• ŠKD

    • Informácie ŠKD

      

     ŠKD je súčasťou ZŠ v Záhorskej Vsi.

      

     Žiaci sú prijímaní  na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

     Odhlásenie dieťaťa je možné písomnou žiadosťou zákonného zástupcu.

      

     Podľa §114 zákona č. 245/2008  Z. z.  prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí na žiaka mesačne 10 €. Príspevok sa uhrádza vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

     Pri neuhradení poplatku môže byť žiak vylúčený zo školského klubu riaditeľom školy.

     Príspevok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v klube. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

      

     Škola zabezpečuje výtvarný a pracovný materiál, hygienické potreby, denný pitný režim. Okrem spomínaného v školskom roku 2013/2014 bol zakúpený nový nábytok, koberec, spoločenské hry, športové potreby.

      

     Žiaci odchádzajú domov len na základe  písomnej žiadosti zákonného zástupcu, alebo tak, ako je uvedené v žiadosti o prijatie do ŠKD, nie na základe telefonického hovoru.

      

     Režim dňa v ŠKD:

      

     6.45 – 7.45 h       -  príchod žiakov do ŠKD

     11.35 – 12.30     -  oddychová činnosť, spoločenské hry, voľné kreslenie

     12.35 – 13.15     -  príprava na obed, samotný obed

     13.20 – 13. 40    -  komunita: rozprávanie sa s deťmi

     13.45 – 14.15     -  záujmová činnosť (spoločensko-vedná, esteticko-výchovná, pracovno-technická, športovo-branná...)

     14.20 – 15.00     -  pobyt vonku ( ak to dovolí počasie)

     15.00                  -  príprava na vyučovanie

      

      

     Vychovávateľka môže meniť jednotlivé zložky denného režimu  podľa individuálnych potrieb detí.

     Za mobily a iné cenné predmety nezodpovedáme, nakoľko tieto sú podľa Školského poriadku nosiť do školy zakázané

      

      

     Interná smernica o príchode a odchode detí z ŠKD pri ZŠ v Záhorskej Vsi

      

     Článok 1

     Úvodné ustanovenie

     Riaditeľka Základnej školy, Hlavná 31, 900 65 Záhorská Ves vydáva v súlade     so Zákonom č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe vyhlášky č. 306/ 2009 Z. z. o školskom klube detí Internú smernicu o príchode a odchode detí z ŠKD.

      

     Článok 2

     Príchod a odchod detí z ŠKD

     1. Zákonný zástupca dieťaťa písomne informuje, ktorým osobám dieťa možno vydať, nie na základe telefonátu.
     2. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prihláseného na dochádzku do ŠKD, spôsob a čas odchodu domov, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD, uvedie zákonný zástupca na zápisnom lístku. Je to uvedené aj v osobnom spise dieťaťa.
     3. Všetky zmeny o čase a spôsobe odchodu dieťaťa uvedie zákonný zástupca písomne, na základe čoho je zmena zaznamenaná aj v osobnom spise dieťaťa.
     4. Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť aj odhlásiť z ŠKD 3 dni pred ukončením mesiaca a  to písomne. Formou žiadosti o prihlásenie a odhlásenie, ktorú poskytne vychovávateľ.
     5. Dieťa nemôže svojvoľne opustiť ŠKD.
     6. Deti prichádzajú do ŠKD od 6. 45 h. Vychovávateľ je zodpovedný za deti  po prevzatí od rodičov.
     7. O 7.40 h vychovávateľ odvádza deti z ŠKD do tried, kde čaká na dozor konajúceho pedagóga.
     8. Po vyučovaní, zabezpečuje prechod detí do ŠKD učiteľ, ktorý mal poslednú vyučovaciu hodinu.
     9. Vychovávateľ nie je zodpovedný po vyučovaní za deti, ktoré nenavštevujú ŠKD.
     10. Vychovávateľ nezodpovedá za deti, ktoré navštevujú ZUŠ. Za presun detí je zodpovedný rodič.
     11. Za presun detí na krúžok a z krúžku v rámci školy je zodpovedný učiteľ daného krúžku.
     12. Deti, ktoré chodia do ŠKD, sa presúvajú do jedálne a z jedálne pod vedením vychovávateľa, učiteľa disciplinovane a organizovane. Deti, ktoré majú viac hodín, odvedie po vyučovaní do jedálne učiteľ z poslednej vyučovacej hodiny, v jedálni za deti zodpovedá dozor konajúci pedagóg, ktorý ich privádza aj do ŠKD.
     13.  Za presun detí z ŠKD na školský dvor, do dolnej triedy zodpovedá vychovávateľ .
     14.  Pri vychádzke, výlete alebo inom podujatí organizovanom ŠKD mimo areálu školy zodpovedá za dieťa vychovávateľ .
     15.  Deti odchádzajú domov do 16.30 h. Po prevzatí dieťaťa rodičom vychovávateľ za dieťa nezodpovedá.

