovor triedneho učiteľa, vedenia školy s obeťou šikanovania. Musia byť prítomní najmenej dvaja pedagógovia.

     3. Nájdenie vhodných svedkov, individuálne konfrontačné rozhovory so svedkami, nikdy nie konfrontácia obete a agresora súčasne.

     4. Rozhovor s agresorom/agresormi.

     5. Pohovor s rodičmi zúčastnených strán samostatne.

     6. V prípade viacerých útokov riešenie situácie s políciou, so sociálnou kurátorkou.

      

     Pravidlá vzájomných vzťahov

     Pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi a vzťahov s pedagogickými zamestnancami               a ďalšími zamestnancami školy:

      • spravodlivosť a objektívnosť,
      • morálnosť a slušnosť,
      • vzájomný rešpekt a úcta,
      • zodpovednosť a trpezlivosť,
      • tolerancia a kolegiálnosť,
      • úcta navzájom i k sebe samému,
      • rovnosť šancí pre všetkých,
      • kamarátstvo a ochota pomôcť.

      Základné pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi školy:

      - žiaci školy navzájom dodržiavajú zásady slušnosti a dobrých mravov,

      - žiaci sa k sebe správajú v duchu tolerancie a kamarátstva,

      - žiaci si navzájom pomáhajú,

      - žiaci sa vzájomne rešpektujú,

      - žiaci netolerujú medzi sebou prejavy správania, ktorého cieľom je ublížiť, ponížiť, ohroziť alebo zastrašiť iného žiaka, 

      - žiadny žiak svojím správaním a konaním neznemožňuje ostatným spolužiakom získavať vedomosti a zodpovedne pracovať.

      

     Základné pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi školy a pedagogickými                          a nepedagogickými zamestnancami školy:

      

      • žiaci a zamestnanci školy pri vzájomnom kontakte dodržujú zásady slušnosti     a morálky,
      • žiaci oslovujú pracovníkov školy: pán riaditeľ, pani riaditeľka, pani učiteľka, pán učiteľ, pani upratovačka ......,
      • žiaci pri stretnutí so zamestnancami školy zdravia pozdravom „Dobrý deň“, „Dobré ráno“, „Dovidenia“,
      • žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku hodiny pozdravom alebo postavením sa. Rovnako zdravia, keď do triedy vstúpi počas hodiny iný učiteľ alebo dospelá osoba (okrem hodín telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, informatiky, praktických cvičení a pri písaní kontrolných prác). Pri ich odchode sa žiaci odzdravia, postavia,
      • žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy,
      • žiaci a zamestnanci školy sa navzájom rešpektujú,
      • pedagogickí zamestnanci pri vyučovacom procese prejavujú zodpovednosť, trpezlivosť, objektívnosť a zásadovosť.

      Žiak, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať prostredníctvom jeho zákonného zástupcu právnej ochrany na súde podľa zákona č. 365/2004 Z.z. (antidiskriminačný zákon). Škola nesmie žiaka postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje v zmysle tohto zákona svoje práva.

      

     Čl. 9

     Podmienky nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje

     9.1 Učebnice

     Žiakovi 1. ročníka sa učebnice  po skončení prvého ročníka ponechávajú, okrem učebnice Dopravná výchova, Výtvarná výchova a učebnice Busy Bee.

     Žiakovi 2.  - 9. ročníka sa učebnice pre príslušný ročník požičiavajú zdarma. Po skončení ročníka a pri prestupe na inú školu učebnice vráti.

     Žiak je povinný dbať o učebnice (obaly), nepoškodzovať ich, udržiavať ich v čistote                   a poriadku. Pri zámernom poškodení učebnice, jej znehodnotení a strate je zákonný zástupca žiaka povinný uhradiť skole škodu. Použiteľnosť učebnice je päť rokov.

     9.2 Učebné pomôcky

     Učebné pomôcky sú uložené v uzamknutých priestoroch príslušných kabinetov. Správca kabinetu je zodpovedný za zabezpečenie efektívneho výpožičkového systému. Pedagogickí zamestnanci sú zodpovední za to, aby sa s učebnými pomôckami nakladalo efektívne, účelne a šetrne, podľa návodu.

     Vyučujúci cudzích jazykov majú CD prehrávače v celoročnej osobnej starostlivosti. Pedagogickí zamestnanci, ktorí v rámci kontinuálneho vzdelávania získali IKT techniku,  ju  majú v celoročnej osobnej starostlivosti.

     Žiaci môžu do kabinetu vstúpiť len v sprievode vyučujúceho. Žiaci prenášajú učebné pomôcky a didaktickú techniku len v sprievode vyučujúceho.  Za doplňovanie                          a skvalitňovanie učebných pomôcok v jednotlivých kabinetoch sú zodpovední správca kabinetu a vedenie školy.

     9.3 Evidencia majetku školy

     Pri získavaní majetku sa postupuje v zmysle  zákona  č. 25/2006 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novozískaný majetok za zverejňuje v zmysle zákona č. 211/2001 Z.z. o o slobodnom prístupe k informáciám            a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov na webovom sídle školy.

