• Nová podstrana


    • "Teória zostane teóriou, pokiaľ neprikročíme k činu.
     Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať."


                                                                        J.A. Komenský
      

                                                                
      

     Základná škola Záhorská Ves

      

     Zmienka o prvej škole za Rakúska-Uhorska je v Pamätnej knihe obce Uhorská Ves, kde sa píše, že v roku 1837 bola v obci zriadená rímsko-katolícka jednotriedna škola. V roku 1880 bola vystavaná Židovská škola. v Pamätnej knihe obce Uhorská Ves na strane 73 je uvedené:

      

     „Na svätú Annu postihlo veľké nešťastie niektorých občanov. U Steinera 1880 požiar vypukol v oheň. Vietor preniesol oheň na protivnú stranu, kde padly v obeť požiaru všetky stodoly a domy až po rímsko-katolícku školu. Vietor sa náhle otočil a prehnal dravé plamene na druhú stranu, ktorá až po pôvodné miesto požiaru tiež vyhorela Židovská náboženská obec vystavila si židovskú školu. Veľkú zásluhu má na stavbe lekár Jozef Neuwirth.“

      

     Pre väčší počet detí bola v roku 1886 pristavená ďalšia učebňa, čím vznikla dvojtriedna rímsko-katolícka škola. 10. augusta 1906 obecné zastupiteľstvo premenovalo obec na Magyarfalu (predtým Magyarfalva) a tak už prvého októbra 1907 mala dvojtriedna škola v našej obci Magyarfalu 240 školopovinných žiakov a dvoch učiteľov. Vyučovacím jazykom v školách bol jazyk maďarský.

      

     Mnohí rodičia preto posielali svoje deti do rakúskeho Mannersdorfu, kde sa učili po nemecky. Po rozpade Rakúska-Uhorska táto možnosť nebola. Deti najskôr navštevovali židovskú školu, lenže tá bola príliš malá a preto sa vyučovalo v robotníckom dome, ktorý zapožičal riaditeľ cukrovaru pán Glass.

      

     Prvým riaditeľom meštianskej školy v prvej Československej republike bol Ladislav Nemec, rodák z Prahy, v školskom roku 1920 – 1921 to bol Ján Nosek, tiež Čech. Učitelia boli taktiež českej národnosti.

      

     Od roku 1919 do roku 1944 bola škola rímsko-katolícka. V Pamätnej knihe obce Uhorská Ves na strane 118 sa o škole v obci píše: „Z iniciatívy občianstva vzniká meštianská škola v Uhorskej Vsi. Obci už za maďarskej vlády bola natískaná štátna polgárka /meštianka/, ale pôsobením okol. lekára, dobrého slováka dr. Izáka bola nabidka odmietntá. Za prvého poprevratového rychtára obce roľníka Mateja Surovíča bolo sriadenie štát. mešť. školy v Uh. Vsi povolené. Škola bola otvorená počiatkom šk. r. 1991/1920. V Uh. Vsi nemala škola vôbec nič. Po dlhom jednaní povolilo riad. cukrovaru Max Löw-Beera dve miestnosti, určené pôvodne ako izby pre robotníctvo. Lavíc nebolo, teprv neskoršie boly dodané aké-také lavice od obce. Potrebné tabule a stoly boly dodané tiež neskoršie. V Uhorskej Vsi sa začalo jednať o stavbe školy ihneď po jej sriadení. Jednanie bolo veľmi obťažné, lebo sa nemohlo dosiahnuť shody o príspevku štátu a obce. Konečne si obec uvedomila, že rim.-kat. ľudová škola je veľmi zle umiestnená a preto žiadala, aby stavebný program bol rozšírený o miestnosti pre ľudovú školu. Toto opäť oddialilo konečné rozhodnutie o stavbe.!“

      

            Za riaditeľovania Jozefa Fohla r. 1921 – 1922, ktorý pochádzal z Jičína, vznikla snaha o výstavbu novej budovy školy. Najviac sa o to zaslúžili: riaditeľ J.Fohl, starostovia obce Ján Ozábal a potom Matej Surovič, ďalej páni Martin Balaďa a Sith. Návrh projektu vypracoval architekt Alois Mezour z Prahy. Staviteľom bol Jakub Vítek, v rokoch 1925 – 1926 Molota z Bratislavy. Budova bola postavená na pozemku grófa Pálfiho. Riaditeľovi školy Jozefovi Fohlovi bola odovzdaná 27. júna 1927 a niesla názov Masarykova štátna ľudová i meštianska škola. slávnostné otvorenie nového školského roka bolo 4. septembra 1927. V budove bola zriadená v rokoch 1927 – 1933 aj Obecná učňovská škola. V rokoch 1928 – 1938 tu boli: Štátna ľudová škola chlapčenská a Štátna ľudová škola dievčenská.