      

      

      

     Článok 3

     Záverečné ustanovenie

     1. S Internou smernicou o príchode a odchode detí z ŠKD pri ZŠ v Záhorskej Vsi musia byť oboznámení všetci pedagogickí a odborní zamestnanci.
     2. Zmeny a doplnenia tejto internej smernice prerokúva a navrhuje riaditeľovi školy na schválenie pedagogická rada.
     3. Interná smernica bola prerokovaná pedagogickou radou školy a schválená riaditeľom školy dňa: 24.8.2017
     4. Táto interná smernica je zverejnená v riaditeľni školy, v zborovni školy a na web stránke školy.

     Interná smernica nadobudla účinnosť dňa: 4.9.2017

     Poriadok ŠKD

      

     1. O prijímaní žiakov do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy na základe riadne vyplneného zápisného lístka.
     2. Do ŠKD prichádzajú žiaci hneď po skončení vyučovania, prípadne záujmovej činnosti v sprievode vyučujúceho poslednej vyučovacej hodiny, prípadne záujmovej činnosti.
     3. Svoj odev a tašky si ukladajú na vyhradené miesto.
     4. Opustiť miesto ŠKD bez dovolenia vychovávateľky nie je možné.
     5. Žiak je povinný riadiť sa pokynmi vychovávateľky a plniť stanovené úlohy.
     6. Čas vyhradený na vyučovanie musia všetci dodržiavať.
     7. Za hry, knihy a iné pomôcky v ŠKD zodpovedá kolektív žiakov, ktorým boli pridelené.
     8. Na obed prichádzajú žiaci v sprievode a pod dozorom učiteľa alebo vychovávateľa. Správajú sa disciplinovane, aby nedošlo k úrazu pri prechode do školskej jedálne.
     9. Pred obedom si každý žiak umyje ruky, pri obede dbá na všetky pravidlá spoločenského správania.
     10.  Dochádzka prihlásených žiakov do ŠKD je povinná. Každá neprítomnosť musí byť preto ospravedlnená jedným z rodičov chýbajúceho žiaka             ( písomne alebo ústne).
     11. Z vážnych dôvodov môže byť žiak uvoľnený zo ŠKD pred stanovenou hodinou na žiadosť zákonného zástupcu.
     12.  Každý žiak je povinný riadiť sa v ŠKD pravidlami školského poriadku.
     13.  Pri nedodržaní školského poriadku budú proti previnilcom vyvolané opatrenia.
     14. Používanie mobilných telefónov je v ŠKD zakázané.
     15. Ak žiak sústavne narušuje poriadok a činnosť ŠKD, je vychovávateľ povinný informovať rodičov a riaditeľa školy. Pri opakovanom porušovaní poriadku a činnosti ŠKD, môže byť žiak zo ŠKD vylúčený.
     16.  V školskom roku 2019 / 2020 budú otvorené dve oddelenia ŠKD.

      

                                                                                          PaedDr. Ivica Pupíková

                                                                                         riaditeľka školy