• Základná škola, Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves

     

    ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

     

     

     

     

     

     

     

     

    Školský vzdelávací program a inovovaný ŠkVP

                                 pre 1. a 2. stupeň ZŠ – ISCED 1, ISCED 2,                              

    pre 1. a 2. stupeň žiakov so zdravotným znevýhodnením

     

     

     

     

     

    Dĺžka štúdia               1. stupeň – 4 roky; 2. stupeň – 5 rokov

    Vyučovací jazyk        slovenský

    Študijná forma          denná

     

    Predkladateľ

     

    Základná škola v Záhorskej Vsi

    Hlavná 31

    90065 Záhorská Ves

    IČO 31817068

    Riaditeľ školy:                                   PaedDr. Ivica Pupiková

    Koordinátor pre tvorbu ŠkVP:        Mgr. Pavlína Janotková

     

     

    Zriaďovateľ:

    Obec Záhorská Ves

    Hlavná 29/184

    900 65 Záhorská Ves

     

     

     

     

    Platnosť dokumentu:

    Od 1.9.2019            

     

    riaditeľka školy

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Školský vzdelávací program bol vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa nového školského zákona č.245/2008 §7 ods.4.

     

    I. Všeobecná charakteristika školy       

     

     

                Základná škola v Záhorskej Vsi je plnoorganizovaná základná škola s počtom tried 11, s priemerným počtom žiakov 180. Jedna trieda je pre žiakov so špeciálno-výchovnými potrebami, ktoré navštevujú žiaci s mentálnym postihnutím. Škola poskytuje primárne (1.-4. roč.) a nižšie stredné (5.-9.) vzdelávanie. Podporuje rozvoj osobnosti žiakov v súlade so zásadami humanizmu, demokracie a vlastenectva. Poskytovaním základných vedeckých poznatkov, zručnosti a návykov rozvíja ich osobnosť po stránke rozumovej, mravnej, estetickej, pracovnej a telesnej. Rozvíja spôsobilosti žiakov v oblasti jazykovej, matematickej, prírodovednej, spoločenskovednej a športovej. Poskytuje žiakom ďalšie znalosti potrebné na orientáciu v živote, spoločnosti a na ich ďalšie vzdelanie.

                Škola pomáha objavovať a rozvíjať nadanie, záujmy a schopnosti žiakov.          V nadväznosti na bohaté tradície vo futbale, ľahkej atletike, výtvarnej a záujmovej činnosti umožňuje pokračovať ďalším generáciám dosahovať dobré výsledky.

                Riadenie je založené na demokratických princípoch, kde je určená zodpovednosť vedúceho, t. j. riaditeľa školy, ktorý je plne zodpovedný za chod školy, za všetky rozhodnutia svoje i svojich podriadených. Riaditeľ školy rozhoduje v rámci svojich kompetencií a právnych predpisov na základe komunikácie so svojimi spolupracovníkmi, poradnými orgánmi, ktoré tvoria všetci zamestnanci školy, útvary   a komisie a na základe spolupráce s okolím školy, najmä s radou školy, rodičovskou radou a zriaďovateľom. Riaditeľ školy sa usiluje prenášať povinnosti, ale i práva        do pracovných skupín a na jednotlivcov na základe dôvery, využíva aktivitu a nápady, ktorých ciele sa zhodujú so zámermi školy.

                Výchovno-vzdelávací proces je organizovaný v humánnom duchu, pozornosť pedagógov i ostatných zamestnancov školy sa sústreďuje na plnenie úloh súvisiacich s výchovou, plnením učebných plánov a osnov, úloh pri zabezpečovaní chodu školy, ktoré sú rozpracované v pláne školy na  jednotlivé školské roky.

                Škola získala v roku 2005 titul „Zelená škola“. Jednou z oblastí, na ktoré škola kladie dôraz, je environmentálna výchova. V tomto duchu škola pokračuje                   v spolupráci s nadáciou DAPHNE pri plnení úloh z tejto oblasti. ZŠ sa zapojila aj do projektov Modrá škola, Recyklohry, Smietko, Nadácia Volkswagen, Raiffeisen Banka, MŠVVaŠ, Nafta, Interreg Slovakia – Austria, BIG SK – AT, Fenomény sveta ap.

                Taktiež je dôležité naviazať na dobrú spoluprácu s CPPPaP a CŠPP v Malackách a v Bratislave pri aktivitách v oblasti protidrogovej prevencie, šikanovania, vzájomného tolerovania sa.

                Na základe dobrej spolupráce s PZ Gajary je nutné pokračovať                           v aktivitách, ktoré smerujú k prevencii kriminality mládeže a inej protispoločenskej činnosti.

    Dôležitou súčasťou našej školy je rozvíjanie dobrej spolupráce  s družobnými školami Volksschule Angern, Volksschule Weikendorf a Hauptschule Gänserndorf,       s ktorými sme v dobrom priateľskom styku a pokračujeme v projektoch cezhraničnej spolupráce.

    V rámci projektovej činnosti pokračovať v začatých projektoch „Rovnaká šanca“ , „Správaj sa normálne“, „Smietko“, „Interreg Slovakia - Austria   a zapojiť sa do nových – „Recyklohry“, Nadácia Volkswagen, SPP, Emil a Kamil na cestách, Pohni kostrou, Hovorme o jedle, Záchrana som JA i cezhraničných.

                V škole máme 15-členný učiteľský zbor. Traja pedagógovia majú druhú kvalifikačnú skúšku, 1 má prvú kvalifikačnú skúšku.

                Významnou zložkou výchovno-vzdelávacieho  procesu je nielen vzdelávanie žiakov, ale vytváranie podmienok pre vzdelávanie a odborný rast pedagogických pracovníkov, ale i ostatných zamestnancov školy.

    Výchovnú a vzdelávaciu činnosť na vyučovaní v rámci povinných  vhodne dopĺňajú i ostatné aktivity, najmä činnosť v školskom klube, v záujmových útvaroch, pobytoch v prírode, výletoch, na plaveckom výcviku ,exkurziách, zájazdoch a ďalších podujatiach organizovaných verejnosťou, najmä rodičovskou verejnosťou, sponzormi a v neposlednom rade obecným úradom.

                Materiálno technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu je           na dobrej úrovni. Všetky triedy sú renovované -  nové podlahy, umývadlá, okná. Škola má špeciálne učebne, a to jednu s interaktívnou tabuľou, jednu s výpočtovou technikou + interaktívna tabuľa, jazyková učebňa, učebňa s čitateľským kútikom, učebňa s technickým zameraním. Vybavenie jednotlivých predmetov učebnými pomôckami sa deje súbežne v školskom roku podľa poskytovaných ponúk. V triede pre žiakov s mentálnym postihnutím sa vybudovala cvičná kuchynka

                Škola veľmi úzko spolupracuje so všetkými spoločenskými organizáciami a občianskym združením v obci. Spolupráca s rodičovskou verejnosťou je dobrá.

     

     

    II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

     

    1       Profilácia školy

               

                Naša škola je do počtu žiakov malou školou. Našou úlohou je viesť žiakov cieľavedome k dosiahnutiu vyššieho spoločenského postavenia  na základe lepších výchovno-vzdelávacích výsledkov.

                Cieľom školy je vychovať zdravo sebavedomého a humánneho žiaka, ktorý sa dokáže orientovať a nájsť svoje miesto v súčasnom živote. Pre dosiahnutie tohto cieľa si škola vytyčuje dlhodobé úlohy v oblasti riadenia a organizácie života. Pritom vychádza z podmienok, v ktorých pôsobí.

                Tvorivé prostredie a dobrú atmosféru sa škola usiluje vytvárať zapájaním žiakov, ich rodičov, všetkých zamestnancov školy i širokú verejnosť do diania v škole na základe zásady: „Aby sa deti čo najviac naučili, musia mať záujem chodiť do školy rady. Aby deti do školy chodili rady, musia do práce chodiť radi učitelia a ostatní zamestnanci školy a o školu sa musí zaujímať i ostatná verejnosť, najmä rodičia detí.“ Naším princípom je viesť žiakov k tvorivému, kritickému mysleniu a naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou a vzájomne sa rešpektovať.

    Uvedenú zásadu uplatňuje škola v jednotnej koncepcii riadenia, organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu a ostatných aktivít.

     

    2       Ciele výchovy

     

    Ciele výchovy a vzdelávania v našej škole:

    a)      poskytnúť vzdelanie  podľa nového školského zákona – primárne ukončením   4. ročníka a nižšie stredné vzdelanie ukončením 9. ročníka,

    b)     na posilnenie čitateľskej gramotnosti sme vytvorili vyučovací predmet – dramatická výchova (DRA) pre žiakov 2. a 5. ročníka ,

    c)      poskytnúť kompetencie  v oblasti komunikačných schopností predovšetkým využitím projektových metód vo všetkých predmetoch, zvyšovať  informačno-komunikačné  spôsobilosti formou využívania učebne s výpočtovou technikou a zakúpenými programami pre jednotlivé predmety,

    d)     na základe výborných družobných stykov s rakúskymi školami zvýšiť úroveň komunikačných zručností v nemeckom  jazyku a anglickom jazyku,

    e)      prostredníctvom spolupráce so žiakmi identifikovať a analyzovať problémy, hľadať možnosti riešenia a na základe toho skvalitňovať prácu v škole,

    f)       klásť dôraz na rozvoj psychomotorických, estetických  schopností a motorických zručností  hlavne v predmetoch  VYV, TEH, HUV, VUM, ETV a TSV,

    g)     úctu k rodičom a ostatným osobám budeme realizovať formou prípravy stretnutí, besiedok a návštev  s nimi, budeme pokračovať v podpore tradícií obce,  zúčastňovať sa podujatí   a prispievať  kultúrnym programom,  budeme spolupracovať so sociálnym zariadením „Jeseň života“ a prispievať programom k rôznym príležitostiam,

    h)     k prehlbovaniu úcty k ľudským právam a základným slobodám  prispejeme organizovaním školského kola Olympiády ľudských práv, spoluprácou s organizáciou Amnesty International,

    i)        v rámci porozumenia a znášanlivosti odstraňovať rôznymi podujatiami  rozdiely medzi majoritnou a minoritnou skupinou  žiakov a obyvateľov  v obci,

    ch)motivovať cestou moderných foriem práce žiakov k dosahovaniu vyšších                cieľov v procese vzdelávania v našej ZŠ, rozvíjať a prehlbovať finančnú gramotnosť,

    j)        zapojíme sa do projektu Zdravá škola, Recyklohry, Modrá škola, budeme spolupracovať  so spoločnosťou DAPHNE  pri prehlbovaní environmentálnej výchovy, zapojíme sa do súťaže triedeného odpadu organizovanej obcou a iných podujatí zameraných na prehlbovanie environmentálnej výchovy,

    k)      pokračovať v cykle besied organizovaných v spolupráci s CPPPaP v Malackách , zameraných na zdravý životný štýl  a protidrogovou prevenciou,

    l)        výchovou k manželstvu a rodičovstvu zdôrazniť rovnosť muža a ženy a poukázať na nebezpečné dôsledky  domáceho násilia a násilia medzi deťmi, zoznámiť žiakov  s právami dieťaťa, ich uplatňovaním cestou Linky dôvery,

    m)   budeme venovať mimoriadnu pozornosť a vytvárať optimálne podmienky    pre žiakov so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami, zabezpečovať materiálno –technické vybavenie pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu,

    n)     budeme  spolupracovať so sociálnym odborom pri riešení dávok v hmotnej núdzi pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

    o)     budeme vytvárať dobré podmienky pre rast nadaných žiakov  a podnecovať ich k zapájaniu sa do predmetových súťaží a olympiád,

    p)     škola bude venovať pozornosť jednotlivým okruhom prierezových tém blokovým vyučovaním.