      

     V Pamätnej knihe obec Uhorská Ves sa o otvorení novej školy píše: „Dňa 4. IX. za veľkej slávnosti a účasti hosťov zo širokého okolia bola odovzdaná svojmu účelu nová budova meštianskej školy. Z popredných hosťov treba zaznačiť meno ministra školstva a národnej osvety Dr. Ivana Dérera. Treba uviesť, že škola bola postavená na pozemku grófa Mikuláša Pálfiho. Pozemok 1 ha darovala obec Uhorská Ves. Okrem toho obec platila poťahy k dovozu materiálu a navážku v čiastke 100.000 Kč. Ostatné trovy s výstavkou školy hradil štát obnosom 2,380.000 Kč. Budova je dvojposchodová so suterénom, kde sú dielne, kuchyňa a kúpeľňa. Učební je desať, kresliareň, kabinety, riaditeľňa, zborovňa a veľká telocvičňa. Vnútorné zariadenie okrem telocvičného náradia opatril štát. Školský dvor meria 13 a.“

      

     Budova slúži svojmu účelu dodnes. 

     Na riaditeľskom poste v minulosti pôsobili: Karol Žák, Ján Pätoprstý, František Pekár, Anna Bajová, Jarmila Kavická, Anastázia Šimková. K rozvoju školy výrazne prispela pani Ľudmila Homerová, ktorá dlhé roky pôsobila ako zástupkyňa riaditeľa školy. Výraznými pedagogickými osobnosťami v histórii školy boli: pani učiteľka Vlasta Bartalská, ktorá založila Divadelný súbor a nacvičila krásne divadelné predstavenia a pani učiteľka Anna Meňhárová, skúsená elementaristka a neskôr zástupkyňa riaditeľa školy.

     Od školského roka 2013 – 2014 sa novou riaditeľkou základnej školy v obci stala PaedDr. Ivica Pupiková. Spoločne s ňou v škole pôsobí 18 pedagógov, ktorí vzdelávajú dovedna 182 žiakov. Základná škola dosahuje skvelé výsledky v rámci mnohých regionálnych i celonárodných vedomostných súťaží. Vynikajú i v športových zápoleniach, čoho svedkom je množstvo trofejí a pohárov, ktoré sa nachádzajú vo vitríne úspechov. Jej žiaci spoločne s pedagogickým zborom udržiavajú cezhraničnú spoluprácu s partnerskými školami z neďalekého Rakúska prostredníctvom medzinárodných projektov. V súčasnosti okrem žiakov 1. až 9. ročníka navštevujú miestnu základnú školu aj žiaci špeciálnej triedy zo Zuzanky. Školu navštevujú aj deti zo susedných obcí Suchohrad a Vysoká pri Morave.

              Škola rastie nie len do krásy, ale aj do veľkosti, čo sa týka počtu žiakov. V priebehu predchádzajúcich troch rokov počet žiakov vzrástol zo 147 na 182.

     Vzdelávacia inštitúcia prechádza neustálou modernizáciu: rekonštrukcia telocvične s úsporným LED - osvetlením, rekonštrukcia kotolne, renovácia dobových dverí, učebne s novým nábytkom, podlahami, školskými tabuľami, moderné didaktické pomôcky, renovácia preliezok, zavedenie káblového internetu, vybudovanie ihriska - futbalové, tenisové, volejbalové, petang, vŕtaná studňa, revitalizácia školského dvora, vybudovanie kuchynky v špeciálnej triede, vybudovanie učebne techniky, nové telocvičné náradie, úprava školského dvora na pozemky pre vyučovanie techniky. Pri ZŠ pôsobí školská jedáleň, ktorá prešla rozsiahlou modernizáciou. ŠJ pri ZŠ poskytuje chutné stravovanie nie len pre žiakov a pedagógov školy, ale aj pre starších občanov našej obce.

