• Vianočný pozdrav v Jeseni života
     • Vianočný pozdrav v Jeseni života

     •     S milým a veselým pozdravom zavítali naši prváci v predvianočnom čase do Jesene života, aby tetám zarecitovali a zaspievali o tom, aké veselé a zábavné môže byť vianočné pečenie a čakanie na Vianoce. Pridali niekoľko vianočných kolied, nechýbala ani Tichá noc, ku ktorej sa pridali babičky i tety opatrovateľky. Vianočné vystúpenie so spevom a tancom pričarovalo starkým na tváre úsmev, radosť a nenápadne z líca utretá slza prezrádzala dojatie a vďačnosť za pozornosť, ktorú im prváci venovali. Deti sa tešili, že môžu starké obdarovať svojimi malými darčekmi, nechýbali ani vrúcne objatia a pohladenia. Starké zas venovali deťom veselých snehuliačikov plných sladkostí. Zaželali si navzájom vianočnú pohodu, zdravie a spokojnosť.                                 Návštevami v Jeseni života pomáhame deťom odkrývať pravé ľudské hodnoty, rozdávať lásku,  dobro a úctu.

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • Vianočná pošta pre seniorov
     • Vianočná pošta pre seniorov

     • Opäť nám nežne klopú na dvere, prišli ticho, nenápadne. Áno, sú to Vianoce – čas radostí a prianí.

           Už druhý rok sme sa zapojili do projektu „Vianočná pošta pre seniorov“, ktorej iniciátorkou je pani učiteľka Ľubica Noščáková z Bratislavy. Je to výzva pre celé Slovensko. Myšlienkou tejto výzvy je urobiť radosť tým, ktorí sú v domovoch dôchodcov a nikoho už nemajú, ale napriek tomu stále čakajú.

           S deťmi na prvom stupni sme počas jedného týždňa vyrábali pozdravy. Deti dávali do svojej tvorby všetko – radosť, lásku, trpezlivosť, snahu a hlavne svoju kreativitu. Robili ich s radosťou a tešili sa, že práve ich pozdrav urobí niekomu radosť, práve v tak čarovnom období.

            Vianoce sa blížia už nečakanou rýchlosťou aj k nám všetkým, preto by som popriala všetkým starkým, aby dostali také krásne pozdravy, aké vyrobili naše deti  s láskou a dobrotou.

                                                                                                                                                                                          Krásne Vianoce všetkým!

      Veronika Šimkovičová

       

    • Oceňovanie žiakov
     • Oceňovanie žiakov

     •  

      Každý rok sa stalo už peknou tradíciou, oceňovanie žiakov za ich školské úspechy. Ocenení boli žiaci, ktorí sa zúčastnili školských kôl predmetových olympiád, školského kola "Šaliansky Maťko" a školského kola Matematickej Pytagoriády.

      Oceneným žiakom gratulujeme a zároveň ďakujeme pedagógom za ich prínosnú prácu s týmito žiakmi!

      Poďakovanie patrí aj firme Berto, ktorá poskytla sladké ceny pre žiakov.

      Fotoalbum

    • Vianočné prianie
     • Vianočné prianie

     • Pokojné a šťastím poprepletané vianočné sviatky želáme!

    • Matematická Pytagoriáda - školské kolo
     • Matematická Pytagoriáda - školské kolo

     • Zúčastnení žiaci:

       

      III.A  N. Mikulka, Z. Martinec, M. Sith, L. Strečanská

      IV.A  J.Danihel, N. Horváthová, V. Kňazeová -  úspešná  

      IV.B  T. Višváder, B. Šimkovič, J. Zvěřína

      V.A  F. Kňaze, M. Marguš, J. Temer – úspešný, M. Varga – úspešný 

      VI.A  V. Klasová, N. Neradová, V.Olejková, A. Šišulák, A. Tesárová, L. Zabojník  

      VII.A  V. Tesár, M. MiškerNíKOVá, N. Nerádová, N. Polák, J. Zvěřína

      VIII.A   V. Pavešicová  

      Úspešní riešitelia postupujú do okresného kola. 

       

      Ing. N. Nešev   

    • Vianočná besiedka a vianočné trhy
     • Vianočná besiedka a vianočné trhy

     • Krásne osvetleným chodníčkom lákala škola, všetkých rodičov, starých rodičov, príbuzných a priateľov, pozrieť sa na vianočné predstavenie detí. Zahájila ho naša pani riaditeľka PaedDr. Ivica Pupiková. Predstavenie bolo uvité z piesní, kolied divadielok a tančekov, ktoré všetky nacvičili naše šikovné deti so svojimi učiteľmi. Celým predstavením sprevádzali čertíci, ktorí chceli zrušiť Vianoce a anjelici, ktorí im v tom chceli zabrániť. Atmosféra bola srdečná a veselá. Predstavenie ukončila "Tichá noc" v podaní veľkého celoškolského zboru. Potom pani riaditeľka pozvala všetkých na vianočný punč a vianočné trhy.

