Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Základná škola, Hlavná 31, Záhorská Ves
Hlavná 143/31, 900 65 Záhorská Ves
+421 0347780288
ivica.pupikova@zszv.sk
zszahorskaves.edupage.org
Obec Záhorská Ves

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefón
RiaditeľPaedDr. Ivica Pupiková0907701659
ZRŠMgr. Pavlina Janotková0347780288

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaZuzana Doršicová
pedagogickí zamestnanciMgr. Božena Višvaderová
ostatní zamestnanciDagmar Lebrová
zástupcovia rodičovIng. Lucia Kňazeová - Beňová
 Alena Martincová
 Mária Nerádová
zástupca zriaďovateľaAnna Antaličová
iníVeronika Annušová
 Samuel Nerád

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
1. stupeňZuzana Doršicová1. stupeň
2. stupeňMgr. Božena Višvaderováspoločenskovedné
2. stupeňIng. Nikolaj Nechevprírodovedné

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 196

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried11211211111
počet žiakov201535192023131820183
z toho ŠVVP    4 31211
z toho v ŠKD981293    49

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   19    
prijatí   16    

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJDRAFYZGEGHUVCHEINFMATNEJOBNPVCPDAPVO
I.A šp 33 341,5313,011,532,30  
I.A1,5     1,00  1,6    1,4
II.A1,64  1,0  1,00 1,001,64    1,07
III.A1,84  1,0  1,00 1,001,89  1,001,63 
III.B1,88  1  1,00 1,051,65  1,001,59 
IV.A2  1,0  1,00 1,002  1,001,56 
V.A2,261,791,951,0 1,841,05 1,002,79     
VI.A2,262,472,47 2,112,051,00 1,003,26 1,89   
VII.A2,692,542,93 2,382,291,002,461,003,082,382,54   
VIII.A1,6422,14 2,431,711,002,361,002,641,381,93   
IX.A2,252,192,61 1,941,94 21,003,312,062   

TriedaSJLSPRTSVVUCVLAVYVZRTTHDRKSRGM
I.A šp3,331,621,202,00 2,101,00 2,002,00
I.A1,651,151,00  1,00    
II.A1,731,001,00  1,00    
III.A1,891,111,05 1,841,00    
III.B1,881,471,00 1,711,00    
IV.A21,001,00 1,561,00    
V.A2,631,161,00  1,00 1,00  
VI.A2,791,001,00  1,00 1,00  
VII.A3,071,381,08  1,08 1,00  
VIII.A2,291,001,00  1,00 1,00  
IX.A2,891,131,13  1,00 1,00  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A šp111100
I.A201910
II.A151500
III.A191900
III.B171700
IV.A181800
V.A191900
VI.A191900
VII.A141400
VIII.A131300
IX.A181800

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A šp1000,0000,0000,00
I.A2027201362693134,65271,35
II.A151413100,931413100,9300,00
III.A192534133,372515132,37191,00
III.B172197129,242087122,761106.47
IV.A182972165,112972165,1100,00
V.A192097110,112092110,1100,00
VI.A192158113,582158113,5800,00
VII.A142000153,851863143,3113710,54
VIII.A131433110,231433110,2300,00
IX.A183445215,313439214,9460,38

Výsledky externých meraní

NázovÚspešnosť v %
Monitor SJL49
Monitor MAT41

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku11211111110
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
 II.A, III.A, IV.A, IV.B, V.Adramatická výchova1
 I.Atelesná a športová výchova3

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka119 
Bežných tried9163 
Špeciálnych tried111 
Pre nadaných   
Spolu11193 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP15   
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu1   

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov21315
vychovávateľov 22
asistentov učiteľa 11
    