     Majetok školy sa eviduje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. - Inventarizácia majetku školy sa vykonáva podľa zákona č. 431/2002 Z. z.             o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

     9.4 Údržba a ochrana majetku školy

     Čistota a poriadok v škole sa zabezpečujú v zmysle prevádzkového poriadku školy. Údržba sa  zameriava na modernizáciu a skvalitňovanie materiálno-technických podmienok výchovnovzdelávacieho procesu (výmena okien, podlahovej krytiny, školského nábytku, maľovanie).

     Revízie sa vykonávajú v zmysle určených lehôt (harmonogram je uvedený v prevádzkovom poriadku školy).

     Majetok školy je chránený elektronicky a mechanicky. Odborné učebne sú zabezpečené mrežami.

     Majetok školy je poistený.

      

     Čl. 10

     Spôsob hodnotenia a klasifikácie prospechu žiaka

     10.1 Klasifikácia predmetov

     Žiak je v prvom až štvrtom ročníku v predmetoch slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika, informatická výchova, prírodoveda, vlastiveda, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova, hudobná výchova a telesná výchova klasifikovaný známkou.

     V piatom až deviatom ročníku je žiak v predmetoch slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis, geografia, občianska náuka, matematika, informatika, biológia, chémia, fyzika, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova a technika klasifikovaný známkou.

     Predmet etická výchova/náboženská výchova sa vo všetkých ročníkoch neklasifikuje.

     Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch  prvého až deviateho ročníka  sa klasifikuje týmito stupňami:

     1 - výborný,

     2 - chválitebný,

     3 - dobrý,

     4 - dostatočný,

     5 - nedostatočný.

     V predmetoch, v ktorých je žiak neklasifikovaný, sa na vysvedčení a v triednom výkaze uvádza namiesto klasifikačného stupňa slovo:

     - absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval,

     - neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval.

     Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka sa na konci prvého a druhého polroka                     na vysvedčení vyjadruje takto:

     - prospel,

     - neprospel.

     Celkové hodnotenie žiaka druhého až deviateho ročníka sa na konci prvého a druhého polroka vyjadruje na vysvedčení takto:

     - prospel s vyznamenaním,

     - prospel veľmi dobre,

     - prospel,

     - neprospel.

     Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú, a klasifikáciu jeho správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch.

     Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľka školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.

     Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľkou školy.

     Žiak, ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom hodnotení, môže na základe rozhodnutia riaditeľky školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.

     Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.

     Termín opravných skúšok určí riaditeľka školy tak, aby sa opravné skúšky vykonali najneskôr do 31. augusta.

     Žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra. Žiakovi, ktorého nemožno vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. októbra. Žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku, vykoná opravnú skúšku najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok.

     Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.

     V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.

     V posledný vyučovací deň školského roka sa vydá žiakovi vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.

     Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky:

     - ak je skúšaný v náhradnom termíne,

     - ak zákonný zástupca žiaka požiada o jeho preskúšanie,

     - ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľky školy,

     - ak žiak vykonáva opravné skúšky,

     - v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy,

     - pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,

     - pri individuálnom vzdelávaní žiaka prvého stupňa.

     Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľka školy alebo ňou poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet, a prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.

     Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľku školy o vykonanie komisionálnej skúšky.

     Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.

     O možnosti vykonať komisionálnu skúšku rozhodne riaditeľka školy. Preskúšanie sa uskutoční najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa skončenia príslušného polroku školského roku. Riaditeľka školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní.

      

     10.2 Hodnotenie výsledkov práce žiaka

     Pri hodnotení  výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s:

     - výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov,

     - požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií,

     - učebnými plánmi, učebnými osnovami a štandardami.

     Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami a schopnosť ich využívať v oblastiach:

     - komunikačných schopností, najmä ústne a písomné spôsobilosti,

     - čitateľskej gramotnosti,

     - jazykových schopností v štátnom jazyku, v materinskom jazyku, v cudzích jazykoch,

     - digitálnych kompetencií,

     - matematickej gramotnosti a prírodných vied,

     - sociálnych kompetencií,

     - multikultúrnych kompetencií,

     - manuálnych zručností a ich využití v praktických cvičeniach,

     - umeleckých a psychomotorických schopností,

     - analýzy problémov a schopnosti ich riešenia,

     - osobnostných vlastností ako porozumenie, znášanlivosť, tolerancia, priateľstvo,

     - kontrolovania a regulovania svojho správania, ochrany svojho zdravia a životného prostredia a etických princípov.

     Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:

     - sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,

     - sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,

     - rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové) a didaktickými testami; uplatňuje aj metódy menej riadené (referáty, denníky, projekty, sebahodnotiace listy, dotazníky, pozorovania, portfóliá) - súbor prác žiaka, ktoré vypovedajú o jeho výkone,

     - analýzou výsledkov rôznych činností žiaka,

     - konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami,

     - rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka.

     Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady   a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. Výsledky hodnotenia písomných a grafických prác  a praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní.

     Písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok. Pravidelným rozvrhnutím hodnotiacich činností zabráni preťažovaniu žiaka. Písomné práce archivuje do konca príslušného školského roka.

     Termín na vykonanie písomnej skúšky, ktorá má trvať viac ako 25 minút, prekonzultuje učiteľ s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania.  V jednom dni môže žiak robiť len jednu skúšku uvedeného charakteru.

     Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka.

     Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú:

     - známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede,

     - známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce, didaktické testy, grafické práce, praktické práce, pohybové činnosti,

     - posúdenie prejavov žiaka vo vyučovacom procese (usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku).

     10.3 Kritériá hodnotenia prospechu v jednotlivých predmetoch

     Kritériá hodnotenia prospechu v jednotlivých predmetoch sú prílohou školského poriadku.

     10.4 Hodnotenie správania sa žiaka

     Správanie žiaka sa hodnotí so zreteľom na vekové osobitosti podľa týchto požiadaviek:

     - pochvaly a iné ocenenia,

     - opatrenia na posilnenie disciplíny žiaka.

     Kritériom na hodnotenie správania je dodržiavanie stanovených pravidiel správania sa žiaka a plnenie ustanovení školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy počas hodnotiaceho obdobia. Učitelia pritom využívajú najmä pozitívnu motiváciu.

     10.4.1 Pochvaly, iné ocenenia a pokarhania, iné opatrenia

     a)         Pochvala triednym učiteľom:

     - za výborný prospech,

     - za reprezentáciu školy,

     - za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností,

     - za zberovú činnosť,

     b)        Pochvala riaditeľom školy:

     - za výborný prospech,

     - za vzornú dochádzku,

     - za úspešnú reprezentáciu školy,

     - za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin,

     - za verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

     c)         Pokarhanie triednym učiteľom:

     - za menej závažné zápisy v klasifikačnom zázname (viac ako 5),

     - za iné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom,

     - za menej ako 4 neospravedlnené hodiny.

     d)        Pokarhanie riaditeľom školy:

     - za 4 - 6  neospravedlnených hodín,

     - za podvádzanie,

     - za opakujúce sa neslušné správanie,

     - za opakujúce sa priestupky v bode c),

     - za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia,

     - za závažné porušenie školského poriadku,

     - s týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia

     e)         Znížená známka zo správania druhého stupňa (uspokojivé):

     - správanie žiaka v škole i mimo školy je v rozpore s pravidlami správania a ustanoveniami vnútorného poriadku školy,

     - za 7 - 12 neospravedlnených hodín, 

     - za znemožňovanie vyučovacieho procesu.

     f)         Znížená známka zo správania tretieho stupňa (menej uspokojivé):

     - za hrubé a opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy,

     - za krádež,

     - za prinášanie vecí ohrozujúcich zdravie žiakov a učiteľov do školy alebo na činnosti organizované školou,

     - za fajčenie, používanie drog, alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v priestoroch školy a na školských akciách,

     - za 13 - 20 neospravedlnených hodín.  

     g)        Znížená známka zo správania štvrtého stupňa (neuspokojivé):

     - žiak sústavne porušuje pravidlá a ustanovenia vnútorného poriadku  školy, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými  previneniami  ohrozuje ostatných spolužiakov,

     - za viac ako 20 neospravedlnených hodín,  

     - za úmyselné ublíženie na zdraví,

     - za šikanovanie a vydieranie,

     - za vandalizmus,

     - za prejavy rasovej neznášanlivosti,

     - za ohrozovanie mravnej výchovy, sexuálne obťažovanie.

     Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.

     10.4.2 Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka

     Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Objektívne prešetrenie vykoná triedny učiteľ v súčinnosti s výchovnou poradkyňou, prípadne vedením školy (podľa závažnosti). Podkladom k prešetreniu mu budú záznamy v klasifikačnom hárku, osobný pohovor a vyučujúcimi v danej triede, resp. vykonávajúcimi dozor, osobný pohovor so žiakom, ktorému bude udelené výchovné opatrenie, osobný pohovor so svedkami prešetrovanej skutočnosti. Z prešetrenia vyhotoví triedny učiteľ písomný záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení prešetrenia.

     S obsahom záznamu oboznámi triedny učiteľ zákonného zástupcu žiaka, pretože bude podkladom na udelenie výchovného opatrenia. Vyhotoví o tom písomný záznam, ktorý zákonný zástupca podpíše.

     Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä:

     - napomenutie od triedneho učiteľa – udeľuje triedny učiteľ,

     - pokarhanie od triedneho učiteľa – udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľky školy po prerokovaní v pedagogickej rade,

     - pokarhanie od riaditeľa školy – udeľuje riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

     Výchovné opatrenie možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy (subjektívna lehota), najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil (objektívna lehota).

     Udelenie opatrenia vo výchove spravidla predchádza zníženiu stupňa zo správania pri klasifikácii.

     Uloženie opatrenia vo výchove a klasifikácia správania zníženou známkou sa navzájom nevylučuje.

