• Deň Zeme - súťaž!
     • Deň Zeme - súťaž!

     • 22. apríl je sviatok zameraný na to, aby sme si uvedomili, aké dôležité je chrániť našu planétu. Rok čo rok sa pri tejto myšlienke pripomína celosvetové úsilie ochrany vzácnych pokladov našej planéty pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

       

      Súťaž ku Dňu Zeme

       

      Podmienky tvorivej súťaže:

       

      1. Súťažiť môžu jednotlivci aj celé rodiny, a to v dvoch kategóriách:

       

      A) obrázok,

       

      B) fotografia.

       

      2. Technika prác: ľubovoľná (maľba, kresba, koláž, objekty z prírodných a odpadových materiálov...)

       

      3. Buďte maximálne tvoriví – kreativite sa medze nekladú  :)

       

      4. Uzávierka súťaže ku Dňu Zeme: dielo je potrebné poslať na mail lenka.liscakova@zszv.sk najneskôr do 22.4 (23.59 hod)

       

      Výhercu súťaže zverejníme na stránke školy!

      Mgr. Lenka Liščáková

        

    • Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel
     • Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel

     • 18. apríl je Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel. Tento deň  pripomína, že u nás sú tisícky pamiatok a aj päť lokalít zo zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO: 

      · Banská Štiavnica s technickými pamiatkami okolia, 

      · Levoča, 

      · Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia,

      · Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, 

      · Historické jadro mesta Bardejov,

      · Drevené kostoly.

       

      Mgr. Lenka Liščáková  

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Zápis do prvého ročníka ZŠ sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti žiaka a rodiča. 

      Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕši 6 rokov, alebo v predchádzajúcom školskom roku malo odklad povinnej školskej dochádzky.

      Na webovej stránke našej školy sa nachádza elektronická prihláška, ktorú je každý zákonný zástupca povinný vypísať.  Z dôvodu výnimočnej situácie dokumentáciu potrebnú k zápisu žiaka do 1. ročníka môžte doručiť  v zalepenej obálke v horeuvedenom období (okrem víkendov) do schránky, ktorá sa nachádza na budove školy zo Školskej ulice v čase od 8.00 h do 12.00 h alebo poštou.

      Potrebná dokumentácia:

      1. Elektronická prihláška - vytlačená a obomi zákonnými zástupcami podpísaná

      2. Preukaz poistenca dieťaťa - kópia

      3. Rodný list dieťaťa - kópia

      4. Občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov - kópia

      5. Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok - v prípade potreby (viď príloha)

      Finančný príspevok na učebné pomôcky vo výške 15,- eur poukážte pred odovzdaním alebo zaslaním dokumentácie na účet číslo: SK22 5600 0000 0057 3520 2001, do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko žiaka.

      Zákonní zástupcovia, ktorí poplatok zaplatili v predchádzajúcom školskom roku a následne bol žiakovi povolený odklad povinnej školskej dochádzky, poplatok neplatia.

      Po spracovaní uvedenej dokumentácie bude zákonným zástupcom zaslané rozhodnutie o prijatí žiaka do 1. ročníka.

      V prípade otázok volajte na t.č.: 0907 701 659

      PaedDr. Ivica Pupiková

      Príloha

    • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl
     • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách      v školskom roku 2019/2020.

       

      Zásady hodnotenia

       

      1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie.

       

      2. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania     v školách.

       

      3. Riaditeľ školy oznámi neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. výchovy).

       

      4. Vo všetkých ročníkoch základnej školy sa v čase mimoriadnej situácie môže realizovať záverečné hodnotenie aj formou slovného hodnotenia.

       

      5. V rámci záverečného hodnotenia je možné využiť kombinované hodnotenie (klasifikáciu a slovné hodnotenie) buď v rámci rôznych vyučovacích predmetov alebo aj   v rámci toho istého predmetu.

       

      6. V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

       

      7. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

       

      8. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom     do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.  

       

      9. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

      PaedDr. Ivica Pupiková 

    • Výtvarná súťaž "Záchrana osôb z vodnej hladiny" - viacnásobný úspech!
     • Výtvarná súťaž "Záchrana osôb z vodnej hladiny" - viacnásobný úspech!

     • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách v spolupráci s Územnou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Malackách našu školu dňa 6. apríla 2020 informovalo o umiestnení našich žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže detí vo výtvarnom prejave na tému „Záchrana osôb z vodnej hladiny“. Žiaci sa vo svojej tvorbe zamerali na záchranu osôb počas povodní.

      Z našej základnej školy sa umiestnili v III. kategórii  títo žiaci:

      Ema Adamská - VIII.A na 1. mieste,

      Dominik Polák – IX.A na 2. mieste,

      David Paradi -  V.A na 3. mieste.

      Víťazom srdečne blahoželáme, prajeme veľa tvorivých úspechov a ďakujeme za perfektnú reprezentáciu školy!

      Ďakujeme aj Monike Miškerníkovej za peknú výtvarnú prácu!

      Mgr. Soňa Landlová                                         

       

    • Prihlášky na vzdelávanie na SŠ
     • Prihlášky na vzdelávanie na SŠ

     • Aktuálne informácie

       

      1. prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020;

      - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať;

      - riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020;

      - riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020;

      - prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania;

      - prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020;

      2. prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl;

      3. spôsob podpisovania prihlášky rodičom je ešte v štádiu riešenia, informácie zverejní ministerstvo školstva.

      PaedDr. Ivica Pupiková

    •      Deň učiteľov - 28. marec
     • Deň učiteľov - 28. marec

     • Naše milé deti, ďakujeme Vám a Vašim rodičom za krásne pozdravy! :)

    • Sme doma! :)
     • Sme doma! :)

     • Vážení rodičia, milí žiaci, ďakujeme Vám za Vaše fotografie, vďaka ktorým vidíme, ako doma pracujete, ako sa mávate!

      Budeme sa tešiť ďalším príspevkom a zároveň si veľmi želáme, aby ste boli zdraví a mohli sme sa opäť spoločne stretnúť!

      Príspevky posielajte na:

      ivica.pupikova@zszv.sk alebo triednym učiteľom.

      Ďakujeme! :)

      Fotoalbum

    • Opatrenia ministerstva školstva
     • Opatrenia ministerstva školstva

     • 1. Úrad verejného zdravotníctva rozhodol, že školy ostanú zatvorené do odvolania.

      2. Ruší sa Testovanie 9 pre tento školský rok.

      3. Prihlášky na SŠ bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára. O spôsobe vyzdvihnutia prihlášok na stredné školy budú rodičia informovaní na webovej stránke školy.

      4. Prijímačky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, rovnako ako aj talentové skúšky. Upozorňujeme žiakov deviateho ročníka, že ich čakajú prijímacie pohovory na stredné školy, a preto je dôležité dôsledne sa venovať domácemu vzdelávaniu.

      5. Zápis do prvého ročníka ZŠ sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti žiaka. Na webovej stránke našej školy sa nachádza elektronická prihláška, ktorú každý zákonný zástupca je povinný vypísať. O ďalšej organizácii zápisu prvákov do našej školy Vás budeme včas informovať na našom webe.

      6. Ministerstvo školstva pripravilo novú webovú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale i rodičia materiály pre digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. 

    • Nové informácie pre rodičov a žiakov
     • Nové informácie pre rodičov a žiakov

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušuje vyučovanie v školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 až do odvolania.

      Milí žiaci a rodičia, počas prerušenia vyučovania je potrebné využiť čas na samoštúdium. Všetky potrebné pokyny k samoštúdiu sú uvedené v predchádzajúcom článku.

      Počas prerušenia vyučovania sa zdržiavajte doma, vyhýbajte sa cestovaniu verejnými dopravnými prostriedkami, nenavštevujte nákupné centrá.

    • Informácie pre žiakov a rodičov
     • Informácie pre žiakov a rodičov

     • Riaditeľstvo ZŠ v Záhorskej Vsi oznamuje rodičom a žiakom, že počas prerušeného vyučovania budú úlohy na domáce vzdelávanie žiakov zadávané na webovej stránke školy, v záložke domáce úlohy (DÚ).

      K daným informáciám nie sú potrebné prístupové heslá.