spolu21618

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška2 
2.kvalifikačná skúška3 
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné1 
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické1 
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Úspechy a aktivity žiakov ZŠ Záhorská Ves v šk.roku 2018/2019 Od začiatku školského roka 2018/2019 zaznamenali žiaci ZŠ Záhorská Ves pod vedením svojich pedagógov veľa úspechov v súťažiach vedomostných, literárnych, dramatických, športových i výtvarných, na úrovni obvodných, okresných, krajských i celoslovenských kôl. Popri tom podporili a zúčastnili sa množstva aktivít organizovaných školou. Konkrétne úspechy - šk. rok 2018/2019: · „Vatra zvrchovanosti“ – diplom IV.A trieda v celoslovenskej výtvarnej súťaži s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 25.výročia vzniku Slovenskej republiky · Hovorme o jedle - týždeň zdravej výživy - STRIEBORNÝ DIPLOM ZŠ Záhorská Ves za aktívnu účasť v VI. ročníku celoslovenskej súťažno-vzdelávacej aktivity · Farebná jeseň – výtvarná súťaž s ocenením Laurinky Strečanskej z II.A Všetkovedko – celoslovenská vedomostná súťaž - medzi 30% najúspešnejších na Slovensku: Matej Varga, IV.A (s titulom Všetkovedko školy), Jakub Temer, IV. A, Alica Danihelová, III.A · EXPERT GENIALITY SHOW - celoslovenská vedomostná súťaž pre 2. stupeň ZŠ a SŠ, diplomy: Veronika Klasová, Ninka Nerádová, Carmen Kopiarová · „Záchrana som ja“ – výtvarná súťaž „Falck“ so záchranárskou tematikou - IV.A trieda výhra · Šaliansky Maťko – literárna súťaž v prednese povestí - 3. miesto v okresnom kole v III. kat. Lucka Nerádová, VI.A · Olympiáda v anglickom jazyku – 4. miesto v okresnom kole Emka Meňhartová, VII.A · Matematická olympiáda – 5. miesto v okresnom kole Martinka Kiseľová, V.A · Jazykový kvet - jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch a slovenčine pre cudzincov – Monika Miškerníková, VI.A – 1.miesto v krajskom kole, 4. miesto v celoslovenskom finále · Pytagoriáda – matematická súťaž - úspešní riešitelia okresného kola: Alicka Danihelová, III.A a Jakub Temer, IV.A · Zúbkove pramene - obvodné kolo - Kamilka Tóčiková - 2. miesto, prednes poézie (III. kat.), Kristínka Toráčová - 3. miesto, prednes prózy (III. kat.), Martinka Kiseľová - čestné uznanie, prednes prózy (II. kat.) Čitateľský oriešok (čítanie s porozumením + výtvarné spracovanie príbehu) – do celoslovenského hlasovania sa dostali 3 práce z 1. stupňa (Jakubko Temer, Alicka Danihelová, Jarko Danihel) Turnaj priateľstva – súťaž vo futbale – ZŠ Záhorská Ves - starší žiaci 1. miesto, mladší žiaci 2. miesto „Zázraky z odpadu“ – výtvarná súťaž – ocenené práce III.B, 1. odd. ŠKD FUTBAL CUP 2019 – minifutbal starší žiaci – 1. miesto v krajskom kole a postup do celoslovenského kola „Príroda okolo nás“ – výtvarná súťaž – ocenená práca Valentíny Vrúbelovej (IV.A) „Ornament“ – výtvarná súťaž – čestné uznanie Dávid Paradi (IV.A) Smietko – 1. miesto pre oblasť Záhorie v zbere papiera na jednotlivca a 2. miesto v rámci školy Súťaže a aktivity školy: 1. vedomostné · Robotický workshop - grantový program Nadácie Orange - e-Školy pre budúcnosť (bezpečné a zodpovedné používanie digitálnych technológií deťmi) · Čitateľský oriešok (čítanie s porozumením + výtvarné spracovanie príbehu) · Zúbkove pramene – Hviezdoslavov Kubín - celoslovenská literárna súťaž v prednese poézie a prózy · Projekt EDUCATE - týždňový učebný plán prednášok a interaktívnych workshopov zahraničných lektorov za aktívneho používania anglického jazyka · iBobor – celoslovenská informatická súťaž Všetkovedko – celoslovenská vedomostná súťaž · EXPERT GENIALITY SHOW - celoslovenská vedomostná súťaž pre 2. stupeň ZŠ a SŠ · Exkurzia FabLab – vedecký park UK s ukážkami rôznych výrobných a manipulačných postupov riadených CNC programom · Exkurzia EDULAB - ukážková hodina Fenomény sveta (téma “Vzduch”) · Šaliansky Maťko – literárna súťaž v prednese povestí · Jazykový kvet - jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch a slovenčine pre cudzincov · English Star – medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov ZŠ · Predmetové olympiády – geografická, dejepisná, matematická, v slovenskom jazyku, v anglickom jazyku · Pytagoriáda – matematická súťaž · Matematický klokan – medzinárodná matematická súťaž · Dokumentárny cyklus Svet okolo nás – „Kuba - dve tváre slobody“ · „Aj Ty v IT“ - LEGO robotický workshop · „Aj Ty v IT“ - základy programovania v jazyku Scratch · Záložka do knihy spája školy - projekt podporujúci čitateľskú gramotnosť · Exkurzia do Uhranského múzea v Záhorskej Vsi · Exkurzia „Po stopách M.R.