     Opatrenie vo výchove sa uloží, aby sa zamedzilo ďalšiemu porušovaniu školského poriadku a známkou zo správania sa ohodnotí správanie žiaka za celé hodnotiace obdobie.

     Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu.

     O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľka školy zákonného zástupcu žiaka preukázateľným spôsobom:

     - písomne, zákonný zástupca ho preberie osobne, čo potvrdí podpisom a dátumom prevzatia,

     - písomne, doporučenou zásielkou do rúk zákonného zástupcu.

     Výchovné opatrenie možno zverejniť len pred triedou, ktorú žiak navštevuje a pred jeho zákonnými zástupcami.

     Všeobecne, bez spájania s konkrétnymi menami, možno o opatreniach vo výchove, znížených známkach zo správania a pod. hovoriť aj verejne.

     Na vysvedčenie sa uloženie výchovného opatrenia nezapisuje.

     Opatrenia vo výchove, ktoré ukladá triedny učiteľ, budú po formálnej stránke doručené zákonnému zástupcovi žiaka ako písomné oznámenie.

     Opatrenia vo výchove, ktoré ukladá riaditeľka školy, budú po formálnej stránke rozhodnutím o udelení pokarhania riaditeľkou, neukladá sa však v režime správneho konania, je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.

     Porušenie školského poriadku:

     • menej závažné priestupky: zabúdanie učebných pomôcok, nenosenie žiackej knihy, neprezúvanie sa, nenosenie úboru na telesnú výchovu;
     • závažné priestupky: nevypracovanie domácej úlohy, vyrušovanie na hodine, našepkávanie, podvádzanie pri písomných kontrolných prácach, prepisovanie poznámok a známok v žiackej knižke, naháňanie sa po triede, prechod z jednej triedy do druhej a z poschodia na poschodie počas prestávok;
     • veľmi závažné priestupky: nerešpektovanie pokynov a príkazov vyučujúceho, používanie mobilu počas vyučovania, záškoláctvo, šikanovanie, vydieranie, krádež, úmyselné poškodzovanie školského majetku, nevhodné vulgárne vyjadrovanie.

     Ak žiak porušuje svojím konaním školský poriadok, môže ho nechať vyučujúci po vyučovaní v škole. Uvedenú skutočnosť oznámi učiteľ zákonnému zástupcovi písomne alebo telefonicky.

     10.4.3 Ochranné opatrenie

     Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľka školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania a jeho umiestnenie do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľka školy bezodkladne privolá:

      

     a) zákonného zástupcu žiaka,

     b) zdravotnú pomoc,

     c) políciu.

     Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľka školy písomný záznam.

      

     Čl. 11

     Záverečné ustanovenia

     1. Riaditeľka školy vydáva Školský poriadok ZŠ Záhorská Ves, Hlavná 31 po prerokovaní:

         v pedagogickej rade školy dňa 28.8.2018.

     2. Riaditeľka školy schvaľuje Školský poriadok ZŠ Záhorská Ves, Hlavná 31  dňa 3. 9. 2018. Týmto dátumom nadobúda účinnosť.

     3. Školský poriadok je zverejnený: - na verejne prístupnom mieste v škole – riaditeľňa, zborovňa, Zuzanka (špeciálne triedy),

                                                                   - na webovej stránke školy.

      

      

      

     PaedDr. Ivica Pupiková

                riaditeľka

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Prílohy:

      

     A)

     Prevádzkový poriadok  jazykovej učebne

     • do jazykovej učebne vstupuje žiak v sprievode vyučujúceho alebo na jeho pokyn,
     • využíva zariadenia učebne (interaktívnu tabuľu, audiovizuálnu techniku) spôsobom na to určeným a len za prítomnosti vyučujúceho,
     • využíva zariadenie učebne mimo vyučovania, ak je na to vyhradený čas (podľa rozvrhu učebne, alebo po vzájomnej dohode s konkrétnym vyučujúcim).

     Žiaci sú povinní:

     • vchádzať do učebne vždy v prezuvkách,
     • vchádzať do učebne s pomôckami podľa pokynov vyučujúceho na daný predmet, bez zbytočných tašiek a kabátov,
     • na začiatku skontrolovať svoje "pracovisko" - každú poruchu, chybu, prípadne neúplnosť hlásiť vyučujúcemu,
     • počas prestávok sa zdržiavať mimo učebne (pokiaľ vyučujúci neurči inak alebo nepovolí výnimku).

     Žiakom je zakázané:

     • jesť, piť, znečisťovať priestory učebne, používať mobilný telefón,
     • ukladať na pracovný stôl akékoľvek predmety, ktoré nie sú bezprostredne potrebné pre prácu (tašky, časti odevu, desiata, mobil,...),
     • manipulovať s audiovizuálnou technikou, zariadeniami IKT a iným zariadením učebne bez povolenia a dozoru vyučujúceho,
     • poškodzovať a ničiť zariadenie učebne.

            Žiak a jeho zákonný zástupca preberajú zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným poškodením zariadenia a sú povinní vzniknutú škodu nahradiť a vec uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie Školského poriadku.

     V priestoroch učebne platia všetky pravidlá Školského poriadku ZŠ.