     

    Prierezové témy

     

    Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Prierezové tematiky sa na našej škole uplatňujú viacerými formami:

     

    ·    ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov – táto forma je ťažisková a aplikácia jednotlivých prierezových tém je podrobne rozpracovaná v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch jednotlivých predmetov ISCED 1 a ISCED 2,

     

    ·    formou kurzu – týmto spôsobom je realizovaná dopravná výchova v rámci primárneho vzdelávania,

     

    ·    formou účelových cvičení a didaktických hier – ochrana života a zdravia, dopravná výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova,

     

    ·    organizovaním mimoškolských podujatí – prezentácia projektov, hudobné a výtvarné podujatia, športové školské súťaže, účasťou na kultúrnych podujatiach a výchovných

     

    koncertoch.

     

    Vyučujúci sú pri realizácii prierezových tém povinní používať aktivizujúce, interaktívne učebné metódy.

     

    Na úrovni primárneho vzdelávania v súlade so Štátnym vzdelávacím program sú zaradené tieto prierezové témy:

     

    dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

     

    osobnostný a sociálny rozvoj

     

    environmentálna výchova

     

    mediálna výchova

     

    multikultúrna výchova

     

    ochrana života a zdravia

     

    regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

     

    výchova k manželstvu a rodičovstvu

     

     

    Zakomponovanie cieľov prierezových tém do predmetov ISCED 1

     

    Osobnostný a sociálny rozvoj    OSR

     

    ·    má nadpredmetový charakter, prelína sa celým vzdelávaním,

     

    ·    rozvoj osobnosti žiakov v oblasti postojov a hodnôt,

     

    ·    rozvoj osobných a sociálnych kompetencií,

     

    ·    výučba je realizovaná aj samostatných organizačných formách vyučovania - pravidelnými prednáškami CPPPaP, spoluprácou s policajným zborom, dôsledným odstraňovaním šikanovania, rozličnými zbierkami na pomoc ľuďom v núdzi, návštevou vhodných kultúrnych podujatí a zapájaním žiakov do projektov,

      prispieva k pozitívnej sociálnej klíme školy a dobrých vzťahom medzi pedagógmi

     

    a žiakmi,

     

    ·    vedie žiakov k:

     

    -         rozmýšľaniu o sebe, o svojom živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti,

     

    -         uplatňovaniu svojich práv a rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných,

     

    -         ochrane svojho zdravia a odolávaniu rizikám.

     

    Cieľ (smerovaný na žiaka)

     

    ·    porozumieť sebe aj iným,

     

    ·    optimálne usmerňovať vlastné správanie a prejavovanie emócií,

     

    ·    uprednostňovať priateľské vzťahy v triede i mimo nej,

     

    ·    osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce,

     

    ·    nadobudnúť základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňovať ich pri prezentácii seba a svojej práce,

     

    ·    získať a uplatňovať základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií,

     

    ·    rešpektovať rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov ,

     

    ·    uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania

     

    vo svojom živote.

     

    Prierezovú tému Osobnostný a sociálny rozvoj začleňujeme do predmetov slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, hudobná výchova, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, matematika.

     

    Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR

     

    ·    je prípravou na zodpovedné medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo,

     

     

    ·    utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými a etickými normami,

     

    ·    možnosť využitia pomoci a služieb relevantných odborníkov,

     

    ·    pri realizácii pedagóg:

     

    -         vychádza zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti a vývinového štádia,

     

    -         má taktný a citlivý prístup.

     

    Cieľ (smerovaný na žiaka)

     

    ·    osvojiť si základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin osobnosti žiaka v súčasnosti i v budúcnosti,

     

    ·    získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských vzťahov,

     

    ·    uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom každodennom živote.

     

    Prierezovú tému Výchova k manželstvu a rodičovstvu začleňujeme do predmetov slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, matematika.

     

    Environmentálna výchova  ENV

     

    ·    prelína sa všetkými predmetmi, no najmä prvoukou, prírodovedou, vlastivedou,

     

    pracovným vyučovaním a etickou výchovou, je realizovaná aj samostatných organizačných formách vyučovania - enviroaktivity prebiehajúcich na škole, napr.: separácia a zber batérií, papiera, čistenie okolia školy, výsadba a starostlivosť o dreviny v okolí,

     

    ·    vedie žiakov na veku primeranej úrovni k:

     

    -         získavaniu vedomostí, zručností, postojov a návykov k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi,

     

    -         komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov: človek – organizmy – životné prostredie,

     

    -         získavaniu vedomostí a zručností, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami – chrániť rastliny, mať kladný vzťah k domácim zvieratám a pod.

     

    Cieľ (smerovaný na žiaka)

     

    ·    osvojiť si základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie,

     

    ·    rozpoznať hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody,

     

    ·    rozpoznať hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia,

     

    ·    poznať a vyberať konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho životného prostredia,

     

    ·    podieľať sa aktívne na zveľaďovaní prostredia školy a jej okolia,

     

    ·    správať sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromniť sa v spotrebe, ktorá zaťažuje životné prostredie.

     

     

    Prierezovú tému Environmentálna výchova začleňujeme do predmetov slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, hudobná výchova, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, matematika, výtvarná výchova.

     

     

     

    Mediálna výchova  MDV

     

    ·    médiá významne vplývajú na vývin osobnosti a socializáciu detí, sú integrálnou súčasťou ich života bez toho, aby si dostatočne uvedomovali ich vplyv,

     

    ·    má položiť základy mediálnej gramotnosti žiakov a zvýšiť úroveň schopnosti kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov,

     

    ·    je realizovaná aj samostatných organizačných formách vyučovania - formou exkurzií, návštevou alebo nacvičovaním divadelných predstavení, krúžkovou činnosťou,

     

    ·    na 1.stupni vychádza z bezprostredných skúseností žiakov s médiami a vytvára pre žiakov príležitosti na ich spracovanie,

     

    ·    dáva žiakom príležitosť a priestor na:

     

    -         základnú orientáciu v mediálnom svete,

     

    -    osvojenie si stratégií zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a kritického a bezpečného prístupu pri ich využívaní na veku primeranej úrovni.

     

    Cieľ (smerovaný na žiaka)

     

    ·    uvedomiť si význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti,

     

    ·    pochopiť a rozlíšiť pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov,

     

    ·    osvojiť si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych produktov,

     

    ·    nadobudnúť základy zručností potrebných na využívanie médií.

     

    Prierezovú tému Mediálna výchova začleňujeme do predmetov slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, hudobná výchova, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, informatika.

     

    Multikultúrna výchova    MUV

     

    ·    má naučiť žiakov prostredníctvom spoznávania svojej kultúry a iných kultúr, histórie, zvykov a tradícií rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné a konštruktívne komunikovať, spolupracovať s príslušníkmi iných kultúr,

     

    ·    mala by byť realizovaná postupmi a metódami, ktoré učia pochopiť a akceptovať medzikultúrne rozdiely a rešpektovať ľudské práva,

     

    ·    je realizovaná aj samostatných organizačných formách vyučovania - formou exkurzií,

     

    návštevou alebo nacvičovaním divadelných predstavení, krúžkovou činnosťou,

     

    Cieľ (smerovaný na žiaka)

     

    ·    rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti,

     

    ·    spoznávať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry,

     

    ·    akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu,

     

    ·    uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva iných ľudí.

     

     

     

     

    Prierezovú tému Multikultúrna výchova začleňujeme do predmetov slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, hudobná výchova, prvouka, prírodoveda, vlastiveda.

     

    Regionálna výchova a ľudová kultúra             RKL

     

    ·    je zacielená na živé a hodnotné hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska,

     

    ·    vedie k poznaniu svojho regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva, čím pomáha k formovaniu kultúrnej identity a postupnému rozvíjaniu historického vedomia žiakov,

     

    ·    je realizovaná aj samostatných organizačných formách vyučovania - formou exkurzií,

     

    Cieľ (smerovaný na žiaka)

     

    ·    rozširovať a rozvíjať svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách svojho regiónu,

     

    ·    vytvárať si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu, krajine,

     

    ·    rozvíjať svoju národnú a kultúrnu identitu.

     

    Prierezovú tému Regionálna výchova a ľudová kultúra začleňujeme do predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, etická výchova, hudobná výchova, prvouka, prírodoveda, vlastiveda.

     

    Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke DOV

     

    ·    jej zámerom je pripraviť žiakov na bezpečný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov

     

    i  ako cyklistov,

     

    ·    výučba je realizovaná na hodinách prvouka, vlastiveda, v objekte školy, na detskom dopravnom ihrisku ako i v bezpečných priestoroch školy, ako aj samostatných organizačných formách vyučovania – didaktické hry. didaktické hry sa uskutočňujú

     

    v  každom ročníku 1.stupňa raz ročne v trvaní 2 hodiny teoretická časť a 4 hodiny

     

    praktická časť.