Štefánika“ – Bradlo, Košariská, Plavecká jaskyňa · Deň župných škôl v Malackách – prezentácia stredných škôl pre vychádzajúcich žiakov ZŠ · Dual Day v Malackách - stretnutia s predstaviteľmi odborných škôl a firiem z regiónu · Testovanie 5 – 2018 · Testovanie 9 – 2019 2. športové · Futbalová súťaž McDonald´s Cup · FUTBAL CUP 2019 – celoslovenská futbalová súťaž · Turnaj priateľstva – futbalový turnaj organizovaný ZŠ a obcou Záhorská Ves · Prehadzovaná - obvodné kolo v ZŠ Láb · Lyžiarsky výcvikový kurz v obci Žiar · Plavecký kurz pre žiakov 1. stupňa · Vybíjaná - okresné kolo turnaja najmladšieho žiactva v Malackách · Florbalový turnaj - kvalifikačné predkolo obvodného kola Florbal Cup · Európsky týždeň športu 24.9. - 28.9.2018 - cvičí celá škola · Medziškolská súťaž žiakov v minifutbale v Malackách · Basketbal chlapcov v Malackách – okresné kolo · „Na bicykli bezpečne – Láb 2019“ – dopravná súťaž 3. umelecké · Záchrana som ja – výtvarná súťaž spoločnosti „Falck“ so záchranárskou tematikou · Farebná jeseň, Zázraky z odpadu, Príroda okolo nás – výtvarné súťaže CVČ Malacky · Tekvičkovo – jesenná celoškolská súťaž o najkrajšie vyrezané/vymaľované tekvičky · Integrácia 2018 - nadnárodný charitatívny koncert · Muzikál "Bambuľka" - muzikálová podoba televízneho seriálu Bambuľkine dobrodružstvá · Príbeh hudby - projekt RTVS - vzdelávací koncert pre mládež v priamom prenose · Divadelné predstavenie v KD „Danka a Janka“ · Divadelné predstavenie v anglickom jazyku „Pinocchio“ · Ornament – výtvarná súťaž ZUŠ Malacky · Slávik Slovenska – celoslovenská spevácka súťaž · Výchovný koncert OZ Škola života - „Bona Fortuna“ · Divadelné predstavenie Clipperton – „Aladin“ 4. environmentalistika, zdravý životný štýl - Hovorme o jedle - týždeň zdravej výživy - celoslovenská súťažno-vzdelávacia aktivita · Ekovýchovný program pre žiakov pri príležitosti 30. výročia CHKO Záhorie · Exkurzia do jablkového sadu v Dunajskej Lužnej · Exkurzia do Vodárenského múzea v BA a na ostrov Sihoť · Exkurzia Farma Sen – zážitkové učenie vo vzdelávacom centre a výroba masla · Smietko – súťaž v zbere papiera · Zážitkové vyučovanie s Daphne – mimovládnou organizáciou zameranou na ochranu prírody Škola v prírode aktivity turistické - Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi + lanová dráha Tarzánia, Plavecký hrad, Koliba – Kamzík – Železná studienka – Partizánska lúka, jazero Kuchajda a interaktívna výstava „Ľudské telo“, „land art“ formou zážitkového učenia na Poľovníckej chate, Horský park – Slavín, ZOO Bratislava 5. ochrana zdravia, prevencia, bezpečnosť Celodenný zážitkový kurz prvej pomoci spoločnosti „Falck“ pre žiakov a učiteľov v rámci výhry pre školu · „Záchranári deťom“ - praktické ukážky záchranných zložiek: Centrálna záchranná služba, DHZ Záhorská Ves, Ozbrojené Sily SR a Hasičský a záchranný zbor SR · Výchovno-vzdelávací program „Dospievam...“ - výchova k manželstvu a rodičovstvu od akreditovanej spoločnosti MP Education, s.r.o. · Beseda s hosťom na tému „Prevencia – návykové látky“ 6. spolupráca s obecným úradom, miestnymi organizáciami Spolupráca s MŠ – DOD, zápis do 1. ročníka · Jeseň života (domov dôchodcov) - návštevy a kultúrne programy našich žiakov pre starkých · Lampiónový sprievod učiteľov, žiakov, rodičov školy a obyvateľov Záhorskej Vsi · Vianočná pošta pre seniorov – vianočné pozdravy pre seniorov v domovoch dôchodcov 7. spolupráca s družobnými školami · Exkurzie v Bratislave - projekt INTERREG – návšteva Prírodovedného múzea a Archeologického múzea, návšteva hradu Devín · Vítanie jari - vynášanie Moreny – družobné stretnutie a kultúrny program detí MŠ a ZŠ Záhorská Ves s rakúskymi deťmi 8. Iné · Biela pastelka – verejná zbierka, podpora nevidiacich a slabozrakých · Hodina deťom – verejná zbierka na podporu projektov pomáhajúcich deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku · Kreslo pre hosťa – beseda výnimočných ľudí s výnimočnými deťmi ZŠ Záhorská Ves · Filmári a herci v našej škole · Karneval · Noc s Andersenom · Besiedky – pre starých rodičov, vianočná, ku Dňu matiek a otcov     

