• Nadpis

    •  

     Výchovný poradca: Mgr. Ľubica Hájek

     Konzultačné hodiny: pondelok 13.30 - 14.30 h

     Kontakt: lubica.hajek@zszv.sk

     Činnosť výchovného poradcu je zameraná na:

     - spoluprácu s vedením školy, triednymi učiteľmi, koordinátormi protidrogovej, environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu,

     - pomoc pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov,

     - systematické sledovanie vývinu žiakov a zmien v ich správaní. Ak sa správanie dieťaťa nedá korigovať pedagogickými postupmi, pomáha pri zabezpečovaní odborného alebo špeciálno-pedagogického vyšetrenia, 

     - podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkúvanie spolupráce s CPPPaP, so psychologičkou pre žiakov 8. roč. k voľbe povolania,

     - sledovanie spracovania výsledkov z vyšetrení žiakov,

     - pri organizovaní výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi vývinovými poruchami učenia, s poruchami aktivity, pozornosti a hyperaktivity dozeranie na realizáciu odporúčaní z CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) a na uplatňovanie Metodických pokynov k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia na základných a stredných školách,

     - poskytovanie konzultácií žiakom a rodičom, 

     - prípravu informácie pre NÚCEM – Testovanie 9, výsledky Testovania 9,

     - sledovanie prípravy žiakov 9. roč. na Testovanie 9,

     - zabezpečovanie zberu informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy v určených termínoch,

     - simulovanie pomocou programu Proforient umiestnenie žiakov v SŠ,

     - sledovanie konania talentových a prijímacích pohovorov,

     - evidenciu a spracovanie informácií využívavaním výpočtovej techniky a programu Proforient,

     - odosielanie prihlášky na SŠ a prípravu zápisných lístkov do SŠ,

     - spoluprácu s výchovnými poradcami stredných škôl a náborovými pracovníkmi,

     - objednávanie aktivít a programov pre žiakov, prednášok pre pedagogických pracovníkov v spolupráci s CPPPaP v Malackách, 

     absolvovaní stretnutí výchovných poradcov organizovaných CPPPaP. 

      

     Informácie o štúdiu na stredných školách: www.svsba.sk, www.minedu.sk

     Kontakty na CPPPaP v Malackách: Ul. M. Rázusa 30, 901 01 Malacky, t. č. 034/7724293, 034/7725659.

      

      

     Informácie pre rodičov žiakov 8. a 9. ročníka

     Zákonný zástupca podáva prihlášku (skontrolovanú, podpísanú, potvrdenú lekárom) riaditeľovi ZŠ   na študijné a učebné odbory, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do 20.02.2020.

     Riaditeľ školy zašle prihlášky žiakov na SŠ - na študijné a učebné odbory, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do 10.4.2020.

     Prijímacie skúšky

     Čo treba urobiť po podaní prihlášky na strednú školu:

     1. vykonať prijímací pohovor,

     2. overiť si prijatie žiaka na príslušnú strednú školu (po zverejnení výsledkov prijímacích skúšok),

     3. vyzdvihnúť zápisný lístok – len 1 kus - potvrdený riaditeľom školy u výchovného poradcu - osobne rodič,

     4. zápisný lístok odovzdať v stanovenom termíne na zvolenú strednú školu,

     5. v prípade potreby zápisný lístok preniesť na inú strednú školu.