      

                                                                                                   PaedDr. Ivica Pupiková

                                                                                          riaditeľka

      

      

      

      

      

      

      

     B)

      

     P R E V Á D Z K O V Ý  P O R I A D O K

      

     A BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ V UČEBNI INFORMATIKY

      

      

     Žiak má právo

     • vstupovať do učebne len s pedagogickým pracovníkom (ďalej učiteľom) alebo na jeho pokyn,
     • so súhlasom učiteľa využívať všetky zariadenia učebne spôsobom na to určeným,
     • používať jedine dátový priestor určený pre žiakov počas akýchkoľvek vyučovacích hodín pri práci s PC.

      

     Žiak je povinný

     • vchádzať do učebne informatiky vždy v prezuvkách,
     • vchádzať do učebne len s pomôckami podľa pokynov učiteľa, bez zbytočných tašiek a kabátov,
     • na začiatku vyučovania skontrolovať svoje pracovisko, každú poruchu, chybu, prípadne neúplnosť hlásiť učiteľovi,
     • šetrne sa správať k zariadeniu v učebni,
     • dodržiavať pravidlá etikety,
     • počas prestávok zdržiavať sa mimo učebne (pokiaľ učiteľ neurčí inak alebo neurčí výnimku),
     • vlastné nosiče dát (diskety, USB, CD, MP3) sa v učebni nesmú používať,
     • používať na názvy vlastných priečinkov a súborov priezvisko, vlastné súbory ukladať do priečinku príslušného ročníka,
     • dbať na to, aby žiaci vo vlastných priečinkoch mali len potrebné súbory na vyučovanie, pravidelne mazať jeho nepotrebný obsah,
     • po skončení práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu.

      

     Žiakom je zakázané

     • meniť názvy a obsah súborov a priečinkov na pevnom disku s výnimkou vlastného adresára,
     • svojvoľne vytvárať a rušiť priečinky na pevnom disku s výnimkou vlastného adresára,
     • pokúšať sa prelomiť ochranný systém na pracovných staniciach na serveri,
     • bez súhlasu učiteľa inštalovať akýkoľvek softvér.
     • bez súhlasu učiteľa meniť nastavenie ktoréhokoľvek nainštalovaného softvéru a pracovnej plochy,
     • svojvoľne premiestňovať súčasti svojho pracoviska alebo učebne,
     • hrať hry, používať chat počas vyučovacej hodiny,
     • prenášať cez sieť nevhodné súbory,
     • jesť, piť, znečisťovať pracovisko,
     • ukladať na pracovný stôl predmety, ktoré nie sú bezprostredne potrebné pre prácu s PC,
     • dotýkať sa poškodených vodičov a iných nechránených častí počítača.

     Ak žiak svojou nedbalosťou a nedodržaním uvedených pokynov spôsobí v učebni škodu, môže byť náhrada škody vymáhaná od jeho zákonného zástupcu (rodiča).

      

     Učiteľ

     • si učebňu informatiky rezervuje 1 deň vopred zápisom do týždenného harmonogramu počítačovej miestnosti,
     • pred odchodom z učebne učiteľ dbá na to, aby si každý žiak upratal miesto, zasunul stoličku,
     • učebňu žiaci opúšťajú organizovane pod vedením učiteľa,
     • učiteľ je povinný učebňu po každej vyučovacej hodine uzamknúť,
     • za učebňu je zodpovedný učiteľ.

      

     Správca učebne informatiky si vyhradzuje právo

     • zmeniť všetky súbory a priečinky nachádzajúce sa mimo priestoru na to určenom,
     • zmazať všetky nevhodné súbory nachádzajúce sa kdekoľvek na disku,
     • v priebehu školského roka tento poriadok modifikovať.

      

      

                                                                                                   Riaditeľka školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     C)

      

     P R E V Á D Z K O V Ý  P O R I A D O K

      

     A BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

      

     V UČEBNI S INTERAKTÍVNOU TABUĽOU A VIZUALIZÉROM

      

      

     Žiak má právo

      

     • vstupovať do učebne len s pedagogickým pracovníkom (ďalej učiteľom) alebo na jeho pokyn,
     • so súhlasom učiteľa využívať všetky zariadenia učebne spôsobom na to určeným.

      

     Žiak je povinný

      

     • vchádzať do učebne informatiky vždy v prezuvkách,
     • vchádzať do učebne len s pomôckami podľa pokynov učiteľa, bez zbytočných tašiek a kabátov,
     • na začiatku vyučovania skontrolovať svoje pracovisko, každú poruchu, chybu, prípadne neúplnosť hlásiť učiteľovi,
     • šetrne sa správať k zariadeniu v učebni,
     • dodržiavať pravidlá etikety,
     • počas prestávok zdržiavať sa mimo učebne (pokiaľ učiteľ neurčí inak alebo neurčí výnimku),
     • vlastné nosiče dát (diskety, USB, CD, MP3) sa v učebni nesmú používať,
     • používať na názvy vlastných priečinkov a súborov priezvisko, vlastné súbory ukladať do priečinku príslušného ročníka,
     • dbať na to, aby žiaci vo vlastných priečinkoch mali len potrebné súbory na vyučovanie, pravidelne mazať jeho nepotrebný obsah,
     • po skončení práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu.