     

    Cieľ (smerovaný na žiaka)

     

    ·    pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi na veku primeranej úrovni,

     

    ·    osvojiť si zásady, nadobudnúť spôsobilosti a praktické zručnosti bezpečného pohybu v cestnej premávke,

     

    ·    pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bežnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,

     

    ·    uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich

     

    bezpečnosť cestnej premávky.

     

    Prierezovú tému Dopravná výchova začleňujeme do predmetov hudobná výchova, prvouka, vlastiveda, pracovné vyučovanie, informatika.

    Ochrana života a zdravia OZO

     

    ·    jej zámerom je viesť žiakov k ochrane svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí, prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov a zručností,

     

    ·    na veku primeranej úrovni integruje vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídateľných situáciách,

     

    ·    výučba je realizovaná najmä na telesnej výchove, prvouke, prírodovede, vlastivede, výtvarnej výchove, ako aj samostatných organizačných formách vyučovania – didaktické hry. didaktické hry sa uskutočňujú v každom ročníku 1.stupňa raz ročne

     

    v trvaní 2 hodiny teoretická časť a 4 hodiny praktická časť.

     

    Cieľ (smerovaný na žiaka)

     

    ·    rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie,

     

    ·    pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života,

     

    ·    vedieť vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci,

     

    ·    osvojiť si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode,

     

    ·    rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach. Prierezovú tému Ochrana života a zdravia začleňujeme do predmetov prvouka, vlastiveda, pracovné vyučovanie, telesná a športová výchova.

     

     

    Na úrovni nižšieho stredného vzdelávania zavádza štátny vzdelávací program tieto prierezové témy:

     

    Osobnostný a sociálny rozvoj

     

    Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

     

    ·  porozumel sebe a iným;

     

    ·  optimálne usmerňoval vlastné správanie;

     

    ·  osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce;

     

    ·  nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce;

     

    ·  získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií;

     

    ·  rešpektoval rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov.

     

    Táto prierezová je zaradená do všetkých predmetov na II. st. ZŠ. – Vhodné zaradenie podľa preberaného učiva si vyznačí vyučujúci vo svojich časovo-tematických plánoch.

     

     

     

     

    Výchova k manželstvu a rodičovstvu

     

    Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:

     

    ·    osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;

     

    ·    získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva;

     

    ·    osvojil zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality;

     

    ·    uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom (každodennom) živote.

     

    Táto prierezová je zaradená do všetkých predmetov na II. st. ZŠ. – Vhodné zaradenie podľa preberaného učiva si vyznačí vyučujúci vo svojich časovo-tematických plánoch.

     

    Environmentálna výchova

     

    Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

     

    ·    rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie;

     

    ·    rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí;

     

    ·    poznal možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...);

     

    ·    získal informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach;

     

    ·    rozlišoval technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu;

     

    ·    šetrne sa správal k prírodným zdrojom;

     

    ·    aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia.

     

    Táto prierezová je zaradená do všetkých predmetov na II. st. ZŠ. – Vhodné zaradenie podľa preberaného učiva si vyznačí vyučujúci vo svojich časovo-tematických plánoch.

     

    Mediálna výchova

     

    Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:

     

    ·    uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti;

     

    ·    nadobudol základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá využíval zmysluplne;

     

    ·    pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov;

     

    ·    získal kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne spracovanú realitu;

     

    ·    osvojil si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných

     

    mediálnych produktov.

     

    Táto prierezová je zaradená do všetkých predmetov na II. st. ZŠ. – Vhodné zaradenie podľa preberaného učiva si vyznačí vyučujúci vo svojich časovo-tematických plánoch.

     

    Multikultúrna výchova

     

    Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

     

    ·    rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti;

     

    ·    spoznal rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry;

     

    ·    akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;

     

    ·    uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí;

     

    ·    mal možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjal tak svoju kultúrnu identitu.

     

     

     

    Táto prierezová je zaradená do všetkých predmetov na II. st. ZŠ. – Vhodné zaradenie podľa preberaného učiva si vyznačí vyučujúci vo svojich časovo-tematických plánoch.

     

    Ochrana života a zdravia

     

    Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

     

    ·    rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie;

     

    ·    osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane;

     

    ·    pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;

     

    ·    vedel poskytnúť predlekársku prvú pomoc;

     

    ·    mal možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách;

     

    ·    orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode.

     

    Táto prierezová je zaradená do všetkých predmetov na II. st. ZŠ. – Vhodné zaradenie podľa preberaného učiva si vyznačí vyučujúci vo svojich časovo-tematických plánoch. Táto prierezová téma sa realizuje aj formou účelových cvičení – pozri nižšie.

     

     

     

    3 Stupeň vzdelania ISCED 1 a ISCED 2

     

    Profil absolventa 1. stupňa ZŠ (primárneho vzdelania): musí preukázateľne zvládnuť čítanie, písanie a matematiku v zmysle požiadaviek učebných osnov, svojím vystupovaním by mal robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré vzťahy medzi deťmi, byť schopný hodnotiť úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické a psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy , byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať  pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, byť si vedomý svojich kvalít. Musí vedieť rozlíšiť porušenie disciplíny a školského poriadku.

                Profil absolventa 2. stupňa ZŠ (nižšieho sekundárneho vzdelania): musí preukázateľne zvládnuť základné požiadavky učebných osnov, svojím  vystupovaním by mal robiť  dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré vzťahy medzi spolužiakmi, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické a psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný a využívať pri učení zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied               (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny  vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami            zo  všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, primerane ovládať dva svetové jazyky, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa mu porozumieť a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít, byť pripravený uplatniť sa v ďalšom štúdiu, v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život. Musí vedieť rozlíšiť porušenie disciplíny, školského poriadku a rozpoznať charakteristické črty trestného činu. Musí mať základné právne vedomie.

     

     

    Kľúčové kompetencie absolventa:

    -          komunikačné (pripravenosť k dorozumievaniu sa v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch),

    -          matematické (pripravenosť k využívaniu matematiky, základov vedy a techniky v bežnom živote),

    -          informačné (pripravenosť k využívaniu informačno-komunikačných technológií a k narábaniu s informáciami),

    -          učebné (pripravenosť k učeniu učiť sa),

    -          pracovné a podnikateľské (pripravenosť na zamestnanie a k uskutočňovaniu profesijných myšlienok)

    -          občianske (pripravenosť k zapájaniu sa do občianskeho života, k podporovaniu kultúrnych hodnôt).

     

     

    4  ISCED 1 - primárne vzdelávanie

     

    Program primárneho vzdelávania (1. stupňa základnej školy) má zabezpečiť hladký prechod z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie prostredníctvom stimulovania poznávacej zvedavosti detí, vychádzajúcej z  ich osobného poznania a vlastných skúseností. Východiskovým bodom sú aktuálne skúsenosti žiaka, predbežné vedomosti a pojmy a záujmy rozvíjané podľa jeho reálnych možností tak, aby sa dosiahol pevný základ pre jeho budúci akademický a sociálny úspech. Program je založený na princípe postupu od známeho k neznámemu pri nadobúdaní skúseností z pozorovania a zažitia aktivít a udalostí, ktoré sú spojené so životom dieťaťa a s jeho bezprostredným kultúrnym a prírodným prostredím.

    V  tomto veku je pre deti dôležitá programová možnosť získať vlastnými aktivitami bohaté skúsenosti a zážitky z hrového a učebného prostredia rovesníkov. Osobne významné je aj poskytovanie možností rozvíjať si  potrebu vyjadrovať sa a realizovať sa prostredníctvom slov, pohybov, piesní a obrazov, čo je významný základ pre rozvoj gramotnosti. Priateľská a ústretová klíma podnecuje žiakov k činnostiam poznávania, konania, hodnotenia a dorozumievania sa i porozumenia si, ktoré podporujú účastnícke učenie sa  a  celostný rozvoj ich osobnosti.

     

     

     

    4.1  Ciele primárneho vzdelávania

     

    U žiakov 1. stupňa rozvíjať kľúčové spôsobilosti ako základ všeobecného vzdelania   prostredníctvom nasledujúcich cieľov školy:  

    - poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie (vzdelávacia oblasť – Príroda a spoločnosť),

    - umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa učiť a poznávať seba samého (vzdelávacia oblasť – Jazyk a komunikácia, Zdravie a pohyb),

    - podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo  myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym  riešením problémov (vzdelávacia oblasť – Matematika a práca s informáciami), 

     - vyvážene rozvíjať  u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie (vzdelávacia oblasť – Jazyk a komunikácia, Človek a hodnoty),

    - podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov,  účinne  spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu kultúrnemu a prírodnému okoliu, viesť žiakov k tolerancii  a k akceptovaniu iných ľudí, ich  duchovno -   kultúrnych hodnôt, (vzdelávacia oblasť  - Človek a hodnoty),

    - naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať (vzdelávacia oblasť -  Človek a hodnoty, Zdravie a pohyb).

               

     Výber kľúčových kompetencií vychádza z európskeho referenčného rámca kľúčových spôsobilostí, ktoré sú rozpracované s ohľadom na hodnoty a potreby nášho školského systému. Majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom celkového procesu celostného vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a  metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a v mimoškolskej  činnosti.        

     

    4.2    Profil absolventa primárneho stupňa

     

    Žiak 1. stupňa  má osvojené (aj vlastným podielom) základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej,  prírodovednej, finančnej a kultúrnej gramotnosti.  Získal  základy      pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Váži si seba aj druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných. Získal základy používania materinského a cudzieho jazyka.