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

Úspechy a aktivity žiakov ZŠ Záhorská Ves v šk.roku 2018/2019

Od začiatku školského roka 2018/2019 zaznamenali žiaci ZŠ Záhorská Ves pod vedením svojich pedagógov veľa úspechov v súťažiach vedomostných, literárnych, dramatických, športových i výtvarných, na úrovni obvodných, okresných, krajských i celoslovenských kôl. Popri tom podporili a zúčastnili sa množstva aktivít organizovaných školou.

Konkrétne úspechy - šk. rok 2018/2019:

· „Vatra zvrchovanosti“ - diplom IV.A trieda v celoslovenskej výtvarnej súťaži s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 25.výročia vzniku Slovenskej republiky

· Hovorme o jedle - týždeň zdravej výživy - STRIEBORNÝ DIPLOM ZŠ Záhorská Ves za aktívnu účasť v VI. ročníku celoslovenskej súťažno-vzdelávacej aktivity

· Farebná jeseň - výtvarná súťaž s ocenením Laurinky Strečanskej z II.A

Všetkovedko - celoslovenská vedomostná súťaž - medzi 30% najúspešnejších na Slovensku: Matej Varga, IV.A (s titulom Všetkovedko školy), Jakub Temer, IV. A, Alica Danihelová, III.A

· EXPERT GENIALITY SHOW - celoslovenská vedomostná súťaž pre 2. stupeň ZŠ a SŠ, diplomy: Veronika Klasová, Ninka Nerádová, Carmen Kopiarová

· „Záchrana som ja“ - výtvarná súťaž „Falck“ so záchranárskou tematikou - IV.A trieda výhra

· Šaliansky Maťko - literárna súťaž v prednese povestí - 3. miesto v okresnom kole v III. kat. Lucka Nerádová, VI.A

· Olympiáda v anglickom jazyku - 4. miesto v okresnom kole Emka Meňhartová, VII.A

· Matematická olympiáda - 5. miesto v okresnom kole Martinka Kiseľová, V.A

· Jazykový kvet - jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch a slovenčine pre cudzincov - Monika Miškerníková, VI.A - 1.miesto v krajskom kole, 4. miesto v celoslovenskom finále

· Pytagoriáda - matematická súťaž - úspešní riešitelia okresného kola: Alicka Danihelová, III.A a Jakub Temer, IV.A

· Zúbkove pramene - obvodné kolo - Kamilka Tóčiková - 2. miesto, prednes poézie (III. kat.); Kristínka Toráčová - 3. miesto, prednes prózy (III. kat.); Martinka Kiseľová - čestné uznanie, prednes prózy (II. kat.)

Čitateľský oriešok (čítanie s porozumením + výtvarné spracovanie príbehu) - do celoslovenského hlasovania sa dostali 3 práce z 1. stupňa (Jakubko Temer, Alicka Danihelová, Jarko Danihel)

Turnaj priateľstva - súťaž vo futbale - ZŠ Záhorská Ves - starší žiaci 1. miesto; mladší žiaci 2. miesto

„Zázraky z odpadu“ - výtvarná súťaž - ocenené práce III.B; 1. odd. ŠKD

FUTBAL CUP 2019 - minifutbal starší žiaci - 1. miesto v krajskom kole a postup do celoslovenského kola

„Príroda okolo nás“ - výtvarná súťaž - ocenená práca Valentíny Vrúbelovej (IV.A)

„Ornament“ - výtvarná súťaž - čestné uznanie Dávid Paradi (IV.A)

Smietko - 1. miesto pre oblasť Záhorie v zbere papiera na jednotlivca a 2. miesto v rámci školy

Súťaže a aktivity školy:

1. vedomostné

· Robotický workshop - grantový program Nadácie Orange - e-Školy pre budúcnosť (bezpečné a zodpovedné používanie digitálnych technológií deťmi)

· Čitateľský oriešok (čítanie s porozumením + výtvarné spracovanie príbehu)

· Zúbkove pramene - Hviezdoslavov Kubín - celoslovenská literárna súťaž v prednese poézie a prózy

· Projekt EDUCATE - týždňový učebný plán prednášok a interaktívnych workshopov zahraničných lektorov za aktívneho používania anglického jazyka

· iBobor - celoslovenská informatická súťaž

Všetkovedko - celoslovenská vedomostná súťaž

· EXPERT GENIALITY SHOW - celoslovenská vedomostná súťaž pre 2. stupeň ZŠ a SŠ

· Exkurzia FabLab - vedecký park UK s ukážkami rôznych výrobných a manipulačných postupov riadených CNC programom