      

     Žiakom je zakázané

      

     • meniť názvy a obsah súborov a priečinkov na pevnom disku s výnimkou vlastného adresára,
     • svojvoľne vytvárať a rušiť priečinky na pevnom disku s výnimkou vlastného adresára,
     • pokúšať sa prelomiť ochranný systém na pracovných staniciach na serveri,
     • bez súhlasu vyučujúceho inštalovať akýkoľvek softvér.
     • bez súhlasu vyučujúceho meniť nastavenie ktoréhokoľvek nainštalovaného softvéru a pracovnej plochy,
     • svojvoľne premiestňovať súčasti svojho pracoviska alebo učebne,
     • hrať hry, používať chat počas vyučovacej hodiny,
     • prenášať cez sieť nevhodné súbory,
     • jesť, piť, znečisťovať pracovisko,
     • ukladať na pracovný stôl predmety, ktoré nie sú bezprostredne potrebné pre prácu s PC,
     • dotýkať sa poškodených vodičov a iných nechránených častí počítača.

      

      

     Správca učebne informatiky si vyhradzuje právo

      

     • zmeniť všetky súbory a priečinky nachádzajúce sa mimo priestoru na to určenom,
     • zmazať všetky nevhodné súbory nachádzajúce sa kdekoľvek na disku,
     • v priebehu školského roka tento poriadok modifikovať.

      

      

      

      

      

      

                                                                                                   Riaditeľka školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     D)

      

     Prevádzkový poriadok telocvične

      

     1.)  Žiak prichádza do telocvične v sprievode vyučujúceho alebo vedúceho záujmového krúžku (trénera, cvičiteľa), ďalej len učiteľ.

      

     2.)  Každý žiak môže vojsť do telocvične len za predpokladu, že je prezutý - má športovú obuv, ktorá nespôsobuje znečistenie a znehodnotenie podlahy. Vstup na ihriská je dovolený len v športovej obuvi.

      

     3.) Pred cvičením je žiak prezlečený do športového úboru, ktorý rešpektuje pohybové činnosti každého žiaka.

      

     4.) Pri športovej činnosti je zakázané nosiť hodinky, prstene, retiazky. Dlhé vlasy musia byť stiahnuté gumičkou, aby sa zabránilo úrazu.

      

     5.) Žiaci vstupujú do priestorov telocvične len v sprievode učiteľa.           

      

     6.) Po príchode zo šatní do telocvične žiaci nastúpia do určeného tvaru. Vyučujúci je povinný skontrolovať počet žiakov a ich pripravenosť na vyučujúcu hodinu.

      

     7.) Pri športovej činnosti je žiak povinný dodržiavať pravidlá cvičenia a dodržiavať pokyny a upozornenia vyučujúceho.

      

     8.) Žiaci, ktorí pre chorobu alebo úraz nemôžu na vyučovacej hodine cvičiť, túto okolnosť preukážu lekárskym potvrdením  na začiatku vyučovacej hodiny. Necvičiaci sú povinní byť v cvičebnom úbore a pomáhať pri zapisovaní a meraní výkonov, pomocných prácach, alebo vykonávať inú primeranú telesnú alebo športovú činnosť.

      

     9.) Ak žiak z akýchkoľvek príčin musí opustiť priestor, v ktorom sa vyučuje, je povinný to pred odchodom nahlásiť vyučujúcemu. Obdobne nahlási aj svoj návrat.

      

     10.) Žiak môže používať telocvičné náradie len pod dozorom učiteľa, ktorý zodpovedá za bezpečnosť žiakov.

      

     11.) Žiaci sami bez dozoru nesmú vstupovať do kabinetov TV a skladu, svojvoľne si brať lopty a iné športové potreby.

      

     12.) V telocvični sa zakazuje požívať potravu, tekutiny, alkoholické nápoje, fajčiť. Pitný režim je možné dodržiavať v šatni pri telocvični. Pri športovej činnosti je zakázané žuť žuvačku.

      

     13.) V telocvični, na ihrisku a v šatni sa žiaci správajú slušne. Nesmú používať vulgárne slová, bezohľadné a nešportové správanie sa k spolužiakovi je neprípustné.

      

     14.) Pri riadení telovýchovnej činnosti sa učiteľ nevzďaľuje z priestoru, v ktorom sa koná cvičenie. Ak ho z nevyhnutných príčin musí opustiť, je povinný:

     - zabezpečiť pedagogický dozor právne zodpovednou osobou,

     - prerušiť akúkoľvek telovýchovnú aktivitu žiakov.

      

     15.) Učiteľ je povinný skontrolovať náradie, ktoré ide práve používať, či nie je zapísané ako poruchové.

      

     16.) Ak učiteľ zistí poruchu na náradí v priebehu vyučovacej hodiny, je povinný tento stav zapísať do zošita kontrol a informovať riaditeľa školy.