     Základná škola sa zapája aj do rôznych projektov jednotlivých subjektov, a tak získava finančné i materiálne prostriedky na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, napr.: Úrad vlády SR, Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia Volkswagen Slovakia, Recyklohry, Smietko, Modrá škola, Zelená škola, Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých. Taktiež šikovnosť žiakov a zodpovedný prístup učiteľov sa prejavuje v rôznych vedomostných  a športových súťažiach, a to: Čitateľský oriešok, Detský čin roka, English Project Weeks, Európa v škole, Všetkovedko, Olympijské festivaly Slovenska, Hovorme o jedle, Zúbkove pramene, Šaliansky Maťko, Matematický klokan, Daj si čas - TV súťaž, DAPHNE, Finančná gramotnosť, Čitateľská gramotnosť, Literárna Senica Ladislava Novomeského, i-Bobor, Hravo ži zdravo, Pytagoriáda, Komparo, futbalové turnaje: McDonald cup, Jednota cup, Coca Cola cup, predmetové olympiády.

     Všetci pedagógovia a zamestnanci školy sa pod vedením pani riaditeľky PaedDr. Ivice Pupikovej usilujú, aby sa Základná škola v Záhorskej Vsi stala modernou vzdelávacou inštitúciou a zároveň si udržala atmosféru rodinnej spolupráce žiakov, učiteľov a rodičov.

      

     Bližšie informácie o miestnej základnej škole môžete nájsť na jej domovskej webovej stránke https://zszahorskaves.edupage.org/

      

      

     Pohľad na miestnu základnú školu očami súčasnej riaditeľky školy PaedDr. Ivice Pupikovej:   

      

     Základná škola v Záhorskej Vsi rastie v modernú inštitúciu s príjemným prostredím a fundovanými učiteľmi. Naša škola je plnoorganizovaná, poskytuje žiakom základné vzdelanie, pripravuje ich na ďalšie štúdium. Svojím prístupom a úsilím budujeme školu rodinného typu a  žiakom poskytujeme vzdelávanie všestranného zamerania s využitím najnovších informačno - komunikačných technológií.

     Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníka na I. stupni ZŠ. Nemecký jazyk sa vyučuje podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu od 7. ročníka. V rámci prehlbovania čitateľskej gramotnosti sme zaviedli nový vyučovací predmet: dramatická výchova. V škole pracuje množstvo záujmových útvarov: futbalový, hasičský, šachový, stolnotenisový, florbal, výtvarný, novinárik, hravá nemčina, hravá matematika, športové hry, basketbalový, čítanie s porozumením, dramatický, spevácky, hra   na flaute, poznávame prírodu, literárny, kinball. Pri ZŠ pracuje Školský klub detí. Súčasťou školy je aj školská jedáleň. Každoročne sa v škole organizujú rôzne akcie (besiedky, súťaže, zbery, divadelné predstavenia, výchovné koncerty, futbalové turnaje).

     Našou najväčšou spokojnosťou je, ak žiaci chodia do školy s radosťou a to je vďaka obetavej práce pedagógov. Nesmierne si vážim ich prácu, ich oduševnenie, trpezlivosť a láskavosť. Na tvárach našich detí vidno, ako svojich učiteľov ľúbia, ako si ich vážia, lebo to, čo robia, robia s úprimným vedomím svojich žiakov naučiť, vychovať a pripraviť ich do života. Výborné výsledky, ktoré so svojimi žiakmi dosahujú, sú toho dôkazom. Viem, že nie každé dieťa je ľahko vzdelávateľné, ale pedagóg to vie a hľadá v čom sa môže žiak najlepšie realizovať a zažiť pocit úspechu, následne vďaky, pochvaly a ocenenia. Za toto všetko patrí všetkým učiteľom ďakujem! 

     september 2016

      

      

     Práva dieťaťa

     Deklarácia práv dieťaťa

         

          Každý deň sa rodia deti. Deti narodené a žijúce na rôznych kontinentoch sa od seba líšia svojim menom, farbou pleti alebo jazykom, akým hovoria, no ani netušia koľko toho majú spoločného. 