· Exkurzia EDULAB - ukážková hodina Fenomény sveta (téma “Vzduch”)

· Šaliansky Maťko - literárna súťaž v prednese povestí

· Jazykový kvet - jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch a slovenčine pre cudzincov

· English Star - medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov ZŠ

· Predmetové olympiády - geografická, dejepisná, matematická, v slovenskom jazyku, v anglickom jazyku

· Pytagoriáda - matematická súťaž

· Matematický klokan - medzinárodná matematická súťaž

· Dokumentárny cyklus Svet okolo nás - „Kuba - dve tváre slobody“

· „Aj Ty v IT“ - LEGO robotický workshop

· „Aj Ty v IT“ - základy programovania v jazyku Scratch

· Záložka do knihy spája školy - projekt podporujúci čitateľskú gramotnosť

· Exkurzia do Uhranského múzea v Záhorskej Vsi

· Exkurzia „Po stopách M.R.Štefánika“ - Bradlo, Košariská, Plavecká jaskyňa

· Deň župných škôl v Malackách - prezentácia stredných škôl pre vychádzajúcich žiakov ZŠ

· Dual Day v Malackách - stretnutia s predstaviteľmi odborných škôl a firiem z regiónu

· Testovanie 5 - 2018

· Testovanie 9 - 2019

2. športové

· Futbalová súťaž McDonald´s Cup

· FUTBAL CUP 2019 - celoslovenská futbalová súťaž

· Turnaj priateľstva - futbalový turnaj organizovaný ZŠ a obcou Záhorská Ves

· Prehadzovaná - obvodné kolo v ZŠ Láb

· Lyžiarsky výcvikový kurz v obci Žiar

· Plavecký kurz pre žiakov 1. stupňa

· Vybíjaná - okresné kolo turnaja najmladšieho žiactva v Malackách

· Florbalový turnaj - kvalifikačné predkolo obvodného kola Florbal Cup

· Európsky týždeň športu 24.9. - 28.9.2018 - cvičí celá škola

· Medziškolská súťaž žiakov v minifutbale v Malackách

· Basketbal chlapcov v Malackách - okresné kolo

· „Na bicykli bezpečne - Láb 2019“ - dopravná súťaž

3. umelecké

· Záchrana som ja - výtvarná súťaž spoločnosti „Falck“ so záchranárskou tematikou

· Farebná jeseň; Zázraky z odpadu; Príroda okolo nás - výtvarné súťaže CVČ Malacky

· Tekvičkovo - jesenná celoškolská súťaž o najkrajšie vyrezané/vymaľované tekvičky

· Integrácia 2018 - nadnárodný charitatívny koncert

· Muzikál "Bambuľka" - muzikálová podoba televízneho seriálu Bambuľkine dobrodružstvá

· Príbeh hudby - projekt RTVS - vzdelávací koncert pre mládež v priamom prenose

· Divadelné predstavenie v KD „Danka a Janka“

· Divadelné predstavenie v anglickom jazyku „Pinocchio“

· Ornament - výtvarná súťaž ZUŠ Malacky

· Slávik Slovenska - celoslovenská spevácka súťaž

· Výchovný koncert OZ Škola života - „Bona Fortuna“

· Divadelné predstavenie Clipperton - „Aladin“

4. environmentalistika, zdravý životný štýl

- Hovorme o jedle - týždeň zdravej výživy - celoslovenská súťažno-vzdelávacia aktivita

· Ekovýchovný program pre žiakov pri príležitosti 30. výročia CHKO Záhorie

· Exkurzia do jablkového sadu v Dunajskej Lužnej

· Exkurzia do Vodárenského múzea v BA a na ostrov Sihoť

· Exkurzia Farma Sen - zážitkové učenie vo vzdelávacom centre a výroba masla

· Smietko - súťaž v zbere papiera

· Zážitkové vyučovanie s Daphne - mimovládnou organizáciou zameranou na ochranu prírody

Škola v prírode

aktivity turistické - Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi + lanová dráha Tarzánia; Plavecký hrad; Koliba - Kamzík - Železná studienka - Partizánska lúka; jazero Kuchajda a interaktívna výstava „Ľudské telo“; „land art“ formou zážitkového učenia na Poľovníckej chate; Horský park - Slavín; ZOO Bratislava

5. ochrana zdravia, prevencia, bezpečnosť

Celodenný zážitkový kurz prvej pomoci spoločnosti „Falck“ pre žiakov a učiteľov v rámci výhry pre školu

· „Záchranári deťom“ - praktické ukážky záchranných zložiek: Centrálna záchranná služba, DHZ Záhorská Ves, Ozbrojené Sily SR a Hasičský a záchranný zbor SR

· Výchovno-vzdelávací program „Dospievam...“ - výchova k manželstvu a rodičovstvu od akreditovanej spoločnosti MP Education, s.r.o.