    Žiak má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:

    sociálne komunikačné spôsobilosti

     

    -          vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu stupňu vzdelávania,

    -          dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,

    -          uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov                    so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza          do kontaktu,

    -          rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne  adekvátne reagovať,

    -          na základnej úrovni využíva technické prostriedky  v rámci osobnej komunikácie,

    -          rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a  preukazuje záujem o primeranú formu interkultúrnej komunikácie,

    -          v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť  hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií;

         

    spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

     

               - používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely),

    - rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú    k systematizácii   poznatkov;

     

     

     

     spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie

     

          -  žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní           

              a učení sa,

    -          ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie            a písanie na počítači,

    -          dokáže komunikovať pomocou elektronických médií,

    -          rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a mobilných telefónov;

     

     spôsobilosť  učiť sa učiť

     

    -          získava schopnosť sebareflexie  pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,

    -          na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky,

    -          vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach,

    -          zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok,  akceptuje spätnú väzbu a uvedomuje si svoje rozvojové možnosti;

     

    spôsobilosť  riešiť problémy

     

    -          vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,

    -          pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie,  skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,

    -          pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom;

     

     

    osobné, sociálne a občianske spôsobilosti

     

    -          vytvára si pozitívnu sebareflexiu, ktorá podporuje žiacku sebadôveru a sebarozvoj,

    -          uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti,

    -          uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,

    -          sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si chráni svoje fyzické a duševné zdravie,

    -          kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebapoškodzovacích modelov konania) a vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje,

    -          účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských pravidiel,  je zodpovedný a dodržiava dohody,

    -          ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, diskutuje o nich, prispieva k spoločnej práci,

    -          podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede a dobrých medziľudských vzťahov,

     

    spôsobilosť  vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

     

    -          dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

    -          dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),

    -          uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,

    -          cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a  ľudové tradície,

    -          rešpektuje vkus iných ľudí a  primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor na vkus,

    -          pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,

    -          pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

    -          správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám a sociálnym pozíciám, je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.

     

    4. 3 Stupeň vzdelania

     

    Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu posledného ročníka   primárneho stupňa  základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní 1. stupňa je vysvedčenie s doložkou.  Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania, výnimočne v nižších ročníkoch gymnázia.

     

    5 ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie

     

    Predpokladom dosiahnutia cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania je zaistenie kontinuity a plynulého prechodu z primárneho na nižšie sekundárne vzdelávanie. 

    Základom nižšieho sekundárneho vzdelávania je interdisciplinárny (medzipredmetový) prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov a rozvoj ich analytických a kritických schopností.  Aktuálne znalosti žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú východiskovým bodom pri získavaní nových znalostí a ďalšom rozvoji spôsobilostí žiakov.

    Nevyhnutnou súčasťou cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania je vypestovať         u žiakov zodpovednosť za vlastné učenie sa a poskytnúť im príležitosti objaviť a rozvinúť ich schopnosti v súlade s ich reálnymi možnosťami, aby získali podklad pre optimálne rozhodnutie o ďalšom - vyššom sekundárnom vzdelávaní.

     

    5.1  Ciele nižšieho sekundárneho vzdelávania

     

    -       primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti, zmysluplné základné vedomosti a znalosti a vypestovaný základ záujmu celoživotného učenie sa,

    -       jasné povedomie národného  a svetového kultúrneho dedičstva,

    -       záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti,

      osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou,

    -       mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy,

    -       osvojenie si a využívanie efektívnych stratégií učenia sa,

    -       osvojenie si základov komunikačných spôsobilostí  a spolupráce, mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu.

     

    5.2  Profil absolventa  nižšieho sekundárneho vzdelávania

       

    Je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať. Ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote.

    Kľúčové spôsobilosti sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Jednotlivé kľúčové spôsobilosti sa navzájom prelínajú. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania                         a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu a iných rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v  rámci školy. Nadväzujúc na spôsobilosti  získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho) vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:

     

    spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa

     

    -       je schopný využívať (svoje) osvedčené stratégie učenia sa, pričom si uvedomuje  svoje   silné a slabé stránky,

    -       dokáže uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných (pracovných a mimopracovných) životných situáciách,

    -       dosiahol základnú úroveň  motivovanosti k celoživotnému  učeniu sa;

     

     

    sociálne komunikačné spôsobilosti

     

    -       dokáže využívať všetky dostupné formy sociálnej komunikácie,

    -       ovláda slovnú zásobu v  primeranej škále sociálnych a kultúrnych súvislostí       v zvolenom cudzom jazyku tak, že je schopný na primeranej úrovni rozumieť  hovorenému slovu, dokáže sa uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť textom a tiež tvoriť texty,

    -          uplatňuje komunikáciu smerujúcu k vytváraniu dobrých vzťahov                      so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza          do kontaktu,

    -          rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a uplatňuje  primeranú formu interkultúrnej komunikácie;

     

    spôsobilosť  riešiť problémy  

     

    -       má osvojené schopnosti a vedomosti na riešenie problémov s využitím znalostí a schopností získaných v rámci základného vzdelania,  uplatňuje základné logické operácie, dokáže uplatňovať vedný prístup pri riešení bežných problémov,

    -       je schopný vidieť veci problémovo, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si svoje rozhodnutie, je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a užitočnosti poučenia sa z vlastných chýb a chýb iných;

    spôsobilosti občianske

    -       chápe význam a podstatu legislatívnych zákonov a spoločenských noriem, je si vedomý svojich práv a povinností v škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí, pozná a váži si naše kultúrno-historické tradície a dedičstvo,

    -       chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme ochrany zdravia jednotlivca i spoločnosti,

    -       je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti;

     

    spôsobilosti sociálne a personálne

    -       dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, chápe a dokáže prebrať svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce, 

    -       dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe význam vzájomnej ohľaduplnosti,

    -       dokáže zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery regulovať svoje správanie,

    -       uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje svoj (aktuálny) osobný rozvoj a osobné ciele;

    spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

    -       dokáže pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, používať ich hlavné  vyjadrovacie prostriedky, cení si a rešpektuje rôzne prejavy umenia, vie oceniť interkultúrne  dedičstvo a historické tradície,

    -       pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

    -       správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám;

     

    spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti poznávať  v oblasti vedy a techniky

    -          rozvíja   a používa matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),

    -          má základy prírodovednej gramotnosti, ktoré mu umožnia  používať postup uplatňovaný vo vede na primeranej úrovni;

     

    digitálna spôsobilosť 

     -    rozvíja spôsobilosti  založené na základných zručnostiach v oblasti IKT,

    -          používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,

    -          vytvára jednoduché tabuľky a grafy,

    -          využíva zručnosti pri kreslení  v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií,

    -          rozumie nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,

    -          prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií využíva IKT v iných predmetoch;

     

    spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti  a podnikavosti 

    -          navrhuje  nové úlohy, nové riešenia, vyhľadáva riešenia úloh v nových projektoch,  schopnosť plánovať a riadiť prácu.

     

     

     

    5.3  Stupeň vzdelania

     

    Absolvent programu nižšieho sekundárneho vzdelania získa vysvedčenie s doložkou - so špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Tým splní podmienku pre pokračovanie vo vzdelávaní na  vyššom sekundárnom stupni (na všeobecnovzdelávacej alebo odbornovzdelávacej škole), v priebehu ktorého ukončuje povinné základné  vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku).

     

    V prípade ukončenia základného vzdelávania (povinnej školskej dochádzky) na úrovni ISCED 2B môže tento absolvent vstúpiť do pracovného procesu ako nekvalifikovaný pracovník.

    Dosiahnutie tohto  stupňa vzdelania je pre všetkých žiakov nevyhnutnou podmienkou pokračovania v ďalšom štúdiu

     

    6       Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie

    6.1 Ciele výchovy a vzdelávania

    Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové kompetencie (spôsobilosti), ako kombinácie vedomostí, skúseností a postojov žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná.

    Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov:

    -          poskytnúť žiakom primerané možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho    a prírodného prostredia tak, aby získali záujem o poznávanie nového,

    -          rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť žiaka          v poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,

    -          viesť žiakov k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností, ku kompenzácii svojich obmedzení a tým k vytváraniu reálneho obrazu seba samého,

    -          rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa        a poznávať seba samého,

    -           podporovať kognitívne procesy a kompetencie žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov,

    -           umožniť žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohli využiť pri ďalšom vzdelávaní aj v občianskom živote,

    -           vyvážene rozvíjať u žiakov kompetencie dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať,

    -          podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych kompetencií, najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť, rozvíjať sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom              a k svojmu kultúrnemu a prírodnému okoliu,

    -           viesť žiakov k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými spoločenstvami,

         -    naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť životné prostredie.

     

    6.2  Stupeň vzdelania

    Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov          s mentálnym postihnutím, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie        s doložkou.

    Dĺžka vzdelania

    9 rokov

    Forma štúdia:

    denná

    Spôsob ukončenia štúdia:

    a) úspešným absolvovaním ŠkVP žiak získa primárne vzdelanie

    b) ukončením PŠD 16. rokom veku

    Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

    vysvedčenie s doložkou“

    a) ,,Žiak získal primárny stupeň vzdelania“.

    b) ,,Žiak ukončil povinnú školskú dochádzku“.

    Stupeň vzdelania:

    primárne vzdelanie

    Možnosti ďalšieho uplatnenia absolventa:

    pokračovať vo vzdelávaní v odbornom učilišti

     

    6.3  Profil absolventa

    Absolvent má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej, kultúrnej, finančnej a mediálnej gramotnosti.

    Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia disponuje na primeranej úrovni s nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami:

    – pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa,

    – vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania       a jeho narušenej komunikačnej schopnosti v materinskom, štátnom jazyku,

    – rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,

    – vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň vo vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie),

    – využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov               v každodenných situáciách,

    – vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná riziká spojené s využívaním internetu a médií,

    – získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami,

    – chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi,

    – chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia,

    – rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností,

    – váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať,

    – správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,

    – cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,

    – má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr,

    – uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných.

     

    6.4 Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia

    Dieťa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia môže začať plniť povinnú školskú dochádzku v prípravnom ročníku ak nedosiahlo školskú spôsobilosť a nie je u neho predpoklad zvládnutia prvého ročníka.

    Dôležité postavenie vo výchovno-vzdelávacom procese má pracovné vyučovanie, čomu musí zodpovedať materiálno-technické a priestorové vybavenie školy.

    V prípade ťažkosti pri osvojovaní si predpísaného učiva je možné žiakovi vypracovať individuálny vzdelávací program z jedného alebo viacerých predmetov, podľa ktorého sa vzdeláva a postupuje do vyššieho ročníka.

    Žiakovi s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a narušenou komunikačnou schopnosťou (symptomatickou poruchou reči) poskytuje individuálnu alebo skupinovú logopedickú terapiu školský logopéd.

    Žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia môžu byť vzdelávaní:

    a) v špeciálnych základných školách,

    b) v špeciálnych triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím v základnej škole,

    c) v triedach základnej školy spolu s inými žiakmi, t.j. v školskej integrácii.

     

    6.5 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie

    Triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov. Najvyšší počet žiakov v triede       pre žiakov s mentálnym postihnutím (ŠZŠ - variant A) sa ustanovuje takto: prípravný a prvý ročník 6 žiakov, druhý ročník až piaty ročník 8 žiakov, šiesty ročník až deviaty ročník 10 žiakov.

    Žiaci s mentálnym postihnutím (ŠZŠ – variant C) majú asistenta učiteľa.

    Riaditeľ školy môže povoliť prekročenie najvyššieho počtu žiakov v triede najviac       o dvoch.

    V ZŠ Záhorská Ves máme jednu triedu so žiakmi so ŠVVP: 8 žiakov – variant A, 2 žiaci variant C.

    Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (mentálne postihnutie A, C) sa v pondelok a piatok vzdelávajú v budove ZŠ, Hlavná 31, Záhorská Ves v rámci socializácie a integrácie a na plnenie učebných štandardov TSV, INF a NEJ                   (v budove školy – telocvičňa, učebňa výpočtovej techniky). Ostatné dni sú žiaci v triedach budovy tzv. Zuzanka, Ul. Lucie Poppovej, Záhorská Ves (budova OÚ), kde majú dvor a vytvorené dobré podmienky aj na PVC.

     

    7       Školský vzdelávací program pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie

     

     

    7.1 Ciele výchovy a vzdelávania

     

    Cieľom primárneho vzdelávania žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia je

     

    -    umožniť žiakovi spoznávať svoje vlastné rozvojové možnosti, postupovať       pri jeho vzdelávaní podľa vlastných schopností, individuálnym tempom,

     

    -    prispievať k maximálnemu rozvoju osobnosti žiaka, primerane k jeho schopnostiam a predpokladom,

     

    -    pripraviť žiaka na bežný život primerane k jeho schopnostiam.

     

     

     

    7.2 Stupeň vzdelania

     

    Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov          s mentálnym postihnutím, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie        s doložkou.

     

     

     

     

    Dĺžka vzdelania

    10 rokov

    Forma štúdia:

    denná

    Spôsob ukončenia štúdia:

    a) úspešným absolvovaním ŠkVP žiak získa primárne vzdelanie

    b) ukončením PŠD 16. rokom veku

    Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

    vysvedčenie s doložkou“

    a) ,,Žiak získal primárny stupeň vzdelania“.

    b) ,,Žiak ukončil povinnú školskú dochádzku“.

    Stupeň vzdelania:

    primárne vzdelanie

    Možnosti ďalšieho uplatnenia absolventa:

    pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole

     

     

    7.3 Profil absolventa

     

    Absolvent by mal dosiahnuť čo najširší a najrozsiahlejší záber v jednotlivých oblastiach podľa jeho individuálnych psychických a fyzických možností a schopností.

     

    Čiastočne až úplne samostatne vykonávať sebaobslužné činnosti (signalizovať potrebu, hygienické návyky, spolupracovať pri obliekaní a vyzliekaní, stolovanie,...).

     

    Mať vybudované sociálne vzťahy v užšom (trieda, škola, učitelia, asistenti, spolužiaci atď.) a širšom (mimo zariadenia školy) sociálnom prostredí.

     

    Úroveň vedomostí je ovplyvnená individuálnymi možnosťami a schopnosťami žiaka (intelekt, pridružené postihnutia,...).

     

    Absolvent na základe výsledkov svojich individuálnych schopností sa môže zaradiť do praktickej školy (podľa možností a schopností jednotlivcov) .

     

    Absolvent programu primárneho vzdelávania disponuje v rámci svojich schopností týmito kľúčovými kompetenciami:

     

    vyjadruje sa ústnou, písomnou formou podľa svojich schopností, adekvátne stupňu postihnutia,

     

    –   v materinskom jazyku na prijateľnej úrovni rozumie hovorenému slovu (textu),

    –   dokáže určitý čas počúvať, reagovať a vyjadriť svoj názor,

     

    dokáže používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych životných situácií podľa svojich schopností,

     

    –   využíva základné informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,

    –   komunikuje pomocou elektronických médií s pomocou učiteľa,

    –   osvojuje si postupy potrebné na získavanie nových poznatkov,

    –   teší sa z vlastných výsledkov,

     

    vníma problémové situácie v triede, oboznamuje sa s nimi, s pomocou pedagóga sa ich pokúša riešiť,

    –   uvedomuje si svoje vlastné potreby a využíva svoje možnosti,

     

    je oboznámený so základnými pravidlami a zvykmi súvisiacimi s úpravou zovňajšku človeka.

     

     

    7.4 Vzdelávacie oblasti

     

    Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia je rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    VZDELÁVACIA OBLASŤ

     

     

    VYUČOVACIE PREDMETY

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNEJ  SCHOPNOSTI

     

     

    JAZYK A KOMUNIKÁCIA

     

     

    ROZVÍJANIE SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ

     

     

     

     

     

    ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ

     

     

    MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

     

    MATEMATIKA

     

     

     

    INFORMATIKA

     

     

     

     

     

     

     

    PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ

     

     

    VECNÉ UČENIE

     

     

    ČLOVEK A HODNOTY

     

     

    ETICKÁ VÝCHOVA /

     

     

     

     

    NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO

     

     

     

     

     

     

     

    ČLOVEK A SVET PRÁCE

     

     

    PRACOVNÉ VYUČOVANIE

     

     

    UMENIE A KULTÚRA

     

     

    HUDOBNÁ VÝCHOVA

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    VÝTVARNÁ VÝCHOVA

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ZDRAVIE A POHYB

     

     

    ZDRAVOTNÁ TELESNÁ VÝCHOVA

     

     

     

     

    7.5 Vzdelávacie štandardy

     

    Pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia nie sú určené vzdelávacie štandardy, čo vyplýva z charakteru postihnutia žiakov.

     

     

    7.6 Rámcový učebný plán

     

    Rámcový učebný plán vymedzuje voliteľné hodiny, ktoré škola konkretizuje vo svojom školskom vzdelávacom programe nasledovne: navýši hodinovú dotáciu existujúcim vyučovacím predmetom ŠVP a/alebo vytvorí nový vyučovací predmet, ktorému pridelí časovú dotáciu. Poznámky k rámcovému učebnému plánu sú pre školu záväzné, môže si však v rámci svojho učebného plánu vytvoriť ďalšie poznámky podľa svojich potrieb a možností.

     

    1.   Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet vyučovacích hodín je presne daný.

     

    2.   Vyučovacia  hodina  má  45  minút  v tomto  rozdelení  učebného  plánu.  Člení  sa  na

    vzdelávaciu  a relaxačnú  časť.   V rámci   vyučovania   je   možná  individuálna práca

     

    s vybranými žiakmi prostredníctvom školského psychológa s cieľom systematickej korekcie, terapie alebo reedukácie postihnutia, narušenia. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti žiakov                      so zdravotným znevýhodnením môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami podľa platnej legislatívy – spolupráca so špeciálnym pedagógom CPPPaP Malacky, CŠP Malacky.

     

    3.   Vyučovacie predmety s časovou dotáciou 0,5 hodiny týždenne je možné vyučovať ako jednohodinové každý druhý týždeň alebo ich spojiť do blokového vyučovania.

     

    4.   Vyučovací predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch – školský pozemok – práca na pozemku.

     

    5.   Vyučovací predmet výtvarná výchova je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý týždeň.

     

    6.   Vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu zdravotná telesná výchova je možné deliť na skupiny s maximálnym počtom v skupine 8 žiakov. Skupiny možno utvárať aj zo žiakov najbližších ročníkov. Ďalšia skupina vznikne až po naplnení predchádzajúcej skupiny na maximálny počet. Skupina zdravotnej telesnej výchovy sa zriadi pri počte najmenej štyroch žiakov.

     

     

    7.7 Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia

     

    Žiaci s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov. Pri organizácii vyučovania sa odporúča predovšetkým blokové vyučovanie. Vyučovanie sa člení na vzdelávaciu a relaxačnú časť.

     

    V prípade, že žiak zvládol obsah vzdelávania a splnil kritéria na prijatie do špeciálnej základnej školy - variant B, môže tam byť preradený.

     

    Žiakovi s ťažkým stupňom alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia a narušenou komunikačnou schopnosťou (symptomatickou poruchou reči) poskytuje individuálnu alebo skupinovú logopedickú intervenciu školský logopéd.

     

    Žiaci s ťažkým stupňom alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia môžu byť vzdelávaní

     

    a)      v špeciálnych základných školách,

     

    b)     v špeciálnych triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím v základnej škole alebo

    v domove sociálnych služieb,

     

    c)      v triedach základnej školy spolu s inými žiakmi, t.j. v školskej integrácii.

    V ZŠ Záhorská Ves – možnosť b).

     

    Pri výchove a vzdelávaní žiaka s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia v školskej integrácii si charakter postihnutia žiaka vyžaduje intenzívnu pomoc špeciálneho pedagóga/asistenta učiteľa na vyučovaní.

     

    Pri vypracovávaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu (IVP) je potrebné vychádzať zo Vzdelávacieho programu pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia. Pri hodnotení žiaka sa postupuje podľa metodického pokynu na hodnotenie žiakov s mentálnym postihnutím. V doložke vysvedčenia žiaka sa uvedie informácia, že žiak bol vzdelávaný podľa variantu C.“

     

     

    7.8 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie

     

    Formy organizácie výchovy a vzdelávania

     

    -    dennou formou (poldenné v dopoludňajších hodinách v rozsahu piatich pracovných dní v týždni),

     

    -    formou individuálneho vzdelávania podľa individuálneho vzdelávacieho programu.

     

     

    7.9 Povinné personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania

     

    Efektívna realizácia Vzdelávacieho programu je podmienená potrebným personálnym zabezpečením podľa nasledujúceho rámca, pričom sa musí vychádzať z požiadaviek formulovaných v platnej legislatíve (Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch).