      Ďakujeme všetkým zamestnancom základnej školy za prípravu  tohto už tradičného vianočného podujatia.

      Fotoalbum

    • Mikulášske doobedie
     • Mikulášske doobedie

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Záhorskej Vsi chce touto cestou poďakovať všetkým rodičom a sponzorom, ktorí prispeli k radostnej nálade všetkých našich žiakov počas mikulášskeho doobedia. Poďakovanie patrí týmto sponzorom:

      Firma Printing International, Ing. Jaroslav Slovák

      Firma Aplitec

      Firma Siloking

      Firma Frikas

      Firma Ockon

      COOP Jednota

      Pani Katka Búdová

      Manželia Radka a Martin Višvaderovci

      Pani Kvaššayová

      Ďakujeme!

      Fotoalbum

    • Šaliansky Maťko - školské kolo
     • Šaliansky Maťko - školské kolo

     • Keď sa v mestečku Šaľa v roku 1991 zrodila iniciatíva zorganizovať suťaž v prednese slovenských povestí, v kalendári bolo meno Matej a tak predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Šali MUDr. Svetozár Hikkel súťaž nazval podľa dátumu a miesta zrodu Šalianskym Maťkom. A keďže krátko pred týmto dátumom v matičiaroch ešte čerstvo rezonoval dátum narodenia významného slovenského spisovateľa a matičného činovníka, zakladateľa a prvého predsedu zahraničnej Matice slovenskej Jozefa Cígera Hronského, originálny názov súťaže s priliehavým prívlastkom bol na svete.

      Takto si viacerí spoločne s krstným otcom súťaže MUDr. Svetozárom Hikkelom spomínajú na počiatočnú myšlienku a začiatky povestnej a v súčasnosti už veľmi populárnej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Na našej škole sa súťaž v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko stala tradíciou. Ani jeden rok nemôže uplynúť bez toho, aby sa žiaci 2. až 7. ročníka nenaučili jednu povesť, nevyskúšali si recitátorské schopnosti pred triedou a tí najlepší potom postúpili do školského kola. Práve 5. decembra 2019 si víťazi triedneho kola zmerali svoje recitátorské schopnosti v troch kategóriách. Prvú kategóriu tvorili žiaci 2. a 3. ročníka, druhú žiaci 4. a 5. ročníka a tretiu tvorili žiaci 6. a 7. ročníka. Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách:

      I. kategória:

      1. miesto - Veronika Poláková, III. A

      2. miesto - Marko Alex Korych, III. A

      3. miesto - Emka Nespalová, II. A

       

      II. kategória:

      1. miesto - Jakub Justin Šimko, IV. A

      2. miesto - Viktória Kňazeová, IV. A

      3. miesto - Jaroslav Danihel, IV. A

       

      III. kategória:

      1. miesto - Lucia Nerádová, VII. A

      2. miesto - Adriana Tesárová, VI. A

      3. miesto - Nina Nerádová, VI. A

      Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

       

      Zuzana Doršicová

      Fotoalbum

    • Exkurzia do Prírodovedného múzea v Bratislave
     • Exkurzia do Prírodovedného múzea v Bratislave

     • V stredu 4. decembra sa žiaci 6. - 9. ročníka zúčastnili exkurzie v hlavnom meste našej republiky – Bratislave.Cieľom ich cesty bolo Prírodovedné múzeum a návšteva vianočných trhov v centre metropoly.

      Prírodovedné múzeum sa zameriava na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti živej a neživej prírody, najmä na území Slovenska. Svojimi zbierkami (cca 2,5 milióna zbierkových predmetov) sa zaraďuje medzi významné európske prírodovedné múzeá. Žiaci mali možnosť spoznať mineralogické zbierky zo slovenských a svetových lokalít a prostredníctvom skamenelín im pedagógovia priblížili geologickú minulosť Zeme. Zaujímavosťou pre našu školu bola výstava venovaná Milanovi Michalovi Harmancovi. Tento významný slovenský architekt sa okrem iného podieľal aj na výstavbe miestneho obecného úradu.

      Predvianočný čas je v Bratislave neodmysliteľne spájaný s rozžiarenými ulicami, vianočnými stromčekmi či stánkami plnými dobrôt a remeselných výrobkov. V podobnom duchu privítali trhy na Hviezdoslavovom a Hlavnom námestí aj našu skupinu. Okrem gastronómie mnohých potešili home-made výrobky a tradičné suveníry. Voňavé sviečky, kožušinové čapice a šály, ručne vyrobené drevené hračky, či knihy sa stali vhodnou príležitosťou na nákup vianočného darčeka.

      Mgr. Dávid Malík

    • Turnaj v stolnom tenise - úspech!
     • Turnaj v stolnom tenise - úspech!

     • Naši žiaci Juraj Zvěřina, Stanislav Pavešic a Dominik Šišulák sa zúčastnili stolnotenisového turnaja "Záhorácka školská liga" v ZŠ Jakubov. 

      Dominik Šišulák získal 1. miesto. Gratulujeme!