· Beseda s hosťom na tému „Prevencia - návykové látky“

6. spolupráca s obecným úradom, miestnymi organizáciami

Spolupráca s MŠ - DOD, zápis do 1. ročníka

· Jeseň života (domov dôchodcov) - návštevy a kultúrne programy našich žiakov pre starkých

· Lampiónový sprievod učiteľov, žiakov, rodičov školy a obyvateľov Záhorskej Vsi

· Vianočná pošta pre seniorov - vianočné pozdravy pre seniorov v domovoch dôchodcov

7. spolupráca s družobnými školami

· Exkurzie v Bratislave - projekt INTERREG - návšteva Prírodovedného múzea a Archeologického múzea; návšteva hradu Devín

· Vítanie jari - vynášanie Moreny - družobné stretnutie a kultúrny program detí MŠ a ZŠ Záhorská Ves s rakúskymi deťmi

8. Iné

· Biela pastelka - verejná zbierka, podpora nevidiacich a slabozrakých

· Hodina deťom - verejná zbierka na podporu projektov pomáhajúcich deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku

· Kreslo pre hosťa - beseda výnimočných ľudí s výnimočnými deťmi ZŠ Záhorská Ves

· Filmári a herci v našej škole

· Karneval

· Noc s Andersenom

· Besiedky - pre starých rodičov, vianočná, ku Dňu matiek a otcov

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty:

Základná škola sa úspešne zapája do projektov

Stará múdrosť hovorí: „Dedina, ktorá nemá školu, je mŕtvou dedinou.“ V dnešnej dobe, keď klesá demografická krivka, sa v mnohých dedinách rušia školy. No, ale pozor! Toto nie je problém našej obce. Počet žiakov v našej škole má stúpajúci trend, čo nás veľmi teší. Naša škola je školou, ktorá kráča s modernou dobou, ale zároveň si ctíme tradície. Prioritnou snahou je čo najviac rozšíriť obzory našich žiakov. Chceme im ponúknuť čo najviac možností pre zážitkové vzdelávanie. Jednou z možností, ako vybudovať niečo nové v škole, je zapojiť sa do projektov, ktoré ponúkajú pomoc školám.

V týchto dňoch sme obdržali radostné oznámenie od Nadácie Volkswagen Slovakia, a to až dvakrát. Prvé oznámenie znelo: „Dňa 13. marca 2017 zasadala Komisia rozhodujúca o podpore žiadostí o grant v rámci druhého ročníka grantového programu „Zelená dobrovoľníkom“. Komisia vybrala 28 projektov. Dovoľujeme si vám oznámiť, že Nadácia Volkswagen Slovakia Váš projekt Záchrana starých odrôd ovocných stromov podporí!“ A hneď vzápätí prišlo druhé radostné oznámenie: „Dňa 14. marca 2017 zasadala hodnotiaca Komisia, ktorá rozhodla o podpore žiadostí o grant na projekty zo skupiny prvého kola grantového programu ,,Projekty zamestnancov“. Komisia z doručených projektov vybrala 110. S radosťou vám oznamujeme, že Nadácia Volkswagen Slovakia Váš projekt podporí!" Naša škola vypracovala projekt: Exteriérová posilňovňa na posilnenie fyzických zdatností našich žiakov, na podporu zdravého životného štýlu.

Už naši starí rodičia vraveli: „Remeslo má zlaté dno“ Stáva sa veľkou spoločenskou požiadavkou, aby sme naše deti opäť nasmerovali k záujmu o praktické odbory. Preto sme sa zapojili do projektu „Modernizácia a zriadenie odborných učební v ZŠ, prezentovaného CNS EuroGrants, s.r.o. v Malackách. Stali sme sa úspešnými žiadateľmi a finančné prostriedky na projekt nám budú poskytnuté.

„V zdravom tele zdravý duch!“ Kto by nepoznal toto veľmi známe a pravdivé porekadlo. Našim žiakom sa veľmi páči nové a moderné multifunkčné ihrisko, kde sa môžu vyšportovať do chuti. Okolo ihriska je ešte plocha, ktorá poskytuje priestor na vybudovanie ďalších športovísk. Našou snahou je vybudovať bežecký ovál s doskočiskom. Veríme, že sa nám to podarí za pomoci Projektu spoločnosti Nafta, a.s., do ktorého sme sa zapojili a je momentálne v riešení.

Naša škola zareagovala na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prihlásenie sa do projektu na podporu zvýšenia inkluzívneho vzdelávania s názvom „V základnej škole úspešnejší“. Tento projekt poskytne školám možnosť rozšíriť rady odborných pracovníkov, ako sú asistent učiteľa, špeciálny pedagóg, školský psychológ, čím sa zvýši odborná starostlivosť o žiakov v našej škole.