     

    Vedúci pedagogickí zamestnanci

     

    spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti, vykonali prvú atestáciu, spĺňajú podmienky dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, ukončili funkčné vzdelávanie (najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície),

     

    sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené manažérske zručnosti uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu,

     

    podporujú a vytvárajú podmienky pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov,

     

    zabezpečujú podmienky pre dobrú klímu v oblasti personálnych vzťahov – vo vzťahu k žiakom, v rámci pedagogického zboru a vo vzťahu k rodičom a širšej komunite.

     

     

     

    Pedagogickí zamestnanci

     

    spĺňajú predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou,

     

    –   preukazujú profesijné kompetencie pri práci so žiakmi, rodičmi,

    –   uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia problémov.

     

    Asistent učiteľa

     

    spĺňa predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou. Pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak alebo viac žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, ak si to vyžaduje výchova a vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho postihnutia.

     

    Odborní zamestnanci

     

    Odborní zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon odbornej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou pri poskytovaní psychologickej, logopedickej, špeciálno-pedagogickej starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie.

     

     

    7.10 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove                 a vzdelávaní

     

    Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a pedagogických pracovníkov pri vzdelávaní podľa platných noriem:

     

    -    zdravé prostredie tried (nábytok zodpovedajúci výške žiakov, protišmyková podlaha, dostatočné denné svetlo, možnosť ochrany pred priamym slnečným svetlom, vetranie, osvetlenie, vykurovanie),

     

    -    výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná kontrola z hľadiska bezpečnosti,

     

    -    lekárničky vybavené podľa predpisov na dostupných miestach, kontakty na RZP, linku dôvery, políciu,

     

      dodržiavanie  zákazu  fajčenia,  pitia  alkoholu  a používania  iných  omamných  látok v škole a jej okolí a na všetkých akciách mimo priestoru školy organizovaných školou.

     

     

     

    7.11  Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov

     

    Školský vzdelávací program pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia je vypracovaný na základe tohto vzdelávacieho programu, ktorý je súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie.

     

    Školský vzdelávací program je vypracovaný pre každého žiaka osobitne a tvorí súčasť IVP.


    8          Školská integrácia

    1.  Riaditeľka školy v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečia personálne, priestorové   a materiálno-technické podmienky na vzdelávanie detí a žiakov v školskej integrácii   v maximálnej miere, v závislosti na dostupných možnostiach. Ak škola vzdeláva deti   a žiakov v školskej integrácii, je nevyhnutné personálne zabezpečenie poskytovania odborných činností školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom,        v spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP Malacky, CPŠP Malacky, CPŠP, Hálkova, Bratislava, CPŠP, Dúbravská cesta, Bratislava, Autistické centrum Andreas, Bratislava).

    2. Odbornú a metodickú pomoc pri výchove a vzdelávaní dieťaťa alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením vzdelávaného v školskej integrácii poskytuje školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, ktoré ho má v starostlivosti. Riadenie a kontrola výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením začlenených v bežných triedach základných škôl a stredných škôl a špeciálnych triedach základných škôl a stredných škôl je v kompetencii OŠ OÚ v sídle kraja. Odbornú a metodickú pomoc poskytuje ŠPÚ.

    3. O prijatí dieťaťa alebo žiaka do školy, vrátane dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP, rozhoduje podľa § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. riaditeľ školy. Ak sa ŠVVP dieťaťa alebo žiaka prejavia v priebehu jeho školskej dochádzky a je potrebná zmena formy vzdelávania, po splnení predpísaných náležitostí k zmene formy vzdelávania, riaditeľ školy ďalšie rozhodnutie o prijatí dieťaťa alebo žiaka do školy nevydáva.

    4. Dieťa a žiak so zdravotným znevýhodnením, individuálne začlenený v bežnej triede, sa vzdeláva podľa IVVP len vtedy, ak je to vzhľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie potrebné. IVVP vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Je možné využívať aj služby, ktoré poskytuje Detské centrum VÚDPaP, s vedomím poradenského zariadenia, v ktorom je dieťa alebo žiak evidovaný.

    5. Ak sa v priebehu školského roka prejaví, že výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka     so zdravotným znevýhodnením vzdelávaného v školskej integrácii, ktorého IVVP zahŕňa aj úpravu obsahu vzdelávania niektorého vyučovacieho predmetu, nie sú uspokojivé a žiak nespĺňa potrebné kritériá na jeho súhrnné hodnotenie lepším klasifikačným stupňom ako nedostatočný, je potrebné prehodnotiť a upraviť obsah, resp. formu jeho vzdelávania v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom. Takýto žiak nemá opakovať ročník  z tých vyučovacích predmetov, v ktorých majú    na jeho neúspešnosť vplyv dôsledky jeho diagnózy. Ak sa na prospechu žiaka okrem jeho zdravotného znevýhodnenia podieľa významnou mierou viac faktorov,                 k hodnoteniu a klasifikácii stupňom nedostatočný je možné pristúpiť, avšak len         po odbornom posúdení a odporučení tohto postupu príslušným poradenským zariadením na základe komplexného hodnotenia žiaka pedagógom vyučujúceho konkrétny predmet.

    6. Pri vypracúvaní IVVP pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím v bežnej triede základnej školy vychádzať zo vzdelávacieho programu pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie.

    7. Pri vypracúvaní IVP pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia v bežnej triede základnej školy je potrebné vychádzať zo vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie. V prístupe k žiakom s autizmom alebo niektorou z ďalších pervazívnych vývinových porúch (Aspergerov syndróm a i.), dôsledne dbať na odporúčania psychológa a špeciálneho pedagóga, ktorý má žiaka vo svojej odbornej starostlivosti.

    8. Pri vypracúvaní IVVP pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaných        v školskej integrácii v bežnej triede základnej školy je potrebné vychádzať                  zo vzdelávacieho programu pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie, ktorý je súčasťou ŠVP. V predmetoch výchovno-estetického zamerania je možné vzdelávať týchto žiakov podľa obsahu vzdelávania žiakov bežnej triedy. Učebný plán integrovaných žiakov je rovnaký ako ostatných žiakov triedy. Žiaci môžu absolvovať aj vyučovací predmet cudzí jazyk, pričom sa na nich kladú primerané nároky. Na vyučovací predmet pracovné vyučovanie sa môže vytvoriť skupina žiakov z rôznych ročníkov.

    9. Pre žiakov v školskej integrácii sa nevedú samostatné triedne knihy, len pre žiaka s autizmom.

    10. Žiaci so zdravotným znevýhodnením vzdelávaní v školskej integrácii v bežnej triede základnej školy dostávajú rovnaké vysvedčenie ako ostatní žiaci, žiakov              s autizmom a žiakov s mentálnym postihnutím je možné hodnotiť aj vysvedčením formou slovného komentára.

    11. Žiakovi, ktorý mal z dôvodu zdravotného znevýhodnenia redukovaný obsah vzdelávania, sa táto skutočnosť uvádza v doložke vysvedčenia.

    12. Zriaďovatelia a riaditelia škôl, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným znevýhodnením v školskej integrácii, vytvárajú v rámci svojich možností podmienky na vyučovanie špecifických predmetov, napr. rozvíjanie špecifických funkcií, individuálna logopedická intervencia, priestorová orientácia a voliteľné predmety zamerané napr. na rozvíjanie manuálnych zručností a návykov aj v spolupráci               s príslušným poradenským zariadením.

    13. Metodické usmerňovanie pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vzdelávaných v školskej integrácii zabezpečuje VÚDPaP. Príslušná dokumentácia je zverejnená na www.vudpap.sk, v menu informácie           pre pedagógov.

    Individuálna integrácia je formou školskej integrácie, pri ktorej sú žiaci so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami zaraďovaní do tried a výchovných skupín s ostatnými žiakmi školy a sú vzdelávaní podľa individuálneho výchovno–vzdelávacieho programu, pričom učebné osnovy a výchovné postupy sú prispôsobené ich potrebám.

    V komplexnej starostlivosti o postihnutých jedincov je nevyhnutné určiť druh, stupeň a rozsah postihnutia žiaka, aby sa mohla určiť forma školskej integrácie so zreteľom k možnostiam výchovy a vzdelávania.

    8.1 Žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiak s vývinovými poruchami učenia

    Žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou a pri vývinových poruchách učenia môže byť:

    1.                 žiak individuálne integrovaný,

    2.                 žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

    8.1.1 Žiak individuálne integrovaný

    Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami                   do základnej školy   (na individuálnu integráciu, do špeciálnej triedy)
    (NOVÉ  TLAČIVO  PLATNÉ  OD 1.9.2015) je potrebné vyplniť všetky časti návrhu! Správa zo psychologického vyšetrenia,

    ·                    Správa zo špeciálnopedagogického vyšetrenia (písomné vyjadrenie poradenského zariadenia k integrácii žiaka),

    ·                    Žiadosť zákonných zástupcov o integráciu dieťaťa,

    ·                    Výchovno – vzdelávací program žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v základnej škole „Program pre žiaka s narušenou komunikačnou schopnosťou“ (IVVP),

    ·                    Individuálne výchovno-vzdelávacie plány na jednotlivé predmety (konzultovať so špeciálnym pedagógom),

    ·                    Rozhodnutie riaditeľa o prijatí žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (všeobecne záväzný predpis o správnom konaní), sa vydáva len v prípade novoprijatého žiaka. Žiakovi, ktorý požiadal o integráciu v priebehu školskej dochádzky sa nové rozhodnutie nevydáva.

    ·                    Zápis v triednom výkaze – prerokovanie v pedagogickej rade školy, v poznámke v triednom výkaze sa uvedie: „Žiak postupoval podľa individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu a je evidovaný ako integrovaný.“

    ·                    Do doložky vysvedčenia sa píše: „Žiak v predmetoch…..postupoval podľa individuálneho vzdelávacieho plánu.“

    8.1.2 Žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami:

    ·                    Súhlas rodiča s úľavami v hodnotení a klasifikácii,

    ·                    Správa zo psychologického vyšetrenia,

    ·                    Správa zo špeciálnopedagogického vyšetrenia,

    ·                    Do doložky vysvedčenia sa uvedie: „ Žiak bol v predmetoch………… hodnotený podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov    so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.“.