      V prípade nejasností pri riešení zadaných úloh využite e-mailovú komunikáciu s jednotlivými pedagógmi.

      E-mailové kontakty pedagógov sa nachádzajú na webovej stránke školy, v záložke O škole - Konzultačné hodiny.

      Ponuka pre samoštúdium:
      BEZPLATNÝ PRÍSTUP na FENOMÉNY SVETA pre všetkých!
      V súvislosti s prerušením vyučovania na školách prinášame všetkým učiteľom, žiakom a ich rodičom bezplatný prístup na vzdelávací portál Fenomény sveta do 15. 4. 2020. Ako na to? Prihláste sa do portálu cez https://bit.ly/2UcH578 a zadajte AKTIVAČNÝ KÓD: skolazdomu.

      Žiadame rodičov a žiakov, aby zodpovedne pristupovali k domácemu vzdelávaniu.

    • Koronavírus - aktuálne preventívne opatrenia
     • Koronavírus - aktuálne preventívne opatrenia

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia a žiaci!

      Vzhľadom na situáciu s výskytom koronavírusu v blízkom okolí našej obce rozhodlo vedenie školy na základe rozhodnutia krízového štábu prerušiť vyučovanie na celý budúci týždeň od 9.3.2020 do 13.3.2020.

      Odporúčame žiakom a rodičom sledovať na webe školy záložku  domáce úlohy, kde bude zadaná pre žiakov práca  na domáce vzdelávanie.

      Prerušená prevádzka bude nie len v základnej škole, ale aj v ŠKD a v ŠJ!

      Obedy pre seniorov budú zabezpečené v pôvodnom režime!

      Sledujte, prosím, webovú stránku školy, na ktorej budú zverejnené ďalšie informácie.

    • Koronavírus - usmernenie
     • Koronavírus - usmernenie

     • Adresa internetovej stránky, kde nájdete všetky potrebné informácie o koronavíruse:

      https://bratislavskykraj.sk/koronavirus/

      www.uvzsr.sk

      www.minedu.sk/Usmernenie k šíreniu koronavírusu

       

      Riaditeľstvo Základnej školy v Záhorskej Vsi žiada rodičov, aby neposielali do školy deti, ktoré majú respiračné ochorenia a priebežne svojim deťom kontrolovali telesnú teplotu.

      Taktiež pri vstupe do školy bude žiakom kontrolovaná telesná teplota profesionálnymi teplomermi. 

    • Prehadzovaná v ZŠ Gajary
     • Prehadzovaná v ZŠ Gajary

     • Dňa 5. marca 2020 sa naši žiaci prvého stupňa zúčastnili obvodného kola v „ Prehadzovanej“, ktorá prebiehala v ZŠ Gajary. Za našu školu bojovali títo žiaci: Richard Danihel II. A, Fábio Aľušik II. A, Laura Strečanská III. A, Veronika Poláková III. A, Nina Horváthová IV. A, Sarah Karabová IV. A, Jakub Zvěřina IV. B. Zápasy boli veľmi vyrovnané, ale šťastie bolo na súperovej strane. Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Veronika Šimkovičová

      Fotoalbum  

    • Svet okolo nás - Irán zahalená krása
     • Svet okolo nás - Irán zahalená krása

     •  

      Cyklus SVET OKOLO NÁS je celoštátny vzdelávací projekt, ktorý žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a gymnázií priblíži zaujímavé kúty našej planéty. V program sa sústredí nielen na zemepisné, biologické a geologické aspekty danej oblasti, ale aj na charakteristiku domáceho obyvateľstva, jeho zvyky a bežný život. Pri tvorbe projektu je kladený veľký dôraz na medzipredmetové vzťahy, ktoré žiakom umožňujú lepšie pochopiť celé okruhy zemepisných, prírodopisných, chemických a fyzikálnych javov a spoznať ich vzájomné súvislosti. Toto medzipredmetové prepojenie má za úlohu vytvoriť širší pohľad žiakov na prírodovedné učivo, naučiť ich myslieť v celkoch, v ktorých dokážu pohotovo spájať a zovšeobecňovať poznatky s rôznych prírodovedeckých predmetov. V stredu 4.3.2020 sa zúčastnili naši žiaci produkcie videa o Iráne v malackom kine. Video z cesty po Iráne dopĺňali cestovatelia hovoreným slovom. Celé premietanie na seba logicky nadväzovalo a žiaci naozaj pozorne počúvali. V závere nás informovali o videu o Číne, ktoré sa bude premietať budúci školský rok. Na konci programu sa uskutočnila diskusia, v ktorej nám cestovatelia porozprávali „pikošky z ciest“.