Radi prijmeme aj vašu pomoc. Ak viete o projekte, do ktorého by sme sa mohli zapojiť, prosím, spojte sa s nami. Naša motivačná veta je: „Čo dnes zasejeme, budeme zajtra žať!“

Nadácia Volkswagen Slovakia podporí náš projekt: "Rozvoj polytechnickej a ekologickej výchovy zážitkovým vyučovaním."

Naša škola vypracovala projekt "Ži a uč sa v zdravom prostredí". Túto možnosť nám poskytla Nadácia Volkswagen prostredníctvom grantového programu - Zelená dobrovoľníkom. Obsahom nášho projektu sme boli verní "zelenej" a následným schválením predloženého projektu sme mohli pripraviť školský dvor a vysadiť 420 ks kríkov.

V rámci tretieho kola grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia ,,Projekty zamestnancov“ komisia zo 63 doručených projektov vybrala 33, ktoré sa rozhodla podporiť sumou presahujúcou 32.000,- eur. Usmialo sa opäť šťastie aj na našu školu! Projekt s názvom „Technika hrou do základných škôl“ bol podporený aj pre ZŠ Záhorská Ves! Dostali sme didaktický materiál na vyučovanie technických predmetov na 2. stupni a pracovného vyučovania, či prírodovedných predmetov na 1. stupni.

S potešením Vám oznamujeme, že Vaša základná škola bola jednou zo 100 vyžrebovaných a v rámci nového projektu Nadácie Volkswagen Slovakia Vedomostné ostrovy získavate interaktívnu vzdelávaciu pomôcku "Vedomostný ostrov" spolu s bezplatným pripojením na internet na dva roky.

Touto cestou ďakujeme Nadácii Volkswagen za finančnú podporu a možnosť spríjemniť a zlepšiťsi školské prostredie!

Grantový program Gesto pre mesto - Raiffeisen banka

Zapojili sme sa do programu Gesto pre mesto nadácie Raiffeisen banky s projektom "Zážitkové vyučovanie v školskom altánku". Udelenie grantu bolo spojené s hlasovaním verejnosti. Podpora rodičov a priateľov našej školy bola masívna a projekt v hodnote 1000 eur nám bol pridelený. Ďakujeme za podporu!

Projekt BIG SK-AT

Hravé učenie cudzieho jazyka bez bifľovania, ale s dôrazom na zážitkovú formu vzdelávania, čiže využívanie cudzieho jazyka aj v reálnych situáciách. Ale taktiež zvyšovanie jazykového a viacjazyčného vzdelávania a podporu inovácií vo vzdelávaní v materských a základných školách. Projekt BIG SK-AT za 3,8 milióna eur potrvá do roku 2020, kedy je zároveň naplánované jeho vyhodnotenie. Tvorí ho deväť partnerov, štyria na rakúskej a piati na slovenskej strane. Za Rakúsko je to Úrad dolnorakúskej krajinskej vlády, Školský úrad mesta Viedeň, Rakúski priatelia detí - Krajská organizácia Viedeň a spolková krajina Burgenland. Slovensko zastupuje bratislavská mestská časť Nové Mesto, obec Záhorská Ves, mesto Senica, Nezisková organizácia Enviropark Pomoravie združujúce niekoľko obcí na Záhorí a Inštitút aplikovanej ekológie Daphne.

Projekt Dental Alarm - Brusher je pokračovaním osvetového programu Dental Alarm. Od školského roku 2017/2018 je k dispozícii pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a pre študentov stredných škôl. Študenti zubného lekárstva počas dvoch prezentácií žiakov naučia, ako predchádzať zubným kazom a zápachu z úst. Školenie mení pohľad na problematiku zubných kazov aj problémov s ďasnami a zároveň motivuje k lepšej starostlivosti o zuby. Žiaci sa naučia viac o anatómii zubov, vďaka čomu pochopia, že len klasická zubná kefka nestačí. Zoznámia sa aj s ďalšími pomôckami ústnej hygieny. Motiváciou pre nich bude nielen zdravotné, ale aj spoločenské hľadisko. Ktorý žiak nechce mať krásne zuby a voňavý dych? Študenti a učitelia sa dozvedia, kto je dentálna hygienička a prečo je potrebné ju navštíviť. Časť prednášky je venovaná aj súvislostiam medzi stravovacími návykmi a zdravím ústnej dutiny.