          Sú to PRÁVA, ktoré sú pre všetky deti sveta jednotné. 

      

     Deklarácia práv dieťaťa bola prijatá OSN 20.XI.1959.

     https://zsstrelniky.edupage.org/global/pics/icons/People/cc_Community%20Help.gif 

     1. Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu, postavenia
          Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v tejto deklarácii. Na tieto práva majú nárok všetky deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, farby pleti, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového, spoločenského, alebo iného postavenia, či už dieťaťa samého alebo jeho rodiny.


     https://zsstrelniky.edupage.org/global/pics/icons/Actions/cc_all_software_is_current.gif
     2. Právo na zdravý duševný a telesný vývoj
     Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Pri prijímaní zákonov hlavným hľadiskom majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa.


     https://zsstrelniky.edupage.org/global/pics/icons/lang_sk/slovensky_znak2.gif
     3. Právo na meno a štátnu príslušnosť
     Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.


      

     https://zsstrelniky.edupage.org/global/pics/icons/Objects/c_folder_home.gif
      

     4. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby
     Dieťaťu sa majú dostať výhody sociálneho zabezpečenia. Má mať právo dospievať a vyvíjať sa v zdraví, preto treba jemu a jeho matke poskytovať zvláštnu starostlivosť a ochranu vrátane primeranej starostlivosti pred narodením a po ňom. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.


     https://zsstrelniky.edupage.org/global/pics/icons/Actions/nu_access.gif
     5. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí
     Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu                    a starostlivosť, akú vyžaduje jeho stav.


     https://zsstrelniky.edupage.org/global/pics/icons/Actions/nu_amor.gif
     6. Právo na lásku, porozumenie, starostlivosť
     Plný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vyžaduje lásku a porozumenie. Všade, kde je to možné, má vyrastať obklopené starostlivosťou a zodpovednosťou svojich rodičov a vždy v ovzduší lásky a mravnej a hmotnej istoty; s výnimkou mimoriadnych okolností sa dieťa v útlom veku nemá odlúčiť od matky. Má byť povinnosťou spoločnosti a úradov venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu, a tým, ktorým sa nedostáva primeraných prostriedkov na výživu. Je žiaduce, aby štát poskytoval finančnú a inú pomoc na výživu mnohodetným rodinám.


     https://zsstrelniky.edupage.org/global/pics/icons/Objects/nu_edu_miscellaneous.gif

     7. Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie
     Dieťa má nárok na vzdelávanie, ktoré má byť bezplatné a povinné, aspoň na základnom stupni. Má sa mu dostať vzdelania, ktoré zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne mu rovnaké možnosti rozvíjať svoje schopnosti, svoje vlastné názory a svoj zmysel pre mravnú a spoločenskú zodpovednosť, aby sa mohlo stať užitočným členom spoločnosti.
     Tí, čo sú zodpovední za vzdelávanie a výchovu dieťaťa, majú sa riadiť ozajstnými záujmami dieťaťa; túto zodpovednosť majú predovšetkým jeho rodičia. Dieťa má mať možnosti pre hru a zotavenie, ktoré majú sledovať tie isté zámery ako vzdelávanie; spoločnosť a úrady majú podporovať úsilie využívať toto právo.


     https://zsstrelniky.edupage.org/global/pics/icons/Other/c_yast_support.gif
     8. Právo na prednostnú ochranu a pomoc
     Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytne ochrana a pomoc.


     https://zsstrelniky.edupage.org/global/pics/icons/Actions/nu_important.gif
     9. Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním
     Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Nemá byť predmetom nijakého spôsobu obchodu. Dieťa sa nesmie zamestnávať pred dovŕšením primeraného minimálneho veku; v nijakom prípade mu nemožno dovoliť alebo ho nútiť, aby vykonávalo prácu alebo zamestnanie, ktoré je na úkor jeho zdravia alebo vzdelávania, alebo bráni jeho telesnému, duševnému alebo mravnému vývinu.


     https://zsstrelniky.edupage.org/global/pics/icons/Objects/c_browser.gif

     10. Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva
     Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie. Dieťa sa má vychovávať v duchu porozumenia, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí, aby si plne uvedomovalo, že má svoje sily a schopnosti venovať službe ostatným ľuďom.