• Nadpis

    • Základná škola Záhorská Ves, Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves

     Úspechy a aktivity 2014/2015

     • všetky súťaže uvádzame na úrovni obvodných, okresných a celoslovenských kôl, školských súťaží je veľké množstvo,

      

     1. vedomostné :      Matematický klokan

     Daj si čas – televízna populárno-vedomostná súťaž v RTVS – zvíťazili sme,

     Šachový turnaj na úrovni okresu,

     Hviezdoslavov Kubín – Zúbkove pramene (prednes poézie a prózy): obvodné kolo – zo 4 súťažiacich z našej školy nasledovné umiestnenie: 1. miesto, 3. miesto, Čestné uznanie, okresné kolo – Čestné uznanie,

     Čitateľský oriešok (čítanie s porozumením + výtvarné spracovanie príbehu) – na celoslovenskej úrovni úspešné 4 práce z 1. stupňa,

     Európa v škole – na úrovni okresného kola ocenených 6 literárnych a multimediálnych prác, 4 práce – postup do celoslovenského kola,

     Šaliansky Maťko (prednes slovenskej povesti) – 2. miesto v okresnom kole,

     Všetkovedko – na celoslovenskej úrovni získanie titulov – Všetkovedko a Všetkovedkov učeň,

     Olympiáda v nemeckom jazyku – 2. miesto na úrovni okresného kola,

     Olympiáda v anglickom jazyku – úspešný riešiteľ na úrovni okresného kola,

     Olympiáda v slovenskom jazyku - úspešný riešiteľ na úrovni okresného kola,

     Súťaž vlastná literárna tvorba – celoslovenská úroveň: Škultétyho rečňovanky, Cena Andreja Chudobu,

     Vyučovanie anglického jazyka zahraničnými lektormi,

     Projekt Interkulturálne vzdelávanie v nemeckom jazyku,

     Súťaž v informatike – iBobor na celoslovenskej úrovni.

      

     1. športové:            Turnaj vo futsale – 2. miesto v okresnom kole,

                                        Jednota futbal cup 2015 – 4. miesto v okresnom kole,

                                        Turnaj priateľstva vo futbale – organizátor ZŠ Záhorská Ves, hostia: základné školyz okolia, naša                                        škola: 2. a 4. miesto,

                                        Basketbalový turnaj,

                 McDonald´s Cup v malom futbale – 1. miesto v skupine + postup do   okresného kola,

                Lyžiarsky výcvik Skalka pri Kremnici,

                Vianočný futbalový turnaj,

                Florbalový turnaj,

                Cezpoľný beh na úrovni okresu.

      

     1. populárno-vedomostné:    Stretnutie s Andersenom,

      Očová – výchovný koncert,

     Škola v prírode Homôlka,

     Maškarný ples,

     Valentínska pošta,

     divadelné predstavenie Princezná so zlatou hviezdou,

     divad. predstavenie v DPOH v Bratislave: Tri   prasiatka,

     exkurzia v ZOO Bratislava,

     Workshop o animovaných filmoch, Kultúrní domeček Malacky,

     Múzeum Michala Tillnera, Malacky,

     Vianočný piškvorkový turnaj,

     Európske Vianoce – výchovný koncert,

     Testovanie 5-2014,

     Testovanie 4-2015,

     Komparo – skúšobné testovanie,

     Cirkusové predstavenie Jacko,

     Exkurzia: Mohyla M.R. Štefánika, Bradlo,

     Posedenie so starými rodičmi,

     Pantomíma Supermarket,

     divadelné predstavenie Žihadlo,

     Letný tábor – Skalka pri Kremnici, v spolupráci s miestnym pánom farárom.

      

     1. environmentalistika, zdravý životný štýl:

                                                                           Deň jablka,

                                                                           Deň mlieka,

                                                                           Deň vody,

                                                                           Deň Zeme,

                                                                           Zázraky z odpadu - 1. miesto v okresnom kole,

                                                                           Zážitková ekovýchova – DAPHNE,

                                                                           Hravo ži zdravo – 2. miesto v krajskom kole,

                                                                           Týždeň zdravej výživy,

                                                                           Na skládky nie sme krátki! – blokové vyučovanie: Občianske združenie                                                                               TATRY,

                                                                           Projekt Recyklohry,

                                                                           Zdravé zúbky – prednáška, aktivity, demonštrácia

                                                                           Zber papiera – priebežne + 2x do roka nárazovo,

                                                                           Deň ústneho zdravia.

      

     1. ochrana zdravia, prevencia, bezpečnosť:

     Projekt PZ Gajary – Správaj sa normálne

     DOD Hasičský a záchranný zbor, Malacky

     Nebezpečenstvo drog – beseda,

     Cesta do tmy – divadelná inscenácia s protidrogovou tematikou, Kultúrní domeček Malacky,

     Finančná gramotnosť – blokové vyučovanie,

     Ochrana života a zdravia – blokové vyučovanie,

     Záchranná služba – demonštrácia záchranárskych prác – ZZS Bratislava,

     Hasičský a záchranný zbor Záhorská Ves – demonštrácia hasičských prác,

     Detský čin roka – účasť v detskej porote.

      

     1. spolupráca s obecným úradom, miestnymi organizáciami:

                                                Vítanie Mikuláša pred OÚ – kultúrny program,

                                                Deň matiek – kultúrny program,

                                                Mesiac úcty k starším - kultúrny program,

                                                Jeseň života – návšteva s kultúrnym programom a darčekmi: Mesiac úcty k starším, Vianoce,                                                Deň matiek,

                                                Spolupráca s MŠ – DOD, Vítanie jari, Zápis do 1. ročníka, Pasovanie škôlkarov za prvákov,

                                                Novoročný koncert v Kostole sv. Michala – kultúrny program,

                                               Stavanie máje – kultúrny program,

                                               Oslobodenie obce – kultúrny program,

                                               Spomienka na Ľudovíta Štúra – kultúrny program,

                                               Deň Zeme – čistenie obce,

                                               Čistička odpadových vôd v obci – exkurzia,

                                               Sami sebe – Jednota dôchodcov – kultúrny program,

                                               Deň vojnových veteránov – Jednota dôchodcov – kultúrny program,

                                               Výstava strašidelných tekvíc – DI Slniečko,

                                               Súťaž v streľbe Poľovnícke združenie Rozkvet,

                                               Hasičský a záchranný zbor Záhorská Ves – halová súťaž,

                                               Slovenská pošta – exkurzia.

     1. spolupráca s družobnými školami:

      

     Vítanie jari – Volkschule (VS) Angern, žiaci 1. stupňa,

     Vianočná Bratislava – stretnutie pedagógov ZŠ Záhorská Ves a VS Weikendorf,

     Technické múzeum, Schönbrunn Viedeň – žiaci 2. stupňa ZŠ Záhorská Ves a Hauptschule (HS) Gänserndorf,

     Skanzen v Rakúsku – stretnutie pedagógov,

     blokové vyučovanie,

     športové dopoludnie – VS Angern,

     futbalový turnaj Volksbank cup – VS Angern,

     stolno-tenisový turnaj – VS Angern.

      

      

     1. Doplňujúce informácie:

      

     • ŠKD: 6.45 – 16.30 h,
     • : Novinárik, čítanie s porozumením, florbal 1. a 2. stupeň, minifutbal 1. a 2. stupeň, pohybové hry, výtvarný krúžok 1. a 2. stupeň, hasičský, basketbalový, hravá nemčina, fotografický, šachový,
     • špeciálne triedy: 2 – 1. a 2. stupeň,
     • záškoláctvo: 1-2 žiaci, pohovor s rodičmi,
     • počet žiakov zo sociálne-znevýhodneného prostredia: 33, príspevky na stravu a učebné pomôcky, výtvarné potreby, športové potreby, príspevok na PZ,
     • prijímačky na SŠ: väčšina deviatakov umiestnená, z 12 žiakov IX.A triedy je 6 žiakov v hmotnej núdzi (HN), väčšina na SŠ prijatá, 2 žiaci v HN idú   na prijímacie pohovory na cirkevné gymnázium v Malackách,
     • športové úspechy školy predovšetkým vďaka žiakom zo sociálne- znevýhodneného prostredia, viď webová stránka školy: http://zszahorskaves.edupage.org/,
     • spolupráca s rakúskymi školami.

      

      

      

      

                                                                PaedDr. Ivica Pupiková

      

      

     Záhorská Ves 15.6.2015