Projekt EDUCATE Slovakia. Naša škola sa zapojila do projektu organizácie AIESEC pod názvom Educate Slovakia. Ako už sám názov napovedá išlo o ďalšie vzdelávanie našich žiakov v anglickom jazyku. Hlavným cieľom projektu je priblížiť žiakom vybraných slovenských škôl život v rozličných krajinách a dať im možnosť použiť anglický jazyk v praxi, v situácii, keď opačná strana vôbec neovláda slovenčinu. Na druhej strane vysokoškolákom zo zahraničia umožňuje nahliadnuť do nášho školského systému, trošku si vyskúšať profesiu učiteľa a možno aj nadviazať nové kontakty. Školský rok 2017/2018 sme v našej škole privítali štyroch študentov: Antonio Pizzo z Talianska, Aijan Orozbekova z Kyrgyzstanu, Jose Maria Vargas a Maria Gabriela Espinosa z Mexika. Predviedli zaujímavé prezentácie o svojich krajinách a v niektorých triedach stihli porozprávať aj o svojich tradíciách, zvykoch. Pre našich žiakov boli tieto hodiny vítaným spestrením vyučovania.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Komplexná školská inšpekcia: 9.4.2019 - 12.4.2019

- riadenie školy: veľmi dobrá úroveň,

- podmienky výchovy a vzdelávanie: veľmi dobrá úroveň,

- úroveň vyučovania: dobrá úroveň,

- rozvíjanie komunikačných kompetencií: dobrá úroveň,

- rozvíjanie poznávacích kompetencií: veľmi dobrá úroveň,

- rozvíjanie sociálnych kompetencií: dobrá úroveň.

Tematická školská inšpekcia - Podpora inkluzívneho vzdelávania žiakov v základnej škole:15.4.2019 - 17.4.2019

- škola v rámci Bratislavského kraja bola hodnotená ako druhá najlepšia škola

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

- odborné učebne: výpočtová technika + IAT, učebňa s interatívnou tabuľou + BIO + CHE, jazyková učebňa, učebňa techniky, ŠKD, telocvičňa, vonkajšie ihrisko, školská jedáleň

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami: podľa potreby zakúpené

- stručnú analýzu súčasného stavu: výchovnovzdelávací proces so súčasnými pomôckami je dostatočne zabezpečený, bežecký ovál s doskočiskom je v riešení, nakoľko sa zriaďovateľom spolu so školou zapojil do projektu BSK

- potreby a pripravované plány - ZŠ bola úspešná v projekte Modernizácia odborných učební a v súčasnosti čaká na finančné prostriedky na vybudovanie a modernizovanie učební: biológia, chémia, technika, knižnica, výmena výpočtovej techniky.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Pedagogický zbor je plne fundovaný a schopný, preto sa maximálne snaží plniť stanovené ciele.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: športové a umelecké súťaže, niektoré vedomostné

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: niektoré vedomostné súťaže

Návrh opatrení: motivácia prostredníctvom vyučovacieho procesu a záujmových útvarov

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Čítanie s porozumením Zuzanka0 Mgr. Iveta Gombárová
Dramatický0 Mge. Alena Pláštiková
Florbal 1. stupeň15 Mgr. Dávid Malík
Florbal 2. stupeň18 Mgr. Dávid Malík
Hasičský12 Martin Lučánsky
Krížovky a hlavolamy9 Veronika Šimkovičová
Literárny 9. ročník15 Mgr. Božena Višvaderová
Matematický9 Ing. Nikolaj Nechev
Minifutbal 1. stupeň23 Ing. Nikolaj Nechev
Minifutbal 2. stupeň28 Mgr. Dávid Malík
Plavecký 2. stupeň6 Mgr. Adriána Kiseľová
Rozhlasový krúžok0 Mgr. Dávid Malík
Ruský jazyk14 Mgr. Pavlína Janotková
Spevácky + hra na zobcovú flautu8 Mgr. Ľubica Hájek
Stolovanie, varenie23 Magdaléna Uhrincová
Šikovné ruky22 Mgr. Adriána Kiseľová
Školský klub detí49 Zuzana Látal
Tanečný35 Veronika Šimkovičová
Turistický 1.-6.25 Zuzana Doršicová
Tvorivé dielne 0 Mgr. Alena Pláštiková
Volejbalový14 Zuzana Látal

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je rôzna, niektorí rodičia sú nápomocní pri rôznych akciách, pri zlepšovaní materiálneho zabezpečenia - 2%, dary, sponzorstvo, pri organizácii rôznych akcií. Neveľká časť rodičov nemá záujem o vzdelávanie svojich detí, nechodia na rodičovské združenia a nemajú záujem o ďalšie štúdium svojich detí.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s OcÚ Záhorská Ves je výborná, Taktiež spolupracujeme so spolkami a organizáciami v obci: MŠ, Jednota dôchodcov, DHZ, FK, Rybársky spolok, Uhranská perla.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Ivica Pupiková

V Záhorskej Vsi 28. augusta 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 28. augusta 2019