       

      Mgr. Pavlína Janotková

       

    • Jazykový kvet - úspech!
     • Jazykový kvet - úspech!

     • Aj tento rok Monika Miškerníková, žiačka VII.A triedy, bola úspešná v umeleckom prednese v anglickom jazyku v krajskom kole súťaže Jazykový kvet a postúpila do vyššieho kola.

      Monika, gratulujeme!

      Ďakujeme mamičke, pani Anne Miškerníkovej, za doprovod  Moniky!

    • Národný projekt DUÁL - prezentácia
     • Národný projekt DUÁL - prezentácia

     • V našej základnej škole bola zrealizovaná pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka prezentácia o duálnom vzdelávaní formou interaktívnej prezentácie. Žiakom boli postupne predstavené  jednotlivé informácie o duálnom vzdelávaní, ktoré si potom opakovali v rôznych aktivitách a súťažiach. Cieľom bolo, aby žiaci rozumeli, ako funguje duálne vzdelávanie, aké má výhody a kde si hľadať ponuku zamestnávateľov a stredných škôl zapojených do duálu. Prezentáciu uskutočnil Ľubomír Billý vedúci tímu regionálnych koordinátorov NÁRODNÝ PROJEKT DUÁL. 

    • Trojnásobný úspech - Zúbkove pramene, obvodné kolo v Stupave!
     • Trojnásobný úspech - Zúbkove pramene, obvodné kolo v Stupave!

     • 66. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín 2020

      Naši recitátori ešte raz potvrdili, že naša škola má umelecký potenciál a že sa tešíme každej novej umeleckej výzve. Dňa 3. marca sa uskutočnilo obvodné kolo celoslovenskej súťaže v detskom prednese poézie a prózy. Z kultúrneho domu v Stupave nám naši recitátori priniesli až tri ocenenia a to: druhé a tretie miesto v kategórii žiaci 5. – 6. ročníka a druhé miesto v kategórii žiaci 7. – 9. ročníka. Šiestačka Veronika Klasová prednesom básne Veľké myšlienky malého človeka nás potešila tretím miestom, Nina Nerádová si prednesom Čajakovej Búrky zaslúžila druhé miesto a Nina Mészárosová nám do školy priniesla diplom za druhé miesto v prednese prózy Holandské tulipány. Taktiež našim prvostupniarkam Eme Nespalovej a Laure Sithovej ďakujeme za účasť a za skvelé reprezentovanie našej školy.

      Nina Nerádová 2. miesto

      II.kategória, prednes prózy

      Veronika Klasová 3. miesto

      II. kategória, prednes poézie

      Nina Mészárosová 2. miesto

      III.kategória, prednes prózy

      Gratulujeme!

      Ana Filko

      Fotoalbum

    • Severe Weather Slovakia - workshop 1. stupeň
     • Severe Weather Slovakia - workshop 1. stupeň

     • Dňa 2.3.2020 sa v našej škole konala prednáška o meteorológii s predsedom občianskeho združenia Severe Weather Slovakia pánom Tomášom Ralbovským. Žiakom prvého stupňa pútavým spôsobom porozprával, ako sa majú správať počas búrky. V prezentácii  im názorne ukázal, ako spoznajú podľa tvaru oblakov, že sa blíži búrka. Tiež im porozprával, ako sa správať počas silného veterného počasia. Žiaci sa otázkami aktívne  zapájali do prednášky. V závere  prednášky zdôraznil, že počas búrky sa majú schovať do bezpečia a ukázal, ako sa majú chrániť pred zasiahnutím bleskom. Žiakom sa prednáška páčila a svoje nové poznatky si môžu preveriť už pri najbližšej búrke.

      Mgr. Adriána Kiseľová