      

     17.) Nedostatky, priestupky a poškodenie školského majetku je pedagogický dozor aj žiaci povinní hlásiť vedeniu školy respektíve učiteľovi.

      

     18.) Po každej športovej činnosti je učiteľ zodpovedný  za upratanie náradia.

      

     19.) Ak učiteľ zabezpečuje vetranie otvorením okna, je povinný ich po športovej činnosti zatvoriť.

      

     20.) Po skončení športovej aktivity žiak prejde do šatne, vykoná osobnú hygienu a počká na pokyn pedagogického dozoru. Priestory opúšťa v sprievode pedagogického dozoru.

      

     21.) Po skončení športovej činnosti je povinný učiteľ uzamknúť a skontrolovať telocvičňu a všetky dvere zo strany dvora, aby nemohlo prísť k nedobrovoľnému vniknutiu do budovy školy.

     22.) Pri odchode z miestnosti musí učiteľ skontrolovať a vypnúť elektrické osvetlenie, uzatvoriť všetky vodovodné kohútiky v užívaných priestoroch, po 17.00 hodine aj v toaletách.

     23.) Všetci užívatelia telocvične, ihrísk a šatne sú povinní šetriť ich zariadenie.

     24.) Je zakázané: do telocvične vodiť psov, vstupovať s bicyklom a inými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku, hrať futbal s akoukoľvek loptou, vešať sa na basketbalové koše (z bezpečnostných dôvodov).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Riaditeľka školy

      

      

      

      

      

      

     Základná škola Záhorská Ves, Hlavná 31 Záhorská Ves

     Smernica o uvoľňovaní a ospravedlňovaní žiakov z vyučovania

      

     Čl. I

     Úvodné ustanovenia

     Táto smernica upravuje jednotný interný postup pri uvoľňovaní a ospravedlňovaní žiakov z vyučovania.

      

     Čl. II

     Základné pojmy

     1. Zákonným zástupcom žiaka je rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

     2. Dôvodom ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa rozumie najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach.

      

     Čl. III

     Uvoľňovanie žiaka z vyučovania na žiadosť zákonného zástupcu

     1. Zákonný zástupca je oprávnený písomne požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania v nasledovných prípadoch:

     a) neprítomnosť na dobu 1 – 2 dni - žiaka z vyučovania uvoľňuje triedny učiteľ;

     b) neprítomnosť na 3 a viac dní – žiaka z vyučovania uvoľňuje riaditeľ školy a to po súhlase triedneho učiteľa.

     2. Zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni a celkovo najviac 5 dní za jeden polrok školského roka z vážnych rodinných a zdravotných dôvodov.

     3. Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania musí byť doručená, príp. odovzdaná osobne najmenej 3 pracovné dni pred začiatkom predpokladanej neprítomnosti. Písomnú žiadosť doručuje osobne, poštou alebo elektronicky, príp. odovzdá zákonný zástupca žiaka triednemu učiteľovi, ktorý ju po odsúhlasení odovzdá riaditeľovi školy. Triedny učiteľ po odsúhlasení riaditeľom školy informuje ostatných vyučujúcich o chýbaní žiaka. Písomná žiadosť zákonného zástupcu sa ukladá po dobu jedného školského roka do dokumentácie školy.

     4. Žiak sa zapisuje do triednej knihy ako chýbajúci a vymeškané hodiny sa mu ospravedlnia. Žiak je povinný po nástupe do školy oboznámiť sa so zameškaným učivom najneskôr            do 3 dní.

      

     Čl. IV

     Uvoľňovanie žiaka na súťaže

     1. Vedomostné a športové súťaže podporované školou predstavujú neoddeliteľná súčasť vyučovania a neúčasť žiaka na vyučovacom procese sa zaznamenáva z dôvodu evidencie a zodpovednosti školy za žiaka. Učiteľ, ktorý sprevádza žiaka na súťaž, do triednej knihy do poznámky uvedie poučenie o BOZP a informáciu o účasti žiaka na súťaži. Počas neprítomnosti sa žiak zapíše do triednej knihy, ale zároveň sa mu vykáže 0 vymeškaných hodín.

     2. Žiak sa po skončení súťaže vráti do školy a pokračuje vo vzdelávacom procese. V prípade, že súťaž trvá dlhšie, môže byť žiak po skončení súťaže uvoľnený sprevádzajúcim pedagógom na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

     3. Žiak je povinný zistiť si od spolužiakov domáce úlohy a oboznámiť sa s učivom z predmetov, na ktorých vyučovaní sa nezúčastnil, a to v lehote najneskôr do 3 dní.

      

     Čl. V

     Uvoľňovanie žiaka na lekárske vyšetrenie

     1. Triedny učiteľ môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka uvoľniť žiaka z vyučovacej hodiny na lekárske vyšetrenie, pokiaľ ho nemožno vykonať v čase mimo vyučovania. Zákonný zástupca si osobne žiaka prevezme od vyučujúceho.

     2. Triedny učiteľ ospravedlní jednodňovú neprítomnosť žiaka písomne zdôvodnenú jeho zákonným zástupcom maximálne 5x za polrok.