    Správa zo psychologického vyšetrenia by mala obsahovať informácie o úrovni:

    ·                    všeobecné intelektové schopnosti,

    ·                    špeciálne intelektové schopnosti,

    ·                    kognitívneho vývinu a kognitívnych procesov (úrovni poznávacích procesov),

    ·                    sociálno – emocionálneho vývinu a komunikačných zručností,

    ·                    osobnostných vlastností,

    ·                    psychomotoriky včítane grafomotoriky,

    ·                    súvsťažné údaje o.i. rozbor nerovnomerných výkonov žiaka

    ·                    záver vyšetrenia + odporúčania

    Správa zo špeciálno – pedagogického vyšetrenia by mala obsahovať informácie o:
    druhu a stupni postihnutia,

    odporúčania:

    ·                    konkrétne výchovno – vzdelávacie potreby žiaka,

    ·                    odporúčané pedagogické postupy,

    ·                    navrhované organizačné zmeny výchovno – vzdelávacieho procesu,

    ·                    obsah, rozsah a spôsob poskytovania individuálnej pedagogickej a špeciálnopedagogickej starostlivosti,

    ·                    navrhované kompenzačné pomôcky,

    ·                    návrh skúšania a hodnotenia,

    ·                     

    ·                    doba platnosti správy z diagnostiky,

    ·                    písomné vyjadrenie poradenského zariadenia k integrácii žiaka!

     

    1.                 Žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je možné považovať za integrovaného žiaka výlučne na základe písomného vyjadrenia poradenského zariadenia, vyplývajúceho z odbornej špeciálnopedagogickej a psychologickej diagnostiky žiaka.

    2.                 Ak sa v priebehu vzdelávania žiaka na základe odborných intervencií zmení stav postihnutia alebo intelektového nadania žiaka tak, že ďalej nie je dôvod považovať ho za integrovaného žiaka, základná škola takéhoto žiaka    po rediagnostickom vyšetrení a na základe písomného vyjadrenia príslušného poradenského zariadenia prestane vykazovať a evidovať ako integrovaného.

    8.2 Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiaka s vývinovými poruchami učenia

    1.                 Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s vývinovými poruchami učenia (ďalej len VPU) učiteľ rešpektuje jeho psychický a fyzický zdravotný stav, druh a stupeň poruchy, ktorá má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka                   v príslušnom predmete.

    2.                 Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho pracovnej          a sociálnej integrácie.

    3.                 Pri hodnotení a klasifikácii žiaka je nevyhnutné postupovať              podľa odporúčaní špeciálneho pedagóga.

    4.                 O spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo vyučujúci učiteľ informuje zákonného zástupcu  žiaka s VPU po konzultácii      so špeciálnym pedagógom.

    5.                 Pri hodnotení žiaka s VPU učiteľ  taktne posudzuje úroveň jeho vedomostí  nielen v porovnaní s rovesníkmi, ale najmä v porovnaní s uplynulým obdobím vzhľadom na predchádzajúce výkony samotného žiaka.

    8.2.1 Charakteristika najčastejších porúch vo výchovno-vzdelávacom procese:

    Dysgrafia je špecifická porucha učenia postihujúca písomný prejav, ktorý býva nečitateľný, dieťa si ťažko pamätá tvary písmen a ťažko ich napodobňuje. Ceruzku drží kŕčovite, nie je schopné vykonávať plynulé ťahy, písmená v texte sú kostrbaté, v diktovaných slabikách a slovách vynecháva a prehadzuje písmená.
    Dysortografia je porucha postihujúca pravopis v tzv. dysortografických javoch,          t. j. rozlišovanie tvrdých a mäkkých slabík, sykaviek a dĺžky samohlások. Ak dieťa v druhom ročníku, kedy sú už v náplni učiva dysortografické javynepíše správne (dĺžne, mäkčene) ide o dysortografiu.
    Dyslexia je špecifická porucha učenia prejavujúca sa tým, že schopnosť naučiť sa čítať je výrazne znížená, pričom inteligencia i sociálne prostredie sú v norme. Výkony žiaka v čítaní sú horšie ako v iných činnostiach. Spojenie hláska – písmeno sa buduje veľmi ťažko a zamieňa sa. Žiak ťažko spája písmená do slabík a slov, nie je schopný sledovať čítanie spolužiakov očnými pohybmi, má sklon k dvojitému čítaniu                a v dôsledku spomínaných ťažkostí mu uniká obsah textu. Nechápe písomne zadané pokyny a úlohy.
    Dyskalkúlia je porucha matematických schopností v dôsledku narušenia mozgových centier pri inteligencii v norme a dobrom sociálno-kultúrnom zázemí. Prejavuje sa ťažkosťami pri matematickej manipulácii s predmetmi (odhad počtu, porovnávanie     a triedenie podľa počtu),pri slovnom označovaní počtu alebo poradia, pri chápaní matematických pojmov a vzťahov, pri vykonávaní matematických operácií.

    Zásady a postup pri overovaní vedomostí žiaka, ich hodnotení a klasifikácii

    1.                 Učiteľ umožňuje žiakovi s dysgrafiou a dysortografiou prejavovať svoje vedomosti najmä ústnou formou. Pri prípadnom písomnom prejave sa zameria na hodnotenie obsahovej stránky.

    2.                 Žiakovi s dyslexiou sprístupní učiteľ zadanie úlohy v zvukovej podobe v tých predmetoch a úlohách, kde sa od žiaka vyžaduje presné porozumenie písanému zadaniu (napr. slovné úlohy z matematiky, fyziky a pod.).

    3.                 Žiak s dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou môže písať diktát, alebo byť skúšaný písomnou formou z rôznych gramatických javov len                      za podmienky, že bol vopred pripravený špeciálnymi metodickými postupmi. Diktát hodnotí učiteľ slovne, spravidla vyčíslením počtu chýb a pri hodnotení spolupracuje so žiakom.

    4.                 Pri súhrnnom vyjadrení hodnotenia žiaka s dyslexiou, dysgrafiou a dysortografiou známkou v predmete slovenský jazyk a cudzí jazyk sa berú  do úvahy výsledky, ktoré žiak dosahuje s pomocou kompenzačných pomôcok rovnocenne s výsledkami ostatných žiakov.

    5.                 Žiakovi s dyskalkúliou učiteľ umožní používanie kompenzačných pomôcok podľa odporúčaní špeciálneho pedagóga. Výsledky, ktoré žiak dosahuje týmto spôsobom, sa posudzujú rovnocenne s výsledkami ostatných žiakov.

    6.                 Žiakovi s VPU sa pri overovaní vedomostí formou samostatnej práce s textom, vypracovávaní testov, a pod. vo všetkých vyučovacích predmetoch poskytuje dlhší čas ako ostatným žiakom.

    7.                 Ak druh a stupeň VPU nedovoľuje žiakovi zvládnuť cudzí jazyk, môže riaditeľ školy rozhodnúť o oslobodení žiaka od štúdia cudzieho jazyka. K rozhodnutiu pristúpi na základe odporúčania špeciálneho pedagóga a vyjadrenia zákonného zástupcu žiaka. 

    8.                 V základnej škole sa odporúča žiakov s VPU v predmetoch, v ktorých je preukazovanie dosahovaných výsledkov výrazne ovplyvňované VPU, hodnotiť slovne a to na základe odporúčania špeciálneho pedagóga a prerokovania      so zákonným zástupcom.

    9.                 Pri hodnotení a klasifikácii sa u žiaka s VPU hodnotia jeho čiastkové výsledky podľa individuálneho vzdelávacieho plánu. Pri súhrnnom hodnotení sa o. i. zohľadní i jeho prístup k školskej práci v príslušnom predmete ako aj domáca príprava na vyučovanie.

    Charakteristika žiaka s autizmom, ADD a ADHD

    Autizmus

    ·                    vývinová psychická porucha,

    ·                    pri hodnotení treba posudzovať a zohľadňovať postup a nie len výsledok,

    ·                    lepšie pochopí výklad, keď učivo môže spracovať vizuálne,

    ·                    pri práci veľmi rýchlo klesá jeho výkonnosť,

    ·                    pri vzdelávaní je veľmi nápomocná činnosť asistenta,

    ·                    pri výchove a vzdelávaní musí byť úzka spolupráca rodičov a školy. Je to úloha triedneho učiteľa, výchovného poradcu, odborného asistenta a vedenia školy.

    ADD

    ·                    je to porucha pozornosti.

    ADHD

    ·                    je to porucha pozornosti a správania,

    ·                    hyperaktivita,

    ·                    poruchy učenia sa,

    ·                    porucha motoriky,

    ·                    vývinové chyby reči,

    ·                    agresívne správanie a neprimeraná často prudká reakcia,

    ·                    malá sebaúcta a značná frustrovanosť.

     

     

    9 Pedagogické stratégie

     

             V oblasti rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie. Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností. Cestou školských špeciálnych pedagógov pomáhať žiakom so špecifickými poruchami učenia. Využívať zaujímavé formy práce pri prevencii drogových závislostí, v boji proti fajčeniu, alkoholickým nápojom a proti šikanovaniu a rasovej intolerancie.

    V stratégii vyučovania budeme v plnej miere využívať IKT na škole, a to špeciálnu učebňu s výpočtovou tabuľou, špeciálnu učebňu s interaktívnou tabuľou a budeme postupne zavádzať do tried interaktívne tabule.

                Na základe plánu „Kontinuálne vzdelávanie učiteľov“ sa budú učitelia zúčastňovať vzdelávania a obohacovať svoje vedomosti o nové moderné formy vyučovania, ktoré budú uplatňovať vo výchovno-vzdelávacom procese.

                Vedenie školy bude sledovať vývoj nových moderných učebných pomôcok a doplňovať nimi postupne podľa možností všetky kabinety.

     

     

     

    III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

     

    Vnútorný systém hodnotenia zameriame na 3 oblasti:

     

    1. hodnotenie žiakov,

    2. hodnotenie pedagogických zamestnancov,

    3. hodnotenie školy.

     

    1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

               

               Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov budeme uskutočňovať podľa Metodického pokynu MŠVVaŠ č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy.

     

                Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom  má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež  povzbudenie do ďalšej práce, návod , ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

    Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.            Pri hodnotení učebných výsledkov  žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami budeme   brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia na jeho výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania.

    Na hodinách TSV dbať na záujmy žiakov, organizovať hodiny TSV tak, aby mali z nich žiaci pôžitok a dobrý dojem, aby každá hodina viedla cez  spokojnosť žiakov k dosiahnutiu dobrých výsledkov.

