• Interná smernica o poskytovaní stravovania + zápisný lístok

    • 16.06.2020 08:14
    • Základná škola Záhorská Ves, Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Smernica o poskytovaní stravovania

      

      

      

      

      

      

      

      

     august 2019

      

      

      

      

      

      

      

     Vnútorná smernica o poskytovaní stravovania

      

     Názov a sídlo organizácie

     Základná škola v Záhorskej Vsi

      

     Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves

      

     IČO: 31817068

      

     Poradové číslo vnútornej smernice:

     6/2019

      

     Vypracovala a za správnosť zodpovedá:

     Podpis:

     Dňa: 30.8.2019

      PaedDr. Ivica Pupiková

      

      

     Účinnosť vnútornej smernice:

      

     Od: 1.9.2019

     Prílohy:

      

     1 (Zápisný lístok na stravovanie)

      

     Článok 1

     Úvodné ustanovenie

      

     1. Riaditeľ školy vydáva túto internú smernicu, ktorej predmetom je stanovenie jednotného usmernenia k poskytovaniu stravovacích služieb pre žiakov školy v Školskej jedálni        pri Základnej škole v Záhorskej Vsi, Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves.

      

     1. Smernica je vypracovaná v nadväznosti na legislatívne ustanovenie v Zákone č. 375/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.               Na základe tohto zákona štát poskytuje s účinnosťou od 1.9.2019 všetkým žiakom základnej školy dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotovaný obed“). Škola je povinná znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v školskej jedálni o dotáciu poskytnutú podľa zákona č. 544/2010 Z.z.. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu.

      

     1. Školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie. Zákonnému zástupcovi žiaka, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné/diétne stravovanie, sa vyplatí dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. V tomto prípade je potrebné predložiť vedúcej školskej jedálne lekárske potvrdenie odborného lekára (napr. gastroenterológa, diabetológa, imunológa, alergológa atď.). Spôsob dotácie bude určený osobitným predpisom.

      

     1. Smernica je záväzná pre všetkých potenciálnych stravníkov v Školskej jedálni                pri Základnej škole v Záhorskej Vsi, Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves a pre všetkých dotknutých zamestnancov školy.

      

      

     Článok 2

     Podmienky poskytnutia dotovaného obeda

      

     1. Nárok na poskytnutie dotovaného obeda vznikne žiakovi, ktorý v daný deň súčasne splnil obe zákonné podmienky na priznanie, t.j.: účasť na vyučovaní a skutočné odobratie stravy.

      

     1. Žiak je povinný zúčastniť sa vyučovania v rozsahu minimálne jednej vyučovacej hodiny alebo vymedzenej časti inej organizovanej školskej akcie (napr. súťaže, exkurzie, výlety atď). Splnenie tejto podmienky sa preukazuje záznamom v triednej knihe každej triedy školy.

      

     1. Splnenie druhej podmienky (skutočné odobratie stravy), kontroluje hlavná kuchárka       pri výdaji jedál podľa zoznamu prihlásených stravníkov na aktuálny deň.

      

     1. Zákonný zástupca žiaka je povinný záväzne prihlásiť žiaka na stravovanie podpísaním zápisného lístka u vedúcej školskej jedálne a zároveň splniť ostatné podmienky               na odoberanie dotovaných obedov v zmysle tejto smernice.

      

     1. Zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť platbu za stravné a vratnú kauciu najneskôr do troch dní od odovzdania zápisného lístka.

      

     1. Riadne vypísaný zápisný lístok, uhradenie platby stravného a vratnej kaucie sú nevyhnutnými podmienkami na poskytnutie dotovaného obeda.

      

      

     Článok 3

     Náklady na hlavné jedlo

      

     1. Náklady na jedno hlavné jedlo tvoria:
     • náklady na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov v súlade s finančnými pásmami určujúcimi rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré určuje ministerstvo školstva,
     • náklady na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedla, nápojov, ktoré určuje zriaďovateľ školy VZN .

      

     1. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s platnými finančnými pásmami MŠVVaŠ SR, a to vo výške pre 3. finančné pásmo          (na základe VZN zriaďovateľa – obce Záhorská Ves o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školských zariadeniach) s účinnosťou od 1.9.2019 nasledovne:
     • základná škola – žiaci I. stupňa (stravníci od 6 do 11 rokov)                  1,21 €,
     • základná škola – žiaci II. stupňa (stravníci od 11 do 15 rokov)               1,30 €,
     • základná škola – zamestnanci a cudzí stravníci                                        1,41 €.