     3. Žiak je povinný odovzdať triednemu učiteľovi do 2 dní potvrdenie o účasti na vyšetrení        s vyznačeným časom príchodu a odchodu vydané lekárom. Žiak je povinný zistiť si               od spolužiakov domáce úlohy a oboznámiť sa s učivom z predmetov, na ktorých vyučovaní sa nezúčastnil, a to v lehote najneskôr do 3 dní.

      

     Čl. VI

     Neprítomnosť žiaka pre chorobu

     1. V prípade choroby sa žiak nezúčastňuje na vyučovaní a jeho absencia sa zapisuje               do triednej knihy. Zákonný zástupca má povinnosť najneskôr do ďalšieho dňa neprítomnosti žiaka v škole oznámiť triednemu učiteľovi dôvod absencie žiaka.

     2. V prípade podozrenia zo záškoláctva triedny učiteľ kontaktuje zákonného zástupcu najneskôr po dvoch dňoch absencie žiaka (ak medzitým neoznámi zákonný zástupca dôvod absencie žiaka).

     3. Žiak prinesie potvrdenie od lekára a odovzdá ho triednemu učiteľovi najneskôr do 2 dní      od nástupu do školy.

     4. Zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť maximálne na obdobie 3 za sebou nasledujúcich pracovných dní. V odôvodnených prípadoch môže učiteľ vyžiadať                   od zákonného zástupcu lekárske potvrdenie o ochorení žiaka. Žiak je povinný priebežne si zaobstarávať od spolužiakov domáce úlohy a oboznamovať sa s učivom z predmetov,            na ktorých vyučovaní sa nezúčastnil počas svojej neprítomnosti.

     5. Ak žiak nedodržiava liečebný režim nariadený lekárom (najmä pri infekčných a horúčkovitých ochoreniach) a nedodržuje domáce liečenie, aj tieto hodiny neprítomnosti v škole sa považujú za neospravedlnené.

     6. Vyučovacie hodiny, ktorých sa žiak nezúčastnil a nepreukázal ich vymeškanie lekárskym alebo ospravedlnením zákonného zástupcu do 2 dní od nástupu na vyučovanie, sa evidujú ako neospravedlnené. Do triednej knihy sa zapisujú aj neskoré príchody žiaka na prvú vyučovaciu hodinu. Tri neskoré príchody sa evidujú ako jedna neospravedlnená hodina.

     7. Ak žiak počas polroka vymešká viac ako 30% (alebo viac ako 200 hodín) z vyučovacích hodín daného predmetu a má nedostatočný počet známok na to, aby mohol byť z daného predmetu kvalifikovaný, môže byť na návrh vyučujúceho z daného predmetu komisionálne skúšaný.

     8. Ak je žiak hospitalizovaný v nemocnici, kde prebieha vyučovanie, do triednej knihy sa nezapisuje. Do poznámky triedny učiteľ zapíše „Žiak je od ..... zaškolený v nemocnici“.

     9. V prípade vážneho ochorenia, keď žiak zo zdravotných dôvodov nemôže dochádzať do školy, riaditeľ školy môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka rozhodnúť o individuálnom vzdelávaní a zabezpečiť kontakt s pedagógom minimálne 2 hodiny týždenne. O oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy a poskytnutie individuálneho vzdelávania alebo o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy a neposkytnutie vzdelávania do pominutia dôvodov vydáva riaditeľ školy samostatné rozhodnutie.

      

     Čl. VII

     Postup školy v prípade riešenia neospravedlnených hodín

     1. Ak počet neospravedlnených hodín žiaka presiahne počet 3 vyučovacích hodín, triedny učiteľ informuje vedenie školy a zákonného zástupcu žiaka.

     2. Žiakovi môžu byť udelené opatrenia vo výchove alebo znížená známka zo správania, a to nasledovne:

     a) pokarhanie triednym učiteľom – za 1-3 neospravedlnené hodiny;

     b) pokarhanie riaditeľom školy – za 4-6 neospravedlnených hodín;

     c) znížená známka zo správania:

     2. stupňa – za 7-12 neospravedlnených hodín,

     3. stupňa – za 13- 20 neospravedlnených hodín,

     4. stupňa – za 20 a viac neospravedlnených hodín.

     3. Ak žiak vymešká viac ako 15 neospravedlnených hodín za mesiac, bude táto skutočnosť oznámená príslušnému odboru sociálnych vecí a rodiny a príslušnému obecnému úradu.

     4. Za viac ako 60 vymeškaných neospravedlnených hodín sa zákonný zástupca dopúšťa priestupku v zmysle § 37 ods. 1 a správneho deliktu v zmysle § 37a ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. štátnej správe o školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

     5. Za viac ako 100 neospravedlnených vyučovacích hodín sa voči zákonnému zástupcovi môže postupovať v súlade s § 211, ods. 1, písm. e) zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

      

     Čl. VIII

     Záverečné ustanovenia

     Smernica bola prerokovaná a schválená na pedagogickej rade dňa 26.8.2019.

      

      

                                                                                                                                                      podpis riaditeľa školy