    Okrem ETV a NBV budeme hodnotiť  známkou všetky predmety na 1. stupni a na 2. stupni.

     

     

    2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

     

                Škola má vypracovaný systém hodnotenia zamestnancov. Hodnotenie sa zakladá na kritériach a hodnotení známkou hodnotiaceho a hodnotiteľa.

     

     

    Vyhodnotenie pracovného výkonu

    1

    2

    3

    4

    5

    1

    2

    3

    4

    5

     

    Pracovný výkon

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      edukačný

    vie stanoviť ciele vo väzbe na učebné osnovy

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    proces

    vie stanoviť ciele orientované na žiaka

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    dodržiava didaktické zásady

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    vytvára dobrú klímu v triede, má prirodzenú autoritu

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    využíva zážitkové učenie, koop. uč, formy soc. uč.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    uplatňuje inovačné formy, modernizuje vyuč. proces

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    priebežne hodnotí výkon žiakov, pokrok žiakov

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    stanovuje vhodné kritériá hodnotenia žiakov

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    vytvára podmienky na dosiahnutie primeraných výchovno-vyučovacích výsledkov

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    pomáha žiakom so špeciálnymi vých.vzdel.potrebami

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    motivuje žiakov k účasti na predmetových olympiádach

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    žiak

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    rešpektuje danosti žiaka

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    vie motivovať žiaka k učeniu

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    rozvíja vyššiu úroveň poznania,  log. myslenie

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    rozvíja personálne  zručnosti, samost., zodpovednosť, sebaúcta

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    rozvíja sociálne zruč., spolupráca, empatia, komunikatívnosť, spravodlivosť

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    pristupuje k žiakom individuálne

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    je žiakmi akceptovaný, má prirodzenú autoritu

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    postoje

    k plneniu povinností vyplývajúce z náplne práce

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    k plneniu nad rámec prac. povinností

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    k profesijnému rozvoju

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    iné

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    úlohy

    prínos pre školu, prezentácia na verejnosti

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    účasť na rozvojových projektoch

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    organizovanie mimoškolských aktivít

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    organizovanie mimovyuč. aktivít - ZČ, doučovanie

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    tvorba učebného materiálu

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    estetizácia prostredia

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    podiel na inovácií  a zavádzaní zmien

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pracovné správanie

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    profes.

    pozná svoje silné a slabé stránky

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    správanie

    dokáže plánovať svoj profesionálny rast

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    vie pracovať v tíme

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    vytvára priaznivú klímu v triede

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    efektívne komunikuje s vedením školy

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    vie riešiť konflikty

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    je rešpektovaný okolím

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    podieľa sa na zvyšovaní kvality školy, šíri jej dobré meno

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    je lojálny k vedeniu školy, kolektívu

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    normy

    pracuje v súlade s platnými záväznými predpismi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    dodržiava interné predpisy

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    zvyšuje svoje legislatívne vedomie

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    dodržiava a využíva svoj pracovný čas

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    plní povinnosti vyplývajúce zo svojej náplne práce

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    správne vedie pedagogickú dokumentáciu

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    zúčastňuje sa pedagogických rád, porád

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    rešpektuje príkazy nadriadených

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    seba-

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    rozvoj

    uplatňuje sebahodnotenie k svojej práci

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    má jasne stanovené pracovné ciele

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    má záujem o nové poznatky

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    absolvuje rôzne formy kontinuáln. vzdelávania

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    získané vedomosti uplatňuje vo svojej práci

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    využíva IKT

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    vyvíja publikačnú činnosť

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    vytvára učebný materiál, didakt. pomôcky

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    pozná profiláciu školy a zapája sa do realizácie

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Výsledné písomné hodnotenie pedagogického zamestnanca - vzor

     

     

     

     

     

     

    Základná škola Záhorská Ves, Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves

     

                                                                                                              Záhorská Ves ......................

     

     

    Písomný záznam o hodnotení pedagogického zamestnanca

     

    V súlade s § 52 Zákona č. 317/2010 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Pracovným poriadkom školy      vo veci hodnotenia Vám týmto oznamujem výsledok hodnotenia za obdobie od .................    do ............... .

     

    Pedagogický zamestnanec:

    Narodený:

    Kategória:

    Kariérová pozícia:

     

     

    u zamestnávateľa Základná škola Záhorská Ves, Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves        na základe celkového výsledku hodnotenia

     

    dosahuje  veľmi dobré (dobré/uspokojivé výsledky) pri vykonávaní pracovnej činnosti.

     

     

    Meno a priezvisko hodnotiteľa: PaedDr. Ivica Pupiková

    Funkcia hodnotiteľa: riaditeľka školy

     

     

     

     

     

     

     

     

    3 Hodnotenie školy

     

                Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci a ich rodičia získali informácie o výsledkoch dosahovaných na vyučovacom procese. Hodnotenie školy sa uskutočňuje podľa stanovených cieľov ŠkVP.

    Kritériom na hodnotenie je spokojnosť žiakov, rodičov a všetkých zainteresovaných  vo výchove  a vzdelávaní. Riaditeľ školy má niekoľko možností      na prezentáciu hodnotenia výsledkov, či už na  zasadnutí  obecného zastupiteľstva, prezentácia výsledkov práce školy na konci školského roka za prítomnosti pozvaných hostí a širokej verejnosti a taktiež cestou obecných novín, webovej stránky, stretnutí so zástupcami aktívov ZRŠ.

     

     

    IV. Školský učebný plán

     

                Zvolené predmety a počty hodín odrážajú zameranie školy. Vychádzame z profilácie školy a dôležitosti posilnenia predmetov. V našom prípade ide o posilnenie matematiky, slovenského jazyka (+ dramatická výchova), aby boli žiaci dobre pripravení  na testovanie a prijímacie pohovory na stredné školy. Keďže máme po jednej triede v každom ročníku (okrem 3. ročníka – dve triedy), profilácia je zameraná na rozvoj všeobecno-vzdelávacích predmetov. Zaviedli sme  predmet dramatická výchova   na 1. stupni – 2., 3., 4. r. a na 2. stupni – 5.r. K tomuto kroku sme dospeli na základe posilnenia čitateľskej gramotnosti, rečníckeho výcviku. Na prvom stupni je dôležité venovať väčší priestor dopravnej výchove (Emil a Kamil na cestách) vo forme blokového vyučovania, pretože úrazovosť žiakov stále stúpa.  Prevencia je najlepší liek.

                Všetky úpravy hodín vo vyučovacom procese sme robili na základe inovovaného ŠVP, za pomoci  učiteľov, ktorí tieto predmety učia a v spolupráci            s rodičmi.

    Na základe analýzy predchádzajúcich ročníkov sa dospelo k záveru pre určenie počtu hodín pre jednotlivé predmety. Vychádzali sme z požiadaviek rodičov a záujmov žiakov.

    Pri príprave učebného plánu pre našich prvákov nám bola nápomocná aj špeciálna pedagogička z CPPPaP Malacky.  Prihliadali sme na to, že škola v tomto roku má v prvom ročníku jednu triedu. Preto boli posilnené predmety, ktoré smerujú k získaniu všeobecného vzdelania, technického vzdelania, prírodovedné predmety a TSV.

     

     

     

     

     

    Učebný plán

    pre 1.stupeň

     

     

     

     

     

     

    vzdelávacia činnosť        

    predmety

    počet hodín 1.ročník

    počet hodín 2.ročník

    počet hodín 3.ročník

    počet hodín 4.ročník

     

     

     

     

     

     

     

     

    Jazyk a komunikácia

    slovenský jazyk a literatúra

    9

    8

    7

    7

     

     

    prvý cudzí jazyk

    1

    1

    3

    3

     

    Matematika  a práca       s informáciami

    matematika

    4

    4

    4

    4

     

     

    informatická výchova

     

    1

    1

    1

     

    Príroda a spoločnosť

    prírodoveda

     

     

    2

                2           2

     

     

    prvouka

    1

    2

     

     

     

     

    vlastiveda

     

     

    1

    2

     

    Človek a hodnoty

    etická výchova/náboženská výchova

    1

    1

    1

    1

     

    Človek a svet práce

    pracovné vyučovanie

     

     

    1

    1

     

    Umenie a kultúra

    výtvarná výchova

    2

    2

    1

    1

     

     

    hudobná výchova

    1

    1

    1

    1

     

     

    dramatická výchova

     

    1

    1

    1

     

    Zdravie a pohyb

    telesná výchova

    3

    2

    2

    2

     

    spolu povinná časť

     

    17

    18

    20

    21

     

    povinná+voliteľná

     

    22

    23

    25

    26

     

     

    Učebný plán

    pre 2.stupeň

     

     

     

     

     

     

     

    vzdelávacia činnosť  

    predmety

    počet hodín 5.ročník

    počet hodín 6.ročník

    počet hodín 7.ročník

    počet hodín 8.ročník

    počet hodín 9.ročník

     

    Jazyk a komunikácia

    slovenský jazyk a literatúra

    5

    5

    5

    5

    5

     

     

    prvý cudzí jazyk

    3

    3

    3

    3

    3

     

     

    druhý cudzí jazyk

     

     

    2

    2

    2

     

    Matematika  a práca      s informáciami

    matematika

    5

    5

    5

    4

    5

     

     

    informatika

    2

    2

    1

    1

    1

     

    Človek a spoločnosť

    dejepis

    1

    2

    1

    1

    3

     

     

    geografia

    2

    1

    1

    1

    1

     

     

    občianska náuka

     

    1

    1

    1

    1

     

    Človek a príroda

    biológia

    2

    2

    2

    2

    1

     

     

    fyzika

     

    2

    1

    2

    1

     

     

    chémia

     

     

    2

    2

    2

     

    Človek a hodnoty

    etická výchova/náb. výchova

    1

    1

    1

    1

    1

     

    Človek a svet práce

    svet práce

     

     

     

     

     

     

     

    technika

                1

    1

    1

    1

    1

     

    Umenie a kultúra

    výtvarná výchova

    1

    1

    1

    1

    1

     

     

    hudobná výchova

    1

    1

    1

    1

     

     

     

    dramatická výchova

    1

     

     

     

     

     

    Zdravie a pohyb

    telesná a športová výchova

    2

    2

    2

    2

    2

     

    Spolu povinná časť

     

    21

    23

    24

    24