      

     1. Režijné náklady na jedno hlavné jedlo pre zamestnancov a cudzích stravníkov sú         od 1.9.2019 vo výške 1,19 €,  pre žiakov 1. stupňa vo výške 0,50 € a pre žiakov 2. stupňa 0,55 €  s platnosťou od 3.2.2020.
     2. Celkové náklady na jedno hlavné jedlo (ďalej len „cena obeda“) je stanovená nasledovne:
     • základná škola – žiaci I. stupňa (stravníci od 6 do 11 rokov)                  1,21 €,
     • základná škola – žiaci II. stupňa (stravníci od 11 do 15 rokov)               1,30 €,
     • základná škola – zamestnanci a cudzí stravníci                                     2,60 €.

      

      

     Článok 4

     Platba zákonného zástupcu

      

     1. Platba zákonného zástupcu žiaka základnej školy zahŕňa doplatok na stravné a vratnú kauciu.
     2. Príspevok zákonného zástupcu žiaka základnej školy na jedno hlavné jedlo predstavuje rozdiel medzi cenou obeda a dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktorá je stanovená v sume 1,20 € na jedno jedlo.

     Príspevok zákonného zástupcu žiaka za jedno odobraté jedlo tak predstavuje sumu:

     • žiak I. stupňa  -   0,01 €,
     • žiak II. stupňa -  0,10 €.
     1. Doplatok na stravné bude realizovaný  jednou platbou na celý školský rok:
     • žiak I. stupňa  -   2,00 €,
     • žiak II. stupňa -   20,00  €.
     1. Pokyny k platbe stravného

     Platbu je možné uhradiť na účet č. SK82 5600 0000 0032 4927 9004, alebo poštovou poukážkou, ktorú dostanete u vedúcej školskej jedálne.

      

     1. Vratná kaucia

     Zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť náklady na celý obed v prípade:

     • ak žiakovi nevznikol nárok na obed (nezúčastnil sa vyučovania) a riadne sa z obeda v stanovenom čase neodhlásil,
     • ak žiakovi vznikol nárok na obed (zúčastnil sa vyučovania), ale obed nebol odobratý, ani odhlásený.

     Z uvedeného dôvodu je zákonný zástupca povinný vopred zložiť kauciu vo výške 20,00 €. Za každý neodhlásený obed bude z kaucie strhnutá suma vo výške poplatku za jeden obed.

     Vratnú kauciu je zákonný zástupca žiaka povinný uhradiť v hotovosti u vedúcej ŠJ najneskôr do troch dní od podpísania zápisného lístka na stravovanie.

     1. V prípade, že suma kaucie klesne počas roka na sumu 5,00 €, zákonný zástupca bude e-mailom vyzvaný na doplnenie do pôvodnej sumy. Ak ju nedoplní, stravovanie nebude žiakovi umožnené.

      

      

      

      

      

     Článok 5

     Odhlasovanie žiakov z obeda

      

     1. Žiak, resp. zákonný zástupca, je povinný odhlásiť žiaka z dotovaného obeda deň vopred, vo výnimočných prípadoch v aktuálny deň do 7.30 h:
     • osobne u vedúcej ŠJ alebo kuchárky,
     • telefonicky na t.č. 0905/100 445 v čase od 6.30 do 10.30 h (neskôr len SMS),
     • e-mailom: martina.schneiderova@zszv.sk
     • cez aplikáciu na www.zszahorskaves.sk
     1. Pri organizovaných školských akciách, počas ktorých nebude možné obed odobrať, zodpovedný pedagogický zamestnanec odhlási žiakov hromadne z obeda.
     2. Na konci školského roka vykoná školská jedáleň vyúčtovanie a preplatky za stravné a kauciu vráti na požiadanie zákonnému zástupcovi na účet. V opačnom prípade sa preplatky prenesú do ďalšieho školského roka.

      

     Článok 6

     Záverečné ustanovenia

      

     1. S internou smernicou č. 6/2019 o poskytovaní stravovacích služieb musia byť oboznámení všetci zamestnanci školy a v primeranej miere všetci stravníci, zákonní zástupcovia žiakov a osoby, ktorých sa to týka.
     2. Interná smernica je prístupná v písomnej forme v školskej jedálni, v elektronickej  forme na webovej stránke školy.
     3. Táto interná smernica nadobúda účinnosť dňa 1.9.2019.
     4. Táto smernica je súčasťou vnútorného kontrolného systému organizácie a podlieha aktualizácii podľa potrieb účtovnej jednotky.
     5. Ustanovením tejto smernice sú povinní riadiť sa všetci zamestnanci organizácie.

      

      

      

                                                                                        PaedDr. Ivica Pupiková

                                                                                             riaditeľka školy

      

     Záhorská Ves 30.8.2019                      

      

      

      

    • viac
    • Informácie pre stravníkov školskej jedálne

    • 16.06.2020 08:16
    •  

     Dodatok č. 8 k VZN obce č. 3/2008 a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves

     - § 5  Školská jedáleň pri základnej škole


     ods. 2 "Príspevok na nákup potravín na jeden obed pre žiaka I. stupňa školy 1,21 € a pre žiaka II. stupňa základnej školy 1,30 € - tretie finančné pásmo nákladov na nákup potravín"

     ods. 3 "Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov /zamestnanci školy a cudzí stravníci/ v školskej jedálni obce Záhorská Ves sa skladá z príspevku na nákup potravín na jeden obed podľa tretieho finančného pásma pre stravníkov od 15-18/19 rokov 1,41 e a režijných nákladov na výrobu jedál 1,19 € /spolu cena obeda 2,60 €/.

     a dopĺňa sa :
     ods. 5

     "Stanovuje sa zábezpeka vo výške 20,00 €, ktorá musí byť uhradená v hotovosti do pokladne školskej jedálne najneskôr v stanovenej lehote do 3 dní od podpísania zápisného lístka do školskej jedálne. Zo zábezpeky bude vykonávané vyúčtovanie ku koncu školského roka a zvyšná čiastka bude vrátená najneskôr do 15 dní po skončení príslušného školského roka. V prípade, že sa zábezpeka  minie na úhradu záväzkov pred skončením školského roka, môže jedáleň požadovať o ďalšiu úhradu rovnakou formou."

     Tento dodatok bol schválený uznesením č. 65/2019 zo dňa 25.6.2019 a nadobúda účinnosť od 1.9.2019.

     Dodatok č. 9 k VZN obce 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves

     VZN obce sa mení a dopĺňa:
     § 5 ods. 5

     Zákonný zástupca žiaka úhrádza okrem príspevku podľa § 5 ods. 2 aj príspevok na režijné náklady na stravovanie vo výške 0,50 € pre žiaka 1. stupňa a 0,55 € pre žiaka 2. stupňa na jedno hlavné jedlo.  Dodatok nadobúda účinnosť od februára 2020.


      

      POKYNY PRE STRAVNÍKOV NA ŠKOLSKÝ ROK  2020/2021


     V našej ŠJ poskytujeme stravu pre:

     • žiakov   I. stupňa – obed
     • žiakov  II .stupňa – obed
     • dospelých stravníkov  - zamestnanci  ZŠ – obed
     • cudzích stravníkov – obed

     Poplatok za jeden obed :
     ročníky   1. - 4.           1,21 €
     ročníky    5. - 9           1,30 €
     zamestnanci               1,17 €
     cudzí     stravníci:        2,60 €

     Od 1. septembra 2019 poskytuje štát dotáciu na jeden obed  pre dieťa vo výške 1,20 €. Rozdiel medzi dotáciou a výškou poplatku je rodič povinný uhradiť jednorazovou platbou. Platba vo výške 2,00 € pre žiaka 1. stupňa a 20,00 € pre žiaka druhého stupňa môže byť uhradená poštovou poukážkou alebo platbou na účet číslo: SK82 5600 0032 4927 9004.

     Podmienkou na vyplatenie dotácie je prítomnosť žiaka na vyučovaní. Preto je rodič povinný svoje  dieťa zo stravy odhlásiť deň vopred, v prípade náhleho ochorenia najneskôr do 7.30 h ráno. Odhlásenie je možné urobiť telefonicky na t.č. 0905/100 445v čase od 6.30 - 10.30 h. Po tomto čase len SMS alebo e-mailom na martina.schneiderova@zszv.sk, prípadne cez aplikáciu na www.zszahorskaves.sk.  Odhlásiť z obeda treba v školskej jedálni, nie u vyučujúceho.

     V prípade, že si rodič nesplní svoju povinnosť a dieťa zo stravy neodhlási, dotácia nebude uznaná a rodič musí obed uhradiť v plnej výške. Aby sa predišlo vzniku nedoplatkov, musí rodič uhradiť zálohu vo výške 20,00 € na jedno dieťa. Z tejto sumy sa budú uhrádzať neodhlásené obedy.  Zálohu je potrebné uhradiť v hotovosti u vedúcej ŠJ, rodič obdrží doklad o zaplatení. V prípade vyčerpania zálohy budeme požadovať ďalšiu platbu. Nevyčerpaná záloha bude rodičovi vrátená na koci školského roka, prípadne prenesená do nasledujúceho.

     Platbu za stravné a zálohu je rodič povinný uhradiť do 3 dní od podpísania zápisného lístka.  Stravovanie bude umožnené až po úhrade obidvoch platieb.

      
      
    • viac