• Sme doma v akcii
     • Sme doma v akcii

     • Šimonko

      Sabrinka

      Emka

      Sofinka a Jakubko

      Emka s mamičkou

      Riško

      Filipko

      Martinko

      Emka

      Mário

      Karinka

      Emka

      Emka

      Šimonko

      Ninka Horváthová

      Matúško

      Matúško

      Riško

      Matúško

      Alžbetka alebo Vaneska?

      Ninka Nerádová - pokus z FYZ

      Ninka Nerádová - pokus z FYZ 

      Saška Noseková

      Saška Noseková

      Lucas Zábojník

    • Prihlasovanie na povinne voliteľné predmety: ETV a NBV
     • Prihlasovanie na povinne voliteľné predmety: ETV a NBV

     • Milí rodičia, upozorňujeme Vás na povinnosť prihlásiť žiaka na jeden povinne voliteľný predmet na budúci školský rok 2020/2021. Z dôvodu výnimočnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách bude prihlasovanie prebiehať online cez svoju edupage cez „Prihlasovanie“ a potom "Pridelené akcie na vyplnenie". Vybrať si môžete z náboženskej výchovy alebo etickej výchovy. Prihlasovať sa môžete do 29. mája 2020 do 12.00 h. Výber predmetu musia potvrdiť rodičia. Pripomíname, že prihlasovanie cez online je povinné pre žiakov 1. až 8. ročníka a po celý nasledujúci školský rok je nemenné.

      Mgr. Pavlína Janotková  

    • Galéria vďaky - výzva
     • Galéria vďaky - výzva

     • Milí žiaci, v mesiaci máj si pripomíname krásny sviatok Deň matiek, 15. mája - Medzinárodný deň rodiny, v mesiaci jún Deň otcov, 1. júna - Medzinárodný deň detí. Sú to sviatky, ktoré sú v tomto nezvyčajnom čase vysoko aktuálne. V tomto období sa Vaše byty, izby premenili na školské triedy, v ktorých sa učíte vďaka Vašej usilovnosti a vďaka pomoci Vašich mamičiek, ocinov a ostatných rodinných príslušníkov.

      Obraciame sa na Vás s prosbou o spoločné vytvorenie Galérie vďaky Vašim blízkym, ktorá bude umiestnená v oknách našej základnej školy. Fotografie v albume Sme doma svedčia o tom, že ste veľmi šikovní a kreatívni a Vašou úlohou je nakreslenie portrétov Vašich rodičov, príbuzných, čím by sa vyjadrila vďačnosť  najbližším za starostlivosť, podporu a pomoc.

      Portréty kreslite na výkres formátu A2 stojatý. Čisté výkresy si môžete vyzdvihnúť u pani vychovávateľky Zuzany Látal, ktorá býva na Poľnej ulici číslo 4, alebo jej môžete zavolať a pani vychovávateľka Vám výkres prinesie domov (0903 628 201). Hotový portrét doručte pani vychovávateľke a dostanete sladkú odmenu :)!

      Veľmi sa tešíme na Vaše výkresy, ktoré budú milým darčekom pre Vašu rodinu!

      PaedDr. Ivica Pupiková

    • 29.4. – Solidarita a spolupráca medzi generáciami
     • 29.4. – Solidarita a spolupráca medzi generáciami

     •  

      29. apríla sa koná Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami. Má za cieľ podporiť vzájomný rešpekt a záujem o život jednotlivých generácií občanov. Tento deň má upriamiť pozornosť verejnosti na život našich seniorov aj mladej generácie a ich vzťahov medzi nimi. Zapoj sa aj ty! Odfoť sa so svojimi starými rodičmi alebo nakresli obrázok ako im pomáhaš! Nemusia to byť len starí rodičia, ale aj susedia či známi starší spoluobčania. Práce budú zverejnené na stránke školy, ak ich pošleš do piatka 1.5.2020 na mail lenka.liscakova@zszv.sk

    • Deň Zeme - vyhodnotenie súťaže
     • Deň Zeme - vyhodnotenie súťaže

     •  

      Dňa 22. apríla si celý svet pripomína sviatok venovaný ochrane našej "modrej” planéty.   V čase výnimočnej spoločenskej situácie, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu, bol tohtoročný Deň Zeme možno ešte o čosi výnimočnejší.

      Do tvorivej súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy a patrí im za to veľké poďakovanie. Kreatívne nápady v podobe fotografií, ručne vyhotoveného obrázku, koláže alebo vytvorenie objektu z prírodného a odpadového materiálu potešili naše pani učiteľky. Okrem jednotlivcov sa do súťaže zapojili aj rodičia žiakov, či dokonca celé rodiny. Tešíme sa, že žiaci okrem prípravy v domácom prostredí využili svoj voľný čas a podelili sa o svoje pekné myšlienky.

      Všetkým súťažiacim patrí jedno veľké ĎAKUJEME a veríme, že sladká odmena všetkým chutila!

      Mgr. Lenka Liščáková

    • Nadácia Volkswagen podporuje projekty, aj naše!
     • Nadácia Volkswagen podporuje projekty, aj naše!

     • Nadácia Volkswagen nám oznámila skvelé správy - finančne podporí naše dva projekty prostredníctvom grantového programu Projekty zamestnancov.

      Prvý projekt: Správne držanie tela vypracovala a podala p. učiteľka Mgr. Soňa Landlová prostredníctvom žiadajúceho zamestnanca Ing. Lucie Beňovej Kňazeovej.

      Druhý projekt: Objavuj svet! vypracovala a podala p. učiteľka Mgr. Lenka Liščáková prostredníctvom žiadajúceho zamestnanca pani Terézie Gedeonovej.

      Ďakujeme!

      PaedDr. Ivica Pupiková

    • Deň Zeme - súťaž!
     • Deň Zeme - súťaž!

     • 22. apríl je sviatok zameraný na to, aby sme si uvedomili, aké dôležité je chrániť našu planétu. Rok čo rok sa pri tejto myšlienke pripomína celosvetové úsilie ochrany vzácnych pokladov našej planéty pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

       

      Súťaž ku Dňu Zeme

       

      Podmienky tvorivej súťaže:

       

      1. Súťažiť môžu jednotlivci aj celé rodiny, a to v dvoch kategóriách:

       

      A) obrázok,

       

      B) fotografia.

       

      2. Technika prác: ľubovoľná (maľba, kresba, koláž, objekty z prírodných a odpadových materiálov...)

       

      3. Buďte maximálne tvoriví – kreativite sa medze nekladú  :)

       

      4. Uzávierka súťaže ku Dňu Zeme: dielo je potrebné poslať na mail lenka.liscakova@zszv.sk najneskôr do 22.4 (23.59 hod)

       

      Výhercu súťaže zverejníme na stránke školy!

      Mgr. Lenka Liščáková

        

    • Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel
     • Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel

     • 18. apríl je Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel. Tento deň  pripomína, že u nás sú tisícky pamiatok a aj päť lokalít zo zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO: 

      · Banská Štiavnica s technickými pamiatkami okolia, 

      · Levoča, 

      · Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia,

      · Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, 

      · Historické jadro mesta Bardejov,

      · Drevené kostoly.

       

      Mgr. Lenka Liščáková  

    • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl
     • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách      v školskom roku 2019/2020.

       

      Zásady hodnotenia

       

      1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie.

       

      2. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania     v školách.

       

      3. Riaditeľ školy oznámi neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. výchovy).

       

      4. Vo všetkých ročníkoch základnej školy sa v čase mimoriadnej situácie môže realizovať záverečné hodnotenie aj formou slovného hodnotenia.

       

      5. V rámci záverečného hodnotenia je možné využiť kombinované hodnotenie (klasifikáciu a slovné hodnotenie) buď v rámci rôznych vyučovacích predmetov alebo aj   v rámci toho istého predmetu.

       

      6. V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

       

      7. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

       

      8. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom     do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.  

       

      9. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

      PaedDr. Ivica Pupiková 

    • Výtvarná súťaž "Záchrana osôb z vodnej hladiny" - viacnásobný úspech!
     • Výtvarná súťaž "Záchrana osôb z vodnej hladiny" - viacnásobný úspech!

     • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách v spolupráci s Územnou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Malackách našu školu dňa 6. apríla 2020 informovalo o umiestnení našich žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže detí vo výtvarnom prejave na tému „Záchrana osôb z vodnej hladiny“. Žiaci sa vo svojej tvorbe zamerali na záchranu osôb počas povodní.

      Z našej základnej školy sa umiestnili v III. kategórii  títo žiaci:

      Ema Adamská - VIII.A na 1. mieste,

      Dominik Polák – IX.A na 2. mieste,

      David Paradi -  V.A na 3. mieste.

      Víťazom srdečne blahoželáme, prajeme veľa tvorivých úspechov a ďakujeme za perfektnú reprezentáciu školy!

      Ďakujeme aj Monike Miškerníkovej za peknú výtvarnú prácu!

      Mgr. Soňa Landlová                                         

       

    • Prihlášky na vzdelávanie na SŠ
     • Prihlášky na vzdelávanie na SŠ

     • Aktuálne informácie

       

      1. prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020;

      - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať;

      - riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020;

      - riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020;

      - prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania;

      - prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020;

      2. prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl;

      3. spôsob podpisovania prihlášky rodičom je ešte v štádiu riešenia, informácie zverejní ministerstvo školstva.

      PaedDr. Ivica Pupiková