Venujte 2% z dane vašim deťom! Ďakujeme!

Navigácia

O škole

Nová podstrana


"Teória zostane teóriou, pokiaľ neprikročíme k činu.
Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať."


                                                                   J.A. Komenský
 

                                                           
 

Základná škola Záhorská Ves

 

Zmienka o prvej škole za Rakúska-Uhorska je v Pamätnej knihe obce Uhorská Ves, kde sa píše, že v roku 1837 bola v obci zriadená rímsko-katolícka jednotriedna škola. V roku 1880 bola vystavaná Židovská škola. v Pamätnej knihe obce Uhorská Ves na strane 73 je uvedené:

 

„Na svätú Annu postihlo veľké nešťastie niektorých občanov. U Steinera 1880 požiar vypukol v oheň. Vietor preniesol oheň na protivnú stranu, kde padly v obeť požiaru všetky stodoly a domy až po rímsko-katolícku školu. Vietor sa náhle otočil a prehnal dravé plamene na druhú stranu, ktorá až po pôvodné miesto požiaru tiež vyhorela Židovská náboženská obec vystavila si židovskú školu. Veľkú zásluhu má na stavbe lekár Jozef Neuwirth.“

 

Pre väčší počet detí bola v roku 1886 pristavená ďalšia učebňa, čím vznikla dvojtriedna rímsko-katolícka škola. 10. augusta 1906 obecné zastupiteľstvo premenovalo obec na Magyarfalu (predtým Magyarfalva) a tak už prvého októbra 1907 mala dvojtriedna škola v našej obci Magyarfalu 240 školopovinných žiakov a dvoch učiteľov. Vyučovacím jazykom v školách bol jazyk maďarský.

 

Mnohí rodičia preto posielali svoje deti do rakúskeho Mannersdorfu, kde sa učili po nemecky. Po rozpade Rakúska-Uhorska táto možnosť nebola. Deti najskôr navštevovali židovskú školu, lenže tá bola príliš malá a preto sa vyučovalo v robotníckom dome, ktorý zapožičal riaditeľ cukrovaru pán Glass.

 

Prvým riaditeľom meštianskej školy v prvej Československej republike bol Ladislav Nemec, rodák z Prahy, v školskom roku 1920 – 1921 to bol Ján Nosek, tiež Čech. Učitelia boli taktiež českej národnosti.

 

Od roku 1919 do roku 1944 bola škola rímsko-katolícka. V Pamätnej knihe obce Uhorská Ves na strane 118 sa o škole v obci píše: „Z iniciatívy občianstva vzniká meštianská škola v Uhorskej Vsi. Obci už za maďarskej vlády bola natískaná štátna polgárka /meštianka/, ale pôsobením okol. lekára, dobrého slováka dr. Izáka bola nabidka odmietntá. Za prvého poprevratového rychtára obce roľníka Mateja Surovíča bolo sriadenie štát. mešť. školy v Uh. Vsi povolené. Škola bola otvorená počiatkom šk. r. 1991/1920. V Uh. Vsi nemala škola vôbec nič. Po dlhom jednaní povolilo riad. cukrovaru Max Löw-Beera dve miestnosti, určené pôvodne ako izby pre robotníctvo. Lavíc nebolo, teprv neskoršie boly dodané aké-také lavice od obce. Potrebné tabule a stoly boly dodané tiež neskoršie. V Uhorskej Vsi sa začalo jednať o stavbe školy ihneď po jej sriadení. Jednanie bolo veľmi obťažné, lebo sa nemohlo dosiahnuť shody o príspevku štátu a obce. Konečne si obec uvedomila, že rim.-kat. ľudová škola je veľmi zle umiestnená a preto žiadala, aby stavebný program bol rozšírený o miestnosti pre ľudovú školu. Toto opäť oddialilo konečné rozhodnutie o stavbe.!“

 

       Za riaditeľovania Jozefa Fohla r. 1921 – 1922, ktorý pochádzal z Jičína, vznikla snaha o výstavbu novej budovy školy. Najviac sa o to zaslúžili: riaditeľ J.Fohl, starostovia obce Ján Ozábal a potom Matej Surovič, ďalej páni Martin Balaďa a Sith. Návrh projektu vypracoval architekt Alois Mezour z Prahy. Staviteľom bol Jakub Vítek, v rokoch 1925 – 1926 Molota z Bratislavy. Budova bola postavená na pozemku grófa Pálfiho. Riaditeľovi školy Jozefovi Fohlovi bola odovzdaná 27. júna 1927 a niesla názov Masarykova štátna ľudová i meštianska škola. slávnostné otvorenie nového školského roka bolo 4. septembra 1927. V budove bola zriadená v rokoch 1927 – 1933 aj Obecná učňovská škola. V rokoch 1928 – 1938 tu boli: Štátna ľudová škola chlapčenská a Štátna ľudová škola dievčenská.

 

V Pamätnej knihe obec Uhorská Ves sa o otvorení novej školy píše: „Dňa 4. IX. za veľkej slávnosti a účasti hosťov zo širokého okolia bola odovzdaná svojmu účelu nová budova meštianskej školy. Z popredných hosťov treba zaznačiť meno ministra školstva a národnej osvety Dr. Ivana Dérera. Treba uviesť, že škola bola postavená na pozemku grófa Mikuláša Pálfiho. Pozemok 1 ha darovala obec Uhorská Ves. Okrem toho obec platila poťahy k dovozu materiálu a navážku v čiastke 100.000 Kč. Ostatné trovy s výstavkou školy hradil štát obnosom 2,380.000 Kč. Budova je dvojposchodová so suterénom, kde sú dielne, kuchyňa a kúpeľňa. Učební je desať, kresliareň, kabinety, riaditeľňa, zborovňa a veľká telocvičňa. Vnútorné zariadenie okrem telocvičného náradia opatril štát. Školský dvor meria 13 a.“

 

Budova slúži svojmu účelu dodnes. 

Na riaditeľskom poste v minulosti pôsobili: Karol Žák, Ján Pätoprstý, František Pekár, Anna Bajová, Jarmila Kavická, Anastázia Šimková. K rozvoju školy výrazne prispela pani Ľudmila Homerová, ktorá dlhé roky pôsobila ako zástupkyňa riaditeľa školy. Výraznými pedagogickými osobnosťami v histórii školy boli: pani učiteľka Vlasta Bartalská, ktorá založila Divadelný súbor a nacvičila krásne divadelné predstavenia a pani učiteľka Anna Meňhárová, skúsená elementaristka a neskôr zástupkyňa riaditeľa školy.

Od školského roka 2013 – 2014 sa novou riaditeľkou základnej školy v obci stala PaedDr. Ivica Pupiková. Spoločne s ňou v škole pôsobí 18 pedagógov, ktorí vzdelávajú dovedna 182 žiakov. Základná škola dosahuje skvelé výsledky v rámci mnohých regionálnych i celonárodných vedomostných súťaží. Vynikajú i v športových zápoleniach, čoho svedkom je množstvo trofejí a pohárov, ktoré sa nachádzajú vo vitríne úspechov. Jej žiaci spoločne s pedagogickým zborom udržiavajú cezhraničnú spoluprácu s partnerskými školami z neďalekého Rakúska prostredníctvom medzinárodných projektov. V súčasnosti okrem žiakov 1. až 9. ročníka navštevujú miestnu základnú školu aj žiaci špeciálnej triedy zo Zuzanky. Školu navštevujú aj deti zo susedných obcí Suchohrad a Vysoká pri Morave.

         Škola rastie nie len do krásy, ale aj do veľkosti, čo sa týka počtu žiakov. V priebehu predchádzajúcich troch rokov počet žiakov vzrástol zo 147 na 182.

Vzdelávacia inštitúcia prechádza neustálou modernizáciu: rekonštrukcia telocvične s úsporným LED - osvetlením, rekonštrukcia kotolne, renovácia dobových dverí, učebne s novým nábytkom, podlahami, školskými tabuľami, moderné didaktické pomôcky, renovácia preliezok, zavedenie káblového internetu, vybudovanie ihriska - futbalové, tenisové, volejbalové, petang, vŕtaná studňa, revitalizácia školského dvora, vybudovanie kuchynky v špeciálnej triede, vybudovanie učebne techniky, nové telocvičné náradie, úprava školského dvora na pozemky pre vyučovanie techniky. Pri ZŠ pôsobí školská jedáleň, ktorá prešla rozsiahlou modernizáciou. ŠJ pri ZŠ poskytuje chutné stravovanie nie len pre žiakov a pedagógov školy, ale aj pre starších občanov našej obce.

Základná škola sa zapája aj do rôznych projektov jednotlivých subjektov, a tak získava finančné i materiálne prostriedky na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, napr.: Úrad vlády SR, Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia Volkswagen Slovakia, Recyklohry, Smietko, Modrá škola, Zelená škola, Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých. Taktiež šikovnosť žiakov a zodpovedný prístup učiteľov sa prejavuje v rôznych vedomostných  a športových súťažiach, a to: Čitateľský oriešok, Detský čin roka, English Project Weeks, Európa v škole, Všetkovedko, Olympijské festivaly Slovenska, Hovorme o jedle, Zúbkove pramene, Šaliansky Maťko, Matematický klokan, Daj si čas - TV súťaž, DAPHNE, Finančná gramotnosť, Čitateľská gramotnosť, Literárna Senica Ladislava Novomeského, i-Bobor, Hravo ži zdravo, Pytagoriáda, Komparo, futbalové turnaje: McDonald cup, Jednota cup, Coca Cola cup, predmetové olympiády.

Všetci pedagógovia a zamestnanci školy sa pod vedením pani riaditeľky PaedDr. Ivice Pupikovej usilujú, aby sa Základná škola v Záhorskej Vsi stala modernou vzdelávacou inštitúciou a zároveň si udržala atmosféru rodinnej spolupráce žiakov, učiteľov a rodičov.

 

Bližšie informácie o miestnej základnej škole môžete nájsť na jej domovskej webovej stránke https://zszahorskaves.edupage.org/

 

 

Pohľad na miestnu základnú školu očami súčasnej riaditeľky školy PaedDr. Ivice Pupikovej:   

 

Základná škola v Záhorskej Vsi rastie v modernú inštitúciu s príjemným prostredím a fundovanými učiteľmi. Naša škola je plnoorganizovaná, poskytuje žiakom základné vzdelanie, pripravuje ich na ďalšie štúdium. Svojím prístupom a úsilím budujeme školu rodinného typu a  žiakom poskytujeme vzdelávanie všestranného zamerania s využitím najnovších informačno - komunikačných technológií.

Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníka na I. stupni ZŠ. Nemecký jazyk sa vyučuje podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu od 7. ročníka. V rámci prehlbovania čitateľskej gramotnosti sme zaviedli nový vyučovací predmet: dramatická výchova. V škole pracuje množstvo záujmových útvarov: futbalový, hasičský, šachový, stolnotenisový, florbal, výtvarný, novinárik, hravá nemčina, hravá matematika, športové hry, basketbalový, čítanie s porozumením, dramatický, spevácky, hra   na flaute, poznávame prírodu, literárny, kinball. Pri ZŠ pracuje Školský klub detí. Súčasťou školy je aj školská jedáleň. Každoročne sa v škole organizujú rôzne akcie (besiedky, súťaže, zbery, divadelné predstavenia, výchovné koncerty, futbalové turnaje).

Našou najväčšou spokojnosťou je, ak žiaci chodia do školy s radosťou a to je vďaka obetavej práce pedagógov. Nesmierne si vážim ich prácu, ich oduševnenie, trpezlivosť a láskavosť. Na tvárach našich detí vidno, ako svojich učiteľov ľúbia, ako si ich vážia, lebo to, čo robia, robia s úprimným vedomím svojich žiakov naučiť, vychovať a pripraviť ich do života. Výborné výsledky, ktoré so svojimi žiakmi dosahujú, sú toho dôkazom. Viem, že nie každé dieťa je ľahko vzdelávateľné, ale pedagóg to vie a hľadá v čom sa môže žiak najlepšie realizovať a zažiť pocit úspechu, následne vďaky, pochvaly a ocenenia. Za toto všetko patrí všetkým učiteľom ďakujem! 

september 2016

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Záhorská Ves
  Hlavná 143/31, 900 65 Záhorská Ves
 • 034/7780288;
  PaedDr. Ivica Pupiková, riaditeľka školy:
  0907 701 659, ivica.pupikova@zszv.sk
  Pavlína Janotková, zástupkyňa riaditeľky školy:
  0905 309 900, pavlina.janotkova@zszv.sk
  Veronika Šimkovičová, vedúca ŠKD:
  0908 730 598, veronika.simkovicova@zszv.sk
  Martina Schneiderová, vedúca ŠJ:
  0905 100 445, martina.schneiderova@zszv.sk

Fotogaléria