• Nadpis

    •      

     Profil verejného obstarávateľa

     Základná škola v Záhorskej Vsi, Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves, je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“).

     V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní Základná škola, Hlavná 31, Záhorská Ves zriaďuje  na internetovej stránke svoj „Profil  verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t. j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečuje riaditeľka ZŠ, tajomníčka ZŠ a vedúca ŠJ v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostatní vedúci zamestnanci ZŠ najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

      

     Škola má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:

     IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

     Verejný obstarávateľ: Základná  škola

     Sídlo: Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves

     IČO: 31817068

     DIČ: 2021672697

     Štatutárny zástupca: PaedDr. Ivica Pupiková

     e-mail: ivica.pupikova@zszv.sk

     tel.: 034 7780288

      

     Smernica o VO od 1.6.2017:

     SMERNICA